ATS DAI APUESTUI (5)

Letôr: Adriano Brollo

51Un cert Ananie, d’acuardi cu la femine Safire, al vendè un cjamp. 2Simpri d’acuardi cu la femine, al metè di bande une part dal presit e ce ch’al restave lu poià ai pîts dai apuestui. 3Alore Pieri i disè: “Ananie, parcè mo satane ti àial grimpât tant il cûr di rivâ a dîi bausiis al Spirtu Sant e di meti di bande une part dal presit dal teren? 4Cuant che tu vevis la tô robe, no jeristu mo paron di tignîte, e cuant che tu âs vendût no podevistu fâ ce che plui ti smecave? Cemût mai àe podût nassi tal to cûr une decision di chê fate? No tu âs lafè dit bausiis ai oms, ma a Diu”. 5Sintint chestis peraulis, Ananie al plombà a bas e al spirà. Ducj chei ch’a son vignûts a savêle, a àn vude grande teme. 6I zovins a son vignûts a invuluçâ il cuarp e lu àn puartât in sepulture.

7No jerin passadis nancje trê oris ch’e jentrà la sô femine; no saveve nuie di ce ch’al jere sucedût. 8Pieri i domandà: “Contimi: il cjamp lu vêso vendût par tant?”. E jê: “Po sigûr, par tant”. 9Alore Pieri: “Cemût vêso podût mo metisi d’acuardi par tirâ a ciment il Spirtu Sant? Poben, ve ch’a stan rivant su la puarte i pîts di chei ch’a àn stât a soterâ il to om. Ti menaran vie ancje te”. 10Sul at jê e colà denant dai siei pîts e e spirà. I zovins, jentrant, le cjatarin muarte; le puartarin vie e le soterarin dongje dal so om. 11Alore une grande pôre e jentrà te glesie interie e in ducj chei ch’a vignivin a savê chestis robis.

Meracui dai apuestui

12Midiant dai apuestui si fasevin une vore di meracui e di spiei te int. Lôr a stavin ducj compats sot dal puarti di Salomon 13e nissun di chei altris nol olsave a compagnâsi cun lôr, ma la int a disevin dome ben. 14Intant al cresseve il numar dai oms e des feminis ch’a crodevin tal Signôr, 15al pont di puartâ i malâts tes placis, poiantju sui jetuts e sui stramaçs par che, cuant ch’al passave Pieri, magari dome la sô ombrene e rivàs a taponâ cualchidun di lôr. 16Tancj di lôr a rivavin ancje des citâts dulintor di Gjerusalem, puartant malâts e int lambicade dai spirts soçs, e ducj a vuarivin.

I apuestui denant dal sinedri

17Alore si metè di mieç il sorestant dai predis cun dute la sô clape, vadì il partît dai saduceus, invelegnâts; 18a faserin brincâ i apuestui e ju sgnacarin te preson publiche. 19Ma vie pe gnot l’agnul dal Signôr al viergè lis puartis de preson, ju menà fûr e ur disè: 20“Lait e metêtsi a predicjâi a la int, tal templi, dutis chestis peraulis di vite!”. 21Sintint cussì, a jentrarin tal templi sul criche dì e si meterin a insegnâ.

Cuant ch’al rivà il sorestant dai predis cun dute la sô clape, a clamarin il sinedri e ducj i sorestants dai fîs di Israel e a mandarin a cjoli i apuestui in preson. 22Ma i fameis, rivâts sul puest, no ju cjatarin in preson e a tornarin indaûr a dî: 23“La preson le vin cjatade sierade come cu va e lis vuaitis tal lôr puest denant de puarte. O vin vierzût ma no vin cjatât dentri nissun”. 24Sintude la gnove, il comandant dal templi e i sorestants dai predis no savevin ce fâ. 25In chel al rivà un a dîur: “Viodêt che i umign ch’o vês metûts in preson a son tal templi ch’a stan predicjant a la int”.

26Alore il comandant dal templi al partì cu lis sôs vuaitis e ju menà vie, ma cence malegraciis par pôre di jessi clapadâts de int. 27Ju menarin tal sinedri e ju presentarin. Il sorestant dai predis al tacà a interpelâju disint: 28“Us vevin ordenât clâr e tont di no insegnâ plui in chel non li e vualtris invezit o vês jemplât Gjerusalem de vuestre dutrine e o volês fâ colâ parsore di nô il sanc di chest om!”. 29Alore Pieri, dutun cui apuestui, i rispuindè: “Si à di ubidî a Diu pluitost che no ai umign! 30Il Diu dai vuestris vons al à resussitât Gjesù, che vualtris lu vês copât picjantlu su la crôs. 31Ma Diu lu à alçât sù cu la sô gjestre, fasintlu il prin e il salvadôr, par dâi a Israel la gracie de conversion e la remission dai pecjâts. 32Di chest o sin testemonis nô e il Spirtu Sant, che Diu ur al à dât a di chei che si plein denant di lui”. 33Sintint a fevelâ cussì, a crustarin i dincj di convuls e a cirivin il sisteme di fâju fûr.

Il consei di Gamaliel

34Alore al jevà sù tal mieç dal sinedri un om di non Gamaliel. Al jere mestri te leç, rispietât di dut il popul. Al ordenà di menâ fûr par un lamp chei oms 35e po ur disè a chei dal consei: “Umign di Israel, cjalait ben ce ch’o cumbinais, rivuart a di chê int li. 36Za timp, al capità Teude, disint di jessi cualchidun, e al tirà dongje un cuatricent di lôr. Ma al fo maçât e ducj chei che i jerin lâts daûrji si sparniçarin e no ’nt restà copie. 37Daûr di lui, in chê volte dal cens, al saltà fûr Gjude il galileu, che al strissinà daûrsi un slac di int. Al finì malamentri ancje lui e chei che i jerin lâts daûrji a forin sparniçâts. 38Par chel cumò jo o disarès di no bacilâ daprûf di cheste int e di lassâju lâ. Parcè che se la lôr idee e la lôr vore e ven dai umign, e larà in strucj di bessole. 39Se invezit e ven propit di Diu, no rivarês par mai a fiscâle. No stait a riscjâ di metisi in vuere cuintri di Diu!”.

40A faserin daûr ch’al veve conseât lui e, clamâts i apuestui, ju scorearin e ur inibirin di fevelâ tal non di Gjesù. Daspò ju molarin. 41Alore lôr a jessirin dal sinedri ducj contents di vê mertât di sapuartâ malegraciis par amôr dal non di Gjesù. 42E ogni dì, tal templi e a cjase, no molavin di insegnâ e di puartâ la buine gnove che Gjesù al è il Crist.