ATS DAI APUESTUI (12)

Letôr: Bruna Cencig

Persecuzion di Erode e liberazion miraculose di Pieri

121In chel fratimp, il re Erode al metè la sgrife su cualchidun de glesie par fiscâju. 2Al copà cu la spade Jacum, fradi di Zuan. 3Viodint che i gjudeus a jerin contentons de robe, al decidè di brincâ ancje Pieri. Si jere tai dîs dal Pan cence levan. 4Lu cjapà e lu metè in preson, dantlu di vuardeâ a cuatri companiis di cuatri soldâts da l’une, cul intent di menâlu denant dal popul subit passade Pasche. 5Pieri al jere duncje in preson, biel che la glesie no sostave di clamâ Diu par lui. 6Juste in chê gnot che Erode al stave par menâlu denant dal popul, Pieri al durmive vuardeât di doi soldâts e peât cun dople cjadene, e denant de puarte lis vuaitis a tignivin di voli la preson. 7E ve che un agnul dal Signôr si presentà e une lûs e sflameà te preson. Al pocà Pieri tal flanc, lu dismovè e i disè: “Jeve sù, spessee!”. E lis cjadenis i colarin des mans. 8I disè indaûr l’agnul: “Metiti la cinturie e peiti i sandui”. E al fasè cussì. I disè l’agnul: “Invuluciti te manteline e anìn daûrmi!”. 9Pieri al jessì e i lè daûrji, ma no si jere ancjemò no inacuarzût ch’al jere vêr ce che i stave sucedint midiant dal agnul. Al crodeve di vê une vision.

10A passarin la prime e la seconde vuardie e a rivarin a la puarte di fier che si va in citât. La puarte si spalancà dibessole denant di lôr. A saltarin fûr e a rivarin fin dapît di une contrade e l’agnul, a colp, lu lassà. 11Alore Pieri, tornant in sè, al disè: “Cumò mo o soi propit sigûr che il Signôr al à mandât il so agnul a deliberâmi des sgrifis di Erode e di dut ce ch’al smicjave il popul dai gjudeus”. 12Dopo di jessi tornât paron di sè, al rivà in cjase di Marie, mari di Zuan, che i disin ancje Marc, là ch’al jere un biel trop di int intente a preâ. 13Al veve a pene tucât tal puarton, che si presentà une frute di non Rode, a viodi cui ch’al jere. 14Ricognossût Pieri te vôs, pe masse contentece nancje no i viergè la puarte, ma e tornà dentri di corse a contâ che Pieri al jere li di fûr. 15I diserin: “Çavaristu?”. Ma jê e contindeve ch’e jere propit cussì. Chei altris a disevin: “Al sarà il so agnul”. 16Intant Pieri al tucave di un continui. Cuant che i daviergerin e lu vioderin, a restarin come copâts. 17Alore lui, fasintjur segnâl cu la man di stâ cidins, ur contà cemût che il Signôr lu veve tirât fûr de preson e al zontà: “Lait a visâ Jacum e i fradis”. Daspò al saltà fûr e s’int lè intun altri puest.

18Fat dì, al jere un grant davuei framieç dai soldâts: cemût jerie stade mo chê di Pieri? 19Erode lu fasè cirî par ogni cjanton e, no vint rivât a cjatâlu fûr, al fasè lâ sot procès i soldâts e al dè ordin che ju copassin. Podopo al lassà la Gjudee e si fermà in Cesaree.

Muart di Erode. Situazion de glesie

20Erode al veve cuistionât cun chei di Tîr e di Sidon. Chei si meterin d’acuardi e si presentarin di lui. Tirât de lôr bande Blast, cjamerâr dal re, a domandarin pâs, par vie ch’a mangjavin di ce ch’al rivave de tiere dal re. 21Te zornade distinade, Erode, sentât sul palc cun dut il so furniment, ur fasè un discors di lusso. 22La int e berghelave: “Al è un diu ch’al fevele, no un om!”. 23Ma tun marilamp l’agnul dal Signôr tal brincà, parcè che no i veve dade glorie a Diu. Roseât dai viêrs, al spirà.

Barnabe e Saul a tornin in Antiochie

24Intant la peraule di Diu e cresseve e si slargjave. 25Barnabe e Saul, finide la lôr mission a Gjerusalem, a tornarin indaûr menantsi cun sè Zuan, che i disevin ancje Marc.