ATS DAI APUESTUI (9)

Letôr: Marta Marangone

Conversion e batisim di Saul

91Intant Saul, ch’al viveve zaromai dome par maltratâ e par fruçâ i dissepui dal Signôr, si presentà dal sorestant dai predis 2e i domandà letaris pe sinagoghe di Damasc, cul fin di menâ incjadenâts a Gjerusalem ducj chei oms e chês feminis che ju varès cjatâts fedêi par chê strade. 3Al jere in viaç e si stave sdongjant di Damasc cuant che, a colp, une lûs dal cîl lu invuluçà cul so sflandôr. 4Plombant par tiere, al sintì une vôs che i diseve: “Saul, Saul, parcè mo mi perseguitistu?”. 5Al domandà: “Cui sêstu, Signôr?”. E lui: “Jo o soi chel Gjesù che tu tu perseguitis. 6Ma jeve sù, va te citât e ti disaran ce che tu âs di fâ”. 7I siei compagns di viaç si jerin fermâts, restâts ancje lôr cence peraule. Par vie ch’a sintivin benon la vôs ma cence viodi nissun. 8Saul al jevà sù di tiere, al lè par viergi i vôi e nol viodè nuie. Lu menarin par man e lu compagnarin dentri di Damasc. 9Par trê dîs di file al restà cence viodi, cence mangjâ e cence bevi.

10Al jere in Damasc un dissepul di non Ananie. Il Signôr i comparì e lu clamà: “Ananie!”. I rispuindè: “O soi chi, Signôr!”. 11E il Signôr a lui: “Cjapiti sù e va te contrade Drete e domande, in cjase di Gjude, di un ch’al à non Saul, di Tars. Velu ch’al sta preant 12e ch’al à viodût un om di non Ananie a jentrâ e a meti lis mans parsore di lui, par ch’al torni a viodi”. 13I rispuindè Ananie: “Signôr, o ài sintût cetancj di lôr a fevelâ di chest om e a contâ dut il mâl che ur à fat ai tiei sants in Gjerusalem. 14Cumò al è chi cun ducj i permès dai sorestants dai predis par incjadenâ ducj chei ch’a clamin il to non”. 15I disè il Signôr: “Va, che chest om mal soi sielzût jo tant che un mieç par puartâ il gno non denant dai paians, dai rês e dai fîs di Israel. 16E i mostrarai ancje dut ce ch’al varà di patî pal gno non”. 17Alore Ananie si cjapà sù, al jentrà in cjase, al metè lis mans parsore di Saul e i disè: “Saul, fradi gno, mi mande il Signôr, chel Gjesù che ti à comparît su la strade che tu vignivis culì, par che tu tornis a viodi e che tu ti incolmis di Spirtu Sant”. 18Intun marilamp i colarin dai vôi come scais e al tornà a viodi. Al fo batiât daurman; 19al cjolè alc par bocje e al tornà a ripiâ la sô vigorie.

Predicazion di Saul a Damasc

Al restà cualchi dì cui dissepui in Damasc 20e si metè subit a predicjâ Gjesù tes sinagoghis, disint ch’al è il fi di Diu. 21Ducj chei che lu scoltavin a restavin e a disevin: “Ma no isal chel che a Gjerusalem al faseve il fisc cuintri di chei ch’a clamin chest non e no isal vignût chi apueste par strissinâju incjadenâts dai sorestants dai predis?”. 22Saul intant si infogave simpri di plui e ur stropave la bocje ai gjudeus di Damasc mostrant che Gjesù al è propit il Crist. 23I gjudeus a lassarin passâ un trat di timp, po a distinarin di fâlu fûr. 24Ma Saul al vignì a savê dal lôr complot. A faserin la vuaite ancje tes puartis de citât dì e gnot, cun chê di copâlu. 25Alore i dissepui lu cjaparin vie pe gnot e lu molarin jù pes muris intune ceste.

Saul a Gjerusalem

26Rivât a Gjerusalem, al cirive di metisi insieme cui dissepui ma ducj a vevin pôre, che no ur pareve vere ch’al fos un dissepul ancje lui. 27Alore Barnabe lu cjapà, lu menà dai apuestui e ur contà cemût che, par strade, Saul al veve viodût il Signôr, che i veve fevelât, e cun ce fiât ch’al veve predicjât a Damasc tal non di Gjesù. 28D’in chê volte al leve e al tornave cun lôr a Gjerusalem, predicjant cence pôre tal non dal Signôr. 29Ur fevelave ancje ai eleniscj e al cuistionave cun lôr, ma lôr a tentarin di fâlu fûr. 30Vignûts a savêle, i fradis lu compagnarin a Cesaree e di li lu faserin partî par Tars.

31La glesie e viveve duncje in pâs in dute la Gjudee, la Galilee e la Samarie. E cresseve simpri plui e e leve indenant tal timôr dal Signôr, imbombade dal confuart dal Spirtu Sant.

Pieri al vuarìs un paralitic a Lide

32Pieri, passant par dutis chestis regjons, al lè a cjatâ ancje i sants ch’a jerin a stâ a Lide. 33Al jere un om di non Enee, ch’a jerin vot agns ch’al jere distirât suntun stramaç. Al veve une paralise. 34Pieri i disè: “Enee, Gjesù Crist ti vuarìs. Jeve sù e fasiti il jet di bessôl”. E al jevà sù dal moment. 35Dute la int di Lide e de taviele di Saron, viodintlu, si convertirin al Signôr.

Pieri al risussite une vedue

36A Jope e jere une dissepule di non Tabite, par grêc Dorcas. E jere incolme di buinis oparis e e faseve un grum di caritât. 37Al capitâ che propit in chel fratimp si inmalà e e murì. Dopo di vêle lavade, le sistemarin te cjamare adalt. 38Midiant che Lide no je cui sa ce lontane di Jope, i dissepui, savût che Pieri al jere li, i mandarin doi oms cun cheste preiere: “Anìn chi di nô plui svelt che tu puedis”. 39Pieri al partì cun lôr dal moment. A pene rivât, lu compagnarin te cjamare adalt e i mostrarin dutis lis toniis e lis mantelinis ch’e faseve Dorcas cuant ch’e jere in vite. 40Pieri ju fasè jessî ducj; po si ingenoglà e al preà. Voltantsi de bande de muarte, i disè: “Tabite, jeve sù!”. Jê alore e viergè i vôi e, viodint Pieri, si metè in senton. 41Lui le cjapà pe man e le fasè jevâ in pîts. Po al clamà i sants e lis veduis e ur e mostrà vive.

42La robe le contarin par dute Jope e cetancj di lôr a croderin tal Signôr. 43Pieri si fermà a Jope un pieçut, in cjase di un pielessâr di non Simon.