ATS DAI APUESTUI (13)

Letôr: Gottardo Mitri

LA glesie tal mont paian

La mission di Barnabe e Saul

131Te glesie di Antiochie and jere profetis e dotôrs: Barnabe, Simeon che i disevin il Neri, Lucio di Cirene, Manaen, che di frut al jere stât compagn di Erode il tetrarche, e Saul. 2Intant ch’a fasevin lis funzions dal Signôr e a zunavin, il Spirtu Sant ur disè: “Metêtmi di bande Barnabe e Saul, pe vore che ju ài sielzûts”. 3Alore, dopo di vê zunât e preât, ur meterin lis mans sul cjâf e ju lassarin lâ pe lôr mission.

La vanzelizazion di Cipro

4Alore lôr, mandâts dal Spirtu Sant, a lerin jù a Seleucie e di li si imbarcjarin par Cipro. 5Rivâts a Salamine, si meterin a predicjâ la peraule di Diu tes sinagoghis dai gjudeus. A vevin daûrsi ancje Zuan, che ur dave une man. 6Passade l’isule diluncfûr fintremai a Pafos, s’intivarin intun mago, un fals profete gjudeu, di non Bar-Jesus. 7Al jere di chei ch’a balinavin ator dal proconsul Sergjo Pauli, om di sintiment, ch’al veve mandât a clamâ Barnabe e Saul seneôs di scoltâ la peraule di Diu. 8Ma Elimas il mago – il so non al vûl dî cussì – al plantave dome berdeis, cul fin di discjoli il proconsul de fede. 9Alore Saul, clamât ancje Pauli, incolm di Spirtu Sant, lu cjalà fis tai vôi e i disè: 10“Om fodrât di imbrois e di tristerie, fi dal diaul, nemì di dut ce ch’al è ben, cuant finissarâstu mo di inturtiçâ lis stradis dal Signôr, ch’a son dretis? 11Ve la man dal Signôr ch’e je parsore di te: tu restarâs vuarp e par un trat di timp no tu viodarâs gran il soreli”. A colp i plombarin intor scûr e gnot e al leve di ca e di là cirint un che lu menàs par man. 12Cuant ch’al viodè ce ch’al jere sucedût, il proconsul al crodè. I veve fate impression la dutrine dal Signôr.

Il discors di Antiochie

13Imbarcjâts a Pafos, Pauli e i siei compagns a rivarin a Pergje di Panfilie. Zuan ju lassà e al tornà indaûr a Gjerusalem. 14Lôr invezit, partint di Pergje, a rivarin a Antiochie di Pisidie e, jentrâts te sinagoghe in dì di sabide, si sentarin. 15Dopo lete la leç e i profetis, i sorestants de sinagoghe ur mandarin a dî: “Fradis, s’o vês alc di dî par tirâ sù di spirt la int, fevelait!”.

16Al jevà sù Pauli e, fat segnâl cu la man, al disè: “Int di Israel e vualtris ch’o vês timôr di Diu, scoltaitmi. 17Il Diu dal popul di Israel al à sielzût i nestris vons e al à fat cressi la nestre int cuant ch’a jerin in esili te tiere dal Egjit e cun braç fuart ju menà vie di li. 18Daspò ju à tignûts cont par corant’agns tal desert, 19al à fiscât siet popui te tiere di Canaan e ur à dât in ereditât la lôr tiere 20dibot par cuatricent e cincuant’agns. Podopo ur à dât i judiçs, fintremai al profete Samuel. 21Alore lôr a àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul, fi di Cis, de tribù di Beniamin, par corant’agns. 22E dopo di vêlu spodestît dal ream, al à fat vignî fûr par lôr il re David, disint di lui chestis peraulis: O ài cjatât David, fi di Jesse, un om seont il gno cûr, ch’al fasarà dut ce ch’o vuei jo.

23De sô gjernazie, seont la promesse, Diu al tirà fûr par Israel un salvadôr, Gjesù. 24Zuan al veve preparade la sô vignude predicjant un batisim di conversion a dut il popul di Israel. 25Sul finî de sô mission, Zuan al diseve: Jo no soi chel che vualtris o crodês ch’o sedi. Ve ch’al sta rivant daûr di me un che jo nancje no merti di disgropâi i sandui.

