ATS DAI APUESTUI (1)

Letôr: Venusia Dominici

Ats dai Apuestui

la glesie framieç dai ebreus

Di Gjesù ai apuestui

11Tal gno prin libri, Teofil, o ài tratât di dut ce che Gjesù al à fat e insegnât, di cuant ch’al à scomençât 2fint in chê dì ch’al è stât puartât sù in cîl, dopo di vêur dât lis sôs istruzions ai apuestui che ju veve sielzûts midiant dal Spirtu Sant.

3Dopo de sô passion, lui si è pandût a lôr vîf, cun cetantis provis, comparintjur par corante dîs e fevelantjur dal ream di Diu. 4E biel ch’al mangjave cun lôr, ur à comandât di no slontanâsi di Gjerusalem ma di spietâ li ce che il Pari ur veve imprometût, “ce ch’o vês sintût, dissal, de mê bocje: 5Zuan al à batiât cu l’aghe, vualtris invezit o sarês batiâts cul Spirtu Sant di chi a pôcs dîs”.

6Cjatantsi duncje insieme, i àn domandât: “Signôr, isal chest il timp che tu tornarâs a meti in pîts il ream di Israel?”. 7Ur à rispuindût: “No us sta a vualtris di savê i timps e i moments che il Pari si à riservât par sè. 8Ma o cjaparês la fuarce dal Spirtu Sant ch’al vignarà parsore di vualtris e mi sarês testemonis a Gjerusalem, par dute la Gjudee e la Samarie e fint ai ultins confins dal mont”.

9Disint cussì, si alçà par aiar sot i lôr vôi e un nûl ur al strafuì dai lôr vôi. 10Intant che lui al leve sù, lôr a cjalavin fis il cîl: e ve che si ur presentin dôs personis a blanc che ur disin: 11“Umign di Galilee, parcè po staiso li a cjalâ il cîl? Chel Gjesù che us è stât strafuît viers il cîl, al tornarà come che lu vês viodût a lâ sù in cîl”.

12Alore i apuestui a tornarin de mont Ulive in Gjerusalem, ch’e je distant tant che une cjaminade di sabide. 13Tornâts in citât, a son lâts sù adalt, là ch’a jerin a stâ. A jerin Pieri e Zuan, Jacum e Andree, Filip e Tomâs, Bartolomiu e Matieu, Jacum di Alfeu e Simon il zelot, e Gjude di Jacum. 14Ducj d’amôr e d’acuardi, a jerin salts tal preâ, insieme cun cualchi femine, cun Marie mari di Gjesù e cui siei fradis.

La sostituzion di Gjude

15Alore Pieri al jevà sù tal mieç dai fradis – si jerin dâts dongje un centevincj di lôr – e ur disè: 16“Fradis, al veve di sucedi ce che, te Scriture, il Spirtu Sant al veve dit denant trat par bocje di David a rivuart di Gjude, che si è metût in teste di chei ch’a àn cjapât Gjesù. 17Al jere dai nestris e al veve vude une part ancje lui te nestre stesse incariche. 18Poben, comprât un teren cu la pae de sô inicuitât, chest om si è picjât, si è spreçât pal mieç e i son saltâts fûr i budiei. 19La robe le àn savude dute la int di Gjerusalem che, tal lôr lengaç, i àn metût non a di chel toc Akeldamà, ven a stâi Cjamp dal sanc. 20E di fat tal libri dai Salms al è scrit:

Che la sô cjase e resti sfurnide

e che no si cjati nancje un ch’al ledi a stâ li.

E ancje:

Il so puest che lu cjapi un altri.

21Bisugne partant che, di chei che nus àn compagnâts par dut il timp che il Signôr Gjesù al à vivût framieç di nô, 22scomençant dal batisim di Zuan fintremai a la dì che nus è stât puartât sù in cîl, un al deventi testemoni de sô resurezion insieme cun nô”.

23Int presentarin doi: Josef, che i disevin Barsabe e par sorenon Just, e Matie. 24A faserin cheste preiere: “Signôr, tu che tu cognossis i cûrs di ducj, fasinus savê, di chescj doi, chel che tu âs sielzût 25par ch’al cjapi, tal servizi di apuestul, l’incariche lassade sfurnide di Gjude, lât a finîle tal puest che i competeve”. 26Podopo a tirarin bruscjete e i tocjà a Matie, ch’al è stât contât cui undis apuestui.