ATS DAI APUESTUI (7)

Letôr: Maria Cristina Zanon

Discors di Stiefin

71Il sorestant dai predis i domandà: “Ise propit cussì?”. 2E lui i rispuindè: “Fradis e paris, scoltait. Il Diu de glorie i comparì a Abram, nestri von, ancjemò in Mesopotamie, prin che si implantàs in Aran 3e i disè: Lasse la tô tiere e la tô parintât e va te tiere che ti mostrarai jo. 4Sicheduncje al bandonà la tiere dai caldeus par sistemâsi in Aran. Muart so pari, Diu lu fasè passâ di li inte tiere ch’o sês a stâ vualtris cumò. 5No lu fasè paron di nuie in cheste tiere, nancje tant di poiâ il pît ma i imprometè di dâje in ereditât a lui e a la sô dissendence daûr di lui, seben che nol veve fîs. 6E Diu i disè che la sô dissendence e vares vût di lâ in tiere foreste, che le varessin ridusude in sotanance e che le varessin tibiade par cuatricent agns. 7Ma il popul che ju tignarà sotans, i fasarai jo sentence, dissal il Signôr. Podopo s’int laran di li e mi adoraran in chest lûc. 8Plui in ca al fasè cun lui il pat de circuncision; al è cussì che, deventât pari di Isac, Abram lu circuncidè sui vot dîs. Isac al fasè compagn cun Jacop e Jacop cui dodis patriarcjis.

9I patriarcjis, gjelôs di Josef, lu venderin mandantlu ventijù pal Egjit. Ma Diu al jere cun lui: 10lu liberà di dutis lis sôs tribulazions e i dè gracie e sapience denant dal faraon, re dal Egjit, che lu fasè sorestant dal Egjit e di dute la sô famee. 11A capitarin alore sun dut l’Egjit e in Canaan fan e grande miserie, che i nestris vons no cjatarin nuie ce mangjâ. 12Sintint che jù pal Egjit and jere forment, Jacop al mandà i nestris vons une prime volte. 13La seconde volte Josef si fasè ricognossi dai siei fradis e il faraon al vignì a savê de sô riunde. 14Josef al mandà alore a clamâ so pari Jacop e dute la sô int, ch’a jerin in setantecinc di lôr. 15E cussì Jacop al lè in Egjit, al murì ventijù, lui e i nestris vons. 16I lôr cuarps ju puartarin a Sichem e ju meterin tal tombâl che Abram al veve comprât paiantlu in bêçs ai fîs di Emor, in chel di Sichem.

17Svicinantsi il moment di ce che Diu i veve imprometût a Abram, il popul al cressè di numar e si moltiplicà in Egjit 18fintremai ch’al montà sù un gnûf re, che no si visà altri di Josef. 19Doprant l’imbroi cuintri de nestre gjernazie, chest re al maltratà i nestris vons, al pont di obleâju a butâ vie la lôr canae par no ch’a vivessin. 20Al è in chê volte ch’al nassè Mosè, che i plaseve che mai a Diu. Al fo mandât par trê mês in cjase di so pari. 21Daspò lu butarin vie, ma la fie dal faraon lu cjapà sù e sal tirà sù come ch’al fos stât so fi. 22Cussì Mosè al imparà dute la sapience dai egjizians e al valeve un grum in peraulis e in voris.

23Rivât su la corantine, i vignì sù di lâ a cjatâ i siei fradis, i fîs di Israel. 24Viodint che i fasevin malegraciis a di un di lôr, si metè de sô bande e al svindicà il sotan copant l’egjizian. 25Si inludeve che i siei fradis a varessin capît ch’al jere Diu che ju salvave midiant di lui, ma lôr no capirin gran. 26Tal indoman, int viodè che si petavin e al cirì di metiju d’acuardi. O sês fradis, dissal; parcè po si fasêso malegraciis un cul altri? 27Alore chel ch’al pacave il so compagn lu parà vie disint: Cui ti àial metût sorestant e judiç parsore di nô? 28Volaressistu par câs copâmi, come che îr tu âs fat fûr l’egjizian? 29Sintint cussì, Mosè al scjampà e al lè a parâsi te tiere di Madian, là che i nasserin doi fîs.

