ZUAN (19)

Letôr: Claudio Crosilla

191Alore Pilât al cjapà Gjesù e lu fasè flagjelâ. 2E i soldâts a tiesserin une corone di spinis, je meterin sul cjâf e lu riviestirin di un mantiel di purpure; 3e i levin dongje disint: “Salve, re dai gjudeus!”. E lu scufiotavin. 4Pilât al tornà fûr un’altre volte e ur disè: “Ve che us al meni fûr, par ch’o sepis che no cjati in lui nissun rimpin par condanâlu”. 5Sicheduncje Gjesù al jessì fûr puartant la corone di spinis e il mantiel di purpure. E ur dîs: “Velu l’om!”. 6Cuant che però lu vioderin, i sorestants dai predis e lis vuardiis a tacarin a berlâ: “Metilu in crôs! Metilu in crôs!”. Ur dîs Pilât: “Tignîtsal vualtris e metêtsal in crôs, parcè che jo no cjati in lui nissun rimpin par condanâlu”. 7I rispuinderin i gjudeus: “Nô o vin une leç e seont cheste leç al à di murî, parcè che si è fat fi di Diu”.

8Cuant che al sintì chest discors, Pilât al cjapà ancjemò plui pôre. 9Al tornà dentri tal pretori e i dîs a Gjesù: “Tu d’indulà sêstu?”. Gjesù no i rispuindè peraule. 10I dîs alore Pilât: “No tu vuelis fevelâmi? No sâstu che jo o ài il podê di liberâti e o ài il podê di metiti in crôs?”. 11I rispuindè Gjesù: “Tu no tu varessis nissun podê sore di me se no ti fos dât di adalt. Pa la cuâl chel che mi à metût tes tôs mans al à un pecjât plui grant”.

12Di chel moment Pilât al cirive di liberâlu. Ma i gjudeus a berlavin saldo: “Se tu liberis chel chi, no tu sês amì di Cesar. Ducj chei che si fasin rês, si metin cuintri di Cesar”. 13Sintint chestis peraulis, Pilât al menà fûr Gjesù e si sentà suntune tribune tal lûc che i disin Pedrât di piere, par ebraic Gabatà. 14Si stave preparant la Pasche, tor misdì. Ur dîs ai gjudeus: “Ve il vuestri re!”. 15Alore chei a scomençarin a berlâ: “Vie, vie, metilu in crôs!”. Ur dîs Pilât: “Àio propit di meti in crôs il vuestri re?”. I rispuinderin i sorestants dai predis: “Nô no vin nissun altri re fûr di Cesar!”. 16Alore ur al molà par che lu metessin in crôs.

La crocifission

A cjaparin duncje in consegne Gjesù. 17E, puartantsi dibessôl la sô crôs, al jessì viers il lûc che i disin de Crepe, par ebraic Golgote, 18là che lu meterin in crôs e cun lui altris doi: un di une bande e un di chê altre, e tal mieç Gjesù. 19Pilât al veve scrit ancje un cartel e lu veve picjât parsore de crôs. Al jere scrit: “Gjesù il Nazaren, il re dai gjudeus”. 20Une vore di gjudeus a leierin chest cartel parcè che il lûc là ch’a meterin in crôs Gjesù al jere dongje de citât, e al jere scrit par ebraic, par latin e par grêc. 21I sorestants dai predis dai gjudeus a tentarin di dîi a Pilât: “No sta lassâ scrit: Il re dai gjudeus, ma scrîf: Chel chi al à dit: Jo o soi il re dai gjudeus”. 22Ur rispuindè Pilât: “Ce ch’o ài scrit, o ài scrit”.

23I soldâts, cuant che a meterin in crôs Gjesù, a cjaparin lis sôs viestis e int faserin cuatri parts, une part par ogni soldât, e ancje la tonie. Ma la tonie e jere cence cusiduris, tiessude dute interie d’insomp fin dapît. 24Si diserin duncje un cul altri: “No stin a dividile, ma tirìn a bruscjete a cui che i tocje”. Al è cussì che si colmà la Scriture ch’e veve dit:

Si son dividudis fra di lôr lis mês viestis

e pal gno vistît a àn tirât a bruscjete.

E i soldâts a faserin propit cussì.

25Dongje de crôs di Gjesù a jerin sô mari, la sûr di sô mari, Marie di Cleofe e Marie la Madalene. 26Gjesù duncje, viodude la mari e dongje di jê il dissepul che i voleve ben, i dîs a sô mari: “Femine, ve chi to fi!”. 27Po i dîs al dissepul: “Ve chi tô mari!”. E d’in chê volte il dissepul le cjolè in cjase sô.

28Dopo di chest, savint Gjesù che al jere za dut fat, par che si colmàs la Scriture al dîs: “O ài sêt”. 29Al jere li un vâs plen di asêt; a saldarin duncje une spugne imbombade di asêt tor di un ramaç di issop e je meterin dongje de bocje. 30Subit dopo supât l’asêt, Gjesù al disè: “Al è dut fat”; e, sbassât il cjâf, al rindè il spirt.

Il colp di lance e la sepulture

31I gjudeus, stant ch’e jere la dì de Preparazion, par no che i cuarps a restassin su la crôs di sabide (di fat chê sabide e jere une zornade grande), i domandarin a Pilât che ur crevassin lis gjambis e a fossin puartâts vie. 32A rivarin duncje i soldâts e i crevarin lis gjambis al prin e ancje a di chel altri ch’a jerin stâts metûts in crôs cun lui. 33Rivâts li di Gjesù, stant che lu vioderin za muart, no i crevarin lis gjambis, 34ma un dai soldâts, cuntun colp di lance, i passà il flanc fûr par fûr e a colp al spissulà sanc e aghe. 35Chel ch’al à viodût al à fat di testemoni e la sô testemoneance e je vere e lui al sa di dî il vêr, par che o crodês ancje vualtris. 36Chest al sucedè par che si colmàs la Scriture: No i vignarà crevât nancje un vues; 37e ancje un’altre Scriture, ch’e dîs: Si voltaran a cjalâ chel ch’a àn passât fûr par fûr.

38Dopo di chescj fats, Josef di Arimatee, ch’al jere dissepul di Gjesù, ma segret par pôre dai gjudeus, i domandà a Pilât di tirâ vie il cuarp di Gjesù. E Pilât i disè di sì. Al rivà duncje e al tirà vie il cuarp. 39Al rivà ancje Nicodem, che za prime al veve vût stât lui di gnot, e al puartà un miscliç di mire e di aloe di un cent libris. 40A cjaparin duncje il cuarp di Gjesù e lu invuluçarin cun fassis insieme cui profums, daûr l’usance di sapulî dai gjudeus.

41Tal lûc là che lu vevin metût in crôs al jere un zardin e tal zardin un sepulcri gnûf crei, che no vevin metût dentri inmò nissun. 42Li, par vie de Preparazion dai gjudeus e stant ancje che il sepulcri al jere dongje, a meterin Gjesù.