ATS DAI APUESTUI (3)

Letôr: Diacun Andrea Venturini

Pieri al vuarìs un strupiât tal non di Gjesù

31Pieri e Zuan a levin sù tal templi pe preiere des trê dopomisdì. 2Sicheduncje un puar, nassût strupiât, tal puartavin ogni dì e tal poiavin su la puarte dal templi che i disevin “Biele”, par ch’al domandàs la caritât a di chei ch’a jentravin. 3Viodint Pieri e Zuan ch’a stavin jentrant tal templi, ur domandà la caritât ancje a lôr. 4Alore Pieri lu cjalà fis tai vôi, insieme cun Zuan, e i disè: “Cjalinus!”. 5E chel al alçà i vôi viers di lôr sperant di cjapâ alc. 6Ma Pieri i disè: “No ài ni aur ni arint. Ti doi ce ch’o ài: in non di Gjesù Crist il Nazaren, cjamine!”. 7E cjapantlu pe man gjestre, lu tirà sù. A colp i siei pîts e lis sôs cjavilis a cjaparin fuarce; 8tun salt si dreçà e al tacà a cjaminâ. Al jentrà cun lôr tal templi cjaminant, saltuçant e laudant Idiu. 9Dute la int lu viodè a cjaminâ e a laudâ Idiu, 10stant che lu cognossevin: al jere propit chel ch’al stave scrufuiât su la puarte Biele dal templi a cirî la caritât. E a jerin maraveâts e scaturîts par vie di ce ch’al jere sucedût.

La fuarce dal non di Gjesù

11Stant che chel nol molave Pieri e Zuan, ur son plombâts ducj intor, fûr di sè, sot i puartis di Salomon. 12Alore Pieri, viodint une tâl, i disè a la int: “Umign di Israel, parcè po si maraveaiso di chest câs? Ce vêso, che nus cjalais come s’o vessin fat cjaminâ chest om cu la nestre virtût o in gracie de nestre religjon? 13Il Diu di Abram, di Isac e di Jacop, il diu dai vuestris vons, i à dât glorie al so servidôr, a di chel Gjesù che vualtris lu vês consegnât e dineât in face di Pilât, cuant che lui al veve distinât di molâlu. 14Vualtris, propit vualtris o vês dineât il Sant e il Just; vualtris o vês pratindût la gracie par un sassin, 15biel ch’o vês fat murî il paron de vite. Diu lu à resussitât dai muarts e nô o sin testemonis. 16E pe fede tal so non, a chest om che vualtris lu viodês e lu cognossês, chest non i à fate tornâ la fuarce e al è midiant de fede in lui ch’al è tornât in plene salût sot dai vuestris vôi.

17Par altri, fradis, o sai che vualtris o vês agjît cussì par ignorance, come ancje i vuestris sorestants. 18Ma Diu in cheste maniere al à puartât al colm ce ch’al veve contât midiant di ducj i profetis, ven a stâi che il so Crist al varès vût di patî. 19Pentîtsi, alore, e gambiait vite, par ch’a sedin scancelâts i vuestris pecjâts 20e che il Signôr al puedi cussì fâus rivâ il timp de consolazion. In chê volte us mandarà chel Crist che us è stât distinât, Gjesù, 21chel che il cîl al à di tignîlu fintremai al moment che dut al sarà metût a puest come che Diu al à motivât par bocje dai siei sants profetis. 22Mosè par prin al à dit: Diu, il Signôr, al fasarà vignî fûr dai vuestris fradis un profete compagn di me; scoltaitlu in dut ce che us disarà. 23Chei che no scoltaran chest profete a saran cjonçâts fûr dal popul. 24Po ducj i profetis, ch’a àn vût fevelât di Samuel in ca, a àn vût indiment propit chestis zornadis.

25O sês vualtris i fîs dai profetis e dal pat che Diu al à fat cui vuestris vons, cuant che i à dit a Abram: Te tô gjernazie a saran benedidis dutis lis fameis de tiere. 26Al è prin di dut par vualtris che Diu al à resussitât il so servidôr e lu à mandât a puartâus la benedizion, a pene che ognidun di vualtris i voltarà la schene a dutis lis tristeriis”.