30Passâts corant’agns, i comparì un agnul tal desert de mont dal Sinai, te flame di un baraçâr ch’al brusave. 31Mosè al jere sconsortât a viodi une robe di chê fate. Biel ch’al leve indenant par viodi miôr, si fasè sintî la vôs dal Signôr: 32Jo o soi il Diu dai tiei vons, il Diu di Abram, il Diu di Isac e di Jacop. Scaturît, Mosè nol olsave a cjalâ. 33Alore il Signôr i disè: Gjaviti la cjalçadure dai pîts, parcè che la tiere che tu balinis e je une tiere sante. 34O ài viodude la disperazion dal gno popul in Egjit; o ài scoltât i siei gemits e o soi vignût jù par sfrancjâju. Anìn, che ti mandi in Egjit.

35Chel Mosè che lu vevin rifudât disint: Cui ti àial metût sorestant e judiç, Diu ur al mandave sicu sorestant e salvadôr midiant dal agnul che i jere comparît tal baraçâr. 36Al è lui che ju menà fûr, fasint spiei e meracui te tiere dal Egjit, tal mâr Ros e tal desert par corant’agns. 37Al è lui, Mosè, che ur à dit ai fîs di Israel: Diu al fasarà vignî fûr dai vuestris fradis un profete compagn di me. 38Al è lui che, in semblee tal desert, al faseve di mediatôr fra l’agnul che i fevelave su la mont dal Sinai e i nestris vons; e lui al sintì lis peraulis de vite par dânuses a nô. 39Ma i nestris vons no àn volût savênt di ubidîlu, e, ch’al è piês, lu refudarin e a tornarin cul cûr in Egjit, 40disint a Aron: Fasinus dius ch’a marcin denant di nô, parcè che Mosè, che nus à fats saltâ fûr de tiere dal Egjit, no savìn ce che i è sucedût. 41A faserin un vidiel e i ufririn un sacrifici al diu, contents e sodisfats pe vore des lôr mans. 42Alore Diu ur voltà la muse e ju molà a la religjon de schirie dal cîl, come ch’al è scrit tal libri dai profetis:

43Mi vêso ufrît vitimis e sacrificis

par corant’agns tal desert, famee di Israel?

O vês puartade ator la tende di Moloc

e la stele dal diu Refan,

statuis che si vevis fat par adorâlis;

pa la cuâl us depuartarai plui in là di Babilonie.

44I nestris vons tal desert a vevin la tende dal pat, come ch’al veve disponût chel che i fevelave a Mosè. I veve ordenât di fâ daûr dal stamp che i veve mostrât. 45Dopo di vêle vude, i nestris vons, sot di Gjosuè, le menarin te tiere cjapade ai forescj che Diu ju veve fats cori denant di lôr. E li e restà fint a David, 46chel che i plasè a Diu e i domandà la furtune di cjatâ un lûc pe cjase di Jacop. 47I tocjà a Salomon di fâi sù une cjase, 48ma l’Altissim nol sta gran tes cjasis fatis de man dal om, come ch’al dîs ancje il profete:

49Il cîl al è la mê sente

e la tiere il scagn pai miei pîts.

Ce cjase podaressiso fâmi, al dîs il Signôr,

e cuâl saraial il lûc là ch’o podarai polsâ?

50No ise stade la mê man a fâ dut chest?

51Cjâfs dûrs, orelis e cûrs paians, si metêso propit simpri cuintri dal Spirtu Sant? Ce ch’a son stâts i vuestris vons, precîs edentic o sês ancje vualtris. 52Isal un profete che i vuestris vons no lu vedin perseguitât? A àn copât chei ch’a disevin ch’al veve di vignî il Just, chel che vualtris lu vês a pene tradît e sassinât, 53vualtris ch’o vês vude la leç midiant des disposizions dai agnui e no le vês metude gran in pratiche”.

54Sintintlu, ur vignive sù la rabie e a crustavin i dincj cuintri di Stiefin.

Vision di Stiefin e lapidazion

55Plen di Spirtu Sant, lui al cjalà sù fis viers il cîl e al viodè la glorie di Diu e Gjesù in pîts a la sô gjestre. 56Alore al disè: “O viôt i cîi spalancâts e il Fi dal om in pîts a la gjestre di Diu”. 57Petant grancj berlis, si stroparin lis orelis e si butarin intor di lui; 58lu sburtarin fûr de citât e si meterin a clapadâlu. I testemonis a poiarin i lôr vistîts dapît di un zovin di non Saul. 59E intant che lu claponavin, Stiefin al preave cussì: “Signôr Gjesù, cjol la mê anime”. 60Po si pleà sui genôi e al disè a fuart: “Signôr, no sta metiur in cont chest pecjât”. E cun chestis peraulis, si indurmidì vie.