ATS DAI APUESTUI (11)

Letôr: Emma Ciannavei

Pieri al justifiche la sô condote

111I apuestui e i fedêi ch’a jerin in Gjudee a vignirin a savê che ancje i paians a vevin vierzût il cûr a la peraule di Diu. 2E cuant che Pieri al tornà sù a Gjerusalem, i gjudeus i imputarin disint: 3“Tu âs vût il fiât di jentrâ in cjase di int cence circuncision e di gustâ insieme cun lôr!”.

4Alore Pieri ur contà pont par pont dute la cuistion. Ur disè: 5“O jeri daûr a preâ te citât di Jope e, fûr di me, mi capità une vision: une robe sul stamp di un grant mantîl e vignive jù come se le tignissin pai cuatri pics e e rivà fin dongje di me. 6Cjalant fis, o viodei ch’e jere plene di bestiis a cuatri talpis, robe salvadie, di chê che si strissine e ancje ucei dal cîl. 7E une vôs mi disè: Pieri, jeve sù, cope e mangje! 8O rispuindei: Po no lafè, Signôr, che no ài mai metût in bocje nuie di malmont o di soç. 9La vôs dal cîl e tornà a tacâ: Ce che Diu al à smondeât, no sta cjapâlu par soç. 10La robe si ripetè trê viaçs; podopo dut al fo tirât sù un’altre volte in cîl. 11Juste in chel si presentarin denant de cjase là ch’o jeri lozât trê oms mandâts di Cesaree a cirîmi. 12Il Spirt mi ordenà di lâ cun lôr cence intardâmi un moment. I sîs fradis ch’o viodês culì a son vignûts ancje lôr cun me e o sin jentrâts in cjase di chel om. 13Lui nus contà ch’al veve viodût un agnul a presentâsi in cjase sô e a dîi: Mande cualchidun a Jope e fâs vignî Simon che i disin Pieri. 14Lui ti disarà lis peraulis che midiant di lôr tu ti salvarâs tu e dute la tô famee. 15Poben o vevi juste scomençât a fevelâ, che il Spirtu Sant al vignì parsore di lôr, come che nus jere capitât a nô sul imprin. 16Alore mi visai de peraule ch’al veve dite il Signôr: Zuan al à batiât cu l’aghe ma vualtris o sarês batiâts cul Spirtu Sant. 17Se duncje Diu ur à dât a lôr il stes don di nô, ch’o vin crodût tal Signôr Gjesù Crist, cui jerio jo par metii intrics a Diu?”.

18Sintint ch’e jere cussì, si cidinarin e a tacarin a laudâ Diu disint: “Sicheduncje Diu ur à dât ancje ai paians di podê convertîsi par vê la vite!”.

La prime glesie dai paians: Antiochie

19Intant chei che si jerin sparniçâts dopo de persecuzion inviade in chê volte di Stiefin, a jerin lâts a finîle te Fenicie, a Cipro e a Antiochie, ma no predicjavin la peraule a dinissun, dome ai gjudeus. 20Framieç di lôr però and jere ancje cualchidun di Cipro e di Cirene rivâts in Antiochie, che a scomençarin a predicjâur ancje ai grêcs, contant la buine gnove dal Signôr Gjesù. 21E la man dal Signôr e jere cun lôr, e cussì un grum di lôr a croderin e si meterin cul Signôr. 22La gnove e rivà tes orelis de glesie di Gjerusalem, ch’e mandà Barnabe a Antiochie.

23Cuant che al rivà e al viodè la gracie dal Signôr, si indalegrà e, 24stant ch’al jere un om plen di religjon e di Spirtu Sant e di fede, ju pocave ducj a restâ salts tal Signôr cuntun cûr che nol mole. E un grumon di int si metè cul Signôr. 25Po Barnabe al partì par Tars, a cirî Saul, e a pene cjatât sal menà daûr in Antiochie. 26A restarin insieme in chê glesie un an intîr, istruint un slac di int. Al è in Antiochie che pe prime volte ai dissepui ur derin il non di cristians.

Socors pe fan a Gjerusalem

27In chei dîs a rivarin di Gjerusalem in Antiochie un pôcs di profetis. 28Un di lôr, ch’al veve non Agab, al jevà sù e, sburtât dal Spirt, ju visà ch’e sarès capitade une miserie tremende par dut il mont. Come che di fat e capità sot dal imperadôr Claudi. 29Alore i dissepui si meterin d’acuardi di mandâur alc ai fradis ch’a jerin a stâ te Gjudee, daûr des lôr pussibilitâts. 30E chest lu faserin mandant dut ai anzians midiant di Barnabe e di Saul.