26Fradis, fîs de gjernazie di Abram, e vualtris ch’o vês timôr di Diu: cheste gnove de salvece nus è stade mandade a nô. 27Che di fat la int di Gjerusalem e i siei sorestants no àn volût ricognossile e, fasintlu copâ, a àn puartât al colm lis peraulis dai profetis che si leilis ogni sabide; 28e seben che no vevin cjatât in lui nissun rimpin par condanâlu a muart, i àn domandât a Pilât ch’al fos maçât. 29Dopo di vê fat dut ce ch’al jere stât scrit su di lui, lu tirarin jù de crôs e lu meterin tal sepulcri. 30Ma Diu lu à resussitât dai muarts 31e par un grum di dîs lui ur à comparît a chei che de Galilee i jerin lâts daûrji a Gjerusalem e che cumò a son i siei testemonis denant de int.

32Nô o sin culì a contâus la buine gnove che la promesse fate ai vons e je rivade al colm, 33par vie che Diu le à mantignude par nô, ch’o sin i lôr fîs, resussitant Gjesù, come ch’al è scrit ancje tai salms:

Tu tu sês gno fi; vuê ti ài gjenerât.

34Che Diu lu vedi resussitât dai muarts par no che i tocji di lâ a finîle fraidessût, al è ce ch’al veve dit:

Us darai a vualtris lis robis santis imprometudis a David,

chês ch’a mertin crodudis.

35Par chest ancje intun’altre bande al dîs:

No tu lassarâs che il to sant al ledi fraidessût.

36David però, dopo di vê fate la volontât di Diu in timp de sô vite, al è muart e si è compagnât cui siei vons, lant fraidessût. 37Ma chel che Diu lu à resussitât, nol è lât fraidessût. 38Sicheduncje, fradis, tignît ben a ments che midiant di lui us ven contade la remission dai pecjâts 39e che, midiant di lui, cui ch’al crôt al à la justificazion di dut ce che no vês podût justificâsi midiant de leç di Mosè. 40Stait atents alore che no us capiti ce che si lei tai profetis:

41Cjalait ben, sbeleadôrs,

sgrisulaitsi e sparît,

parcè che te vuestre ete jo o fasarai un spieli,

un spieli che no lu crodaressis se us al contassin!”.

42E biel ch’a jessivin, ju preavin di tornâ ancje la sabide dopo, a fevelâur di chestis robis. 43Lade vie la int, une vore di gjudeus e di convertîts, plens di timôr di Diu, i lerin daûrji a Pauli e a Barnabe, che cui lôr discors ju persuadevin a restâ salts te gracie di Diu.

Pauli e Barnabe a van dai paians

44La sabide dopo, dibot dute la citât si ingrumà par scoltâ la peraule di Diu. 45Cuant ch’a vioderin chel stragjo di int, i gjudeus, ingjelosîts al ultin fin, a tacarin a contindi cun Pauli, blestemaçant. 46Alore Pauli e Barnabe ur diserin fûr dai dincj: “O vevis dut dirit che us fos contade a vualtris par prins la peraule di Diu, ma za che le rifudais e che no si indegnais di vê la vite eterne, nô o lin dai paians, 47parcè che il Signôr nus à ordenât cussì:

Jo ti ài metût tant che une lûs pai popui,

par che tu puartis la salvece

fintremai ai ultins confins dal mont”.

48Contentons di chestis peraulis, i paians si meterin a laudâ la peraule di Diu e ducj chei ch’a jerin distinâts a la vite eterne a viergerin il cûr a la fede. 49Cussì la peraule di Diu e cjapave pît in dute la regjon. 50Ma i gjudeus a stiçarin lis feminis plui religjosis e plui sioris e i grancj de citât e a inviarin une persecuzion cuintri Pauli e Barnabe e ju pararin fûr dai lôr confins. 51Alore lôr, spacantjur ancje il pulvin dai pîts, si meterin in strade par Iconi. 52Rivuart ai dissepui, a jerin incolms di gjonde e di Spirtu Sant.