ATS DAI APUESTUI (10)

Letôr: Ennia Marangone

La vision di Corneli

101A Cesaree al jere un om di non Corneli, centurion de companie italiche. 2Plen di religjon e di timôr di Diu tant lui che la sô famee, al faseve un grum di caritât a la int e al jere simpri intent te preiere. 3Une dì, tor trê dopomisdì, i comparì l’agnul di Diu. Jentrât li di lui – lu viodeve benon – lu clamà: “Corneli!”. 4Chel altri lu cjalà e si sintì a mancjâ. Al domandà: “Ce isal, Signôr?”. I rispuindè l’agnul: “Lis tôs preieris e la tô caritât a son rivadis sù denant di Diu e lui si è impensât di te. 5Poben mande cualchidun a Jope a clamâ Simon, che i disin Pieri. 6Al è lozât in cjase di un cert Simon, un pielessâr, ch’al à la cjase ad ôr dal mâr”. 7Cuant che l’agnul che i fevelave al fo partît, Corneli al clamà doi dai siei fameis e un soldât plen di religjon, di chei che i jerin fedêi, 8e dopo di vêur spiegât dut pont par pont, ju mandà a Jope.

La vision di Pieri

9Tal doman, biel che lôr a jerin par strade e a stavin par rivâ in citât, Pieri, sul misdì, al lè su la terace a preâ. 10I vignì fan e al bramave di cjoli alc di mangjâ. In chel che i stavin prontant il gustâ, al colà intune vision. 11Al viodè a spalancâsi il cîl e a vignî jù su la tiere come un mantîl ingropât tai cuatri pics. 12Dentri al jere dut plen di nemâi di cuatri talpis e di chei che si strissinin e di ucei dal cîl. 13Alore une vôs i disè: “Su mo, Pieri; cope e mangje!”. 14Ma Pieri al rispuindè: “Mai vie po, Signôr! Jo che no ài mai mangjât nuie di malmont e di soç!”. 15La vôs i fevelà indaûr un’altre volte: “No tu âs di clamâ malmont ce che Diu al à smondeât”. 16La robe si ripetè par trê voltis; podopo a tornarin a tirâ sù dut in cîl. 17Pieri si stave juste domandant dut sconsortât ce ch’e voleve dî la vision ch’al veve viodût, cuant che i oms mandâts di Corneli, savût là ch’e jere la cjase di Simon, si prontarin su la puarte. 18A clamarin e a domandarin s’al jere lozât li un cert Simon, che i disevin Pieri. 19Stant che Pieri al masanave dentri di sè simpri cheste vision, il Spirt i disè: “Ve ch’e je int che ti cîr. 20Dài, va jù e partìs cun lôr cence pôre, parcè che tai ài mandâts jo”. 21Pieri al dismontà là ch’a jerin chei oms e ur disè: “O soi jo chel ch’o cirîs. Par ce reson sêso vignûts?”. 22I rispuinderin: “Il centurion Corneli, om just e timorât di Diu, che dut il popul dai gjudeus al pò dî dome ben di lui, al à vût di un agnul l’ordin di fâti vignî cjase sô par scoltâ ce che tu i disarâs”. 23Alore Pieri ju clamà dentri e ur fasè un bon acet.

Tal indoman si cjapà sù e al partì cun lôr, menantsi daûr ancje cualchi fradi di Jope. 24Al rivà a Cesaree la dì dopo. Corneli ju stave spietant e par chel al veve clamade dongje dute la sô parintât e i amîs plui strets. 25Tal moment che Pieri al jentrave, Corneli i lè incuintri e si butà in genoglon denant di lui par adorâlu. 26Ma Pieri lu alçà sù e i disè: “Jeve sù po, che ancje jo o soi un om compagn di te”. 27E cjacarant cun lui al jentrà in cjase, là che si intivà intun biel trop di int. Ur disè: 28“O savês che un gjudeu nol pues praticâ un di un’altre gjernazie o meti pît in cjase sô. Diu però mi à juste pandût che no si à mai di dî che un om al è malmont e soç. 29Che di fat no ài spietât un moment a vignî a pene che mi vês clamât. Poben cumò us domandi parcè mai che mi vês clamât?”. 30Alore Corneli i rispuindè: “Za cuatri dîs, o stavi disint in cjase mê la preiere des trê dopomisdì e ve che si presente denant di me un om cuntune munture sflandorose. 31Corneli, dissal, lis tôs preieris a son stadis esaudidis e la tô caritât Diu le à ricuardade. 32Mande cualchidun a Jope e fâs vignî chi Simon, che i disin Pieri. Al è lozât in cjase di Simon il pielessâr, sul ôr dal mâr. 33O ài mandât daurman a cirîti e tu âs fat propit benon a vignî. Cumò o sin ducj culì, presince di Diu, dâts dongje par scoltâ ce che il Signôr ti à ordenât”.

Discors di Pieri

34Alore Pieri al cjapà la peraule e al disè: “Mi stoi propit sancirant che il Signôr nol fâs preferencis cun nissun 35e che in ogni part di mont al à a grât chel che lu tem e al pratiche la justizie. 36Lui ur à mandade la sô peraule ai fîs di Israel, puartantjur la buine gnove de pâs midiant di Gjesù Crist. Al è lui il Signôr di ducj. 37O savês ce ch’al è sucedût par dute la Gjudee, scomençant de Galilee, daspò dal batisim predicjât di Zuan, 38cemût che Diu al à onzût di Spirtu Sant e di virtût Gjesù di Nazaret, ch’al è passât fasint dal ben e vuarint ducj chei ch’a jerin paronâts dal diaul, par vie che Diu al jere cun lui. 39E nô o sin testemonis di dutis chestis robis che lui al à fat te tiere dai gjudeus e in Gjerusalem. Lôr lu àn copât picjantlu su la crôs, 40ma Diu lu à risussitât la tierce dì e al à distinât che ur comparìs, 41no a dut il popul, ma dome ai testemonis sielzûts di Diu, a nô, ch’o vin mangjât e bevût cun lui dopo de sô resurezion dai muarts. 42E nus à ordenât di contâi al popul e di testemoneâ che lui al è il judiç dai vîfs e dai muarts, metût di Diu. 43Ducj i profetis i fasin di testemonis che cui ch’al crôt in lui al à la remission dai pecjâts a mieç dal so non”.

Il Spirtu Sant sui paians

44Pieri nol veve nancje finît di dî chestis robis, cuant che il Spirtu Sant al vignì parsore di ducj chei ch’a scoltavin la peraule. 45E i fedêi gjudeus, ch’a jerin vignûts cun Pieri, si davin di marivee che il don dal Spirtu Sant al fos vignût jù ancje parsore dai paians. 46Che di fat ju sintivin a fevelâ altris lenghis e a laudâ Diu. 47Alore Pieri al disè: “Si puedial mo dineâur l’aghe dal batisim a di chei ch’a àn vût il Spirtu Sant compagn di nô?”. 48E al ordenà di batiâju tal non di Gjesù Crist. Podopo lu prearin di restâ cualchi dì cun lôr.