ZUAN (14)

Letôr: Serena Fogolini

La fede in Gjesù e i siei efiets

141Il vuestri cûr nol à di conturbâsi. Crodêt in Diu e crodêt ancje in me. 2Inte cjase di gno Pari and è tant puest, senò us varessio forsit dit ch’o voi a preparâus un puest? 3E cuant che o sarai lât e us varai preparât un puest, o tornarai e us cjaparai sù cun me, par ch’o sedis ancje vualtris là ch’o sarai jo. 4E là ch’o voi, vualtris o cognossês la strade”.

5I dîs Tomâs: “Signôr, no savìn là che tu vâs; cemût podìno cognossi ancje la strade?”. 6I dîs Gjesù: “Jo o soi la strade, la veretât e la vite. Nissun nol va al Pari se no midiant di me. 7Se mi vessis cognossût me, o cognossaressis ancje gno Pari, e za di cumò lu cognossês e lu vês viodût”. 8I dîs Filip: “Mostrinus il Pari e nus baste”. 9I dîs Gjesù: “Dopomai ch’o soi cun vualtris e tu, Filip, no tu mi âs inmò no cognossût? Chel che mi à viodût me al à viodût il Pari. Cemût fasistu a dî: Mostrinus il Pari? 10No crodistu che jo o soi tal Pari e che il Pari al è in me? Lis peraulis che jo o dîs, no lis dîs di cjâf gno; il Pari ch’al vîf in me al fâs lis sôs oparis. 11Crodêtmi: jo o soi tal Pari e il Pari al è in me. Crodêt almancul in gracie des mês oparis.

12In veretât, in veretât us dîs: Chel ch’al crôt in me, al fasarà ancje lui lis oparis ch’o fâs jo e int fasarà ancje di plui grandis, parcè che jo o voi li dal Pari. 13E dut ce che o domandarês tal gno non, us al fasarai, par che il Pari al sedi glorificât tal Fi. 14Se mi domandarês alc tal gno non, us al fasarai.

L’amôr a Gjesù e i siei efiets

15Se mi volês ben, o metarês in pratiche i miei comandaments. 16E jo o prearai il Pari e lui us darà un altri Confuartadôr, di mût ch’al sedi simpri cun vualtris, 17il Spirt di veretât che il mont nol pò acetâlu parcè che no lu viôt e no lu cognòs. Vualtris lu cognossês parcè che al è a stâ cun vualtris e al sarà in vualtris. 18No us lassarai vuarfins, o tornarai di vualtris. 19Ancjemò par pôc e il mont no mi viodarà plui, ma vualtris mi viodarês parcè che jo o vîf e vualtris o vivarês. 20In chê dì o ricognossarês che jo o soi tal Pari e vualtris in me e jo in vualtris. 21Chel ch’al à i miei comandaments e ju met in pratiche, chel mi vûl ben. Chel che mi vûl ben, i volarà ben ancje gno Pari e jo i volarai ben a lui e mi palesarai a lui”.

22I dîs Gjude, no l’Iscariot: “Signôr, ma ce isal sucedût che tu stâs par palesâti a nô e no al mont?”. 23I rispuindè Gjesù: “Se un mi vûl ben, al metarà in pratiche la mê peraule, e gno Pari i volarà ben e o vignarin di lui e o starìn li di lui. 24Chel che no mi vûl ben, nol met in pratiche lis mês peraulis. E la peraule che vualtris o scoltais no je mê ma dal Pari che mi à mandât.

Ultins pinsîrs prin di lassâsi

25Us ài ditis chestis robis biel ch’o soi ancjemò cun vualtris. 26Ma il Confuartadôr, il Spirtu Sant che il Pari al mandarà tal gno non, lui us insegnarà dut e us fasarà vignî tal cjâf dut ce che us ài dit. 27Us lassi la pâs, us doi la mê pâs. No us e doi come che le dà il mont. Il vuestri cûr nol à di conturbâsi e nol à di butâsi jù. 28O vês sintût che us ài dit: o voi e o tornarai di vualtris. Se mi volessis ben, o saressis contents che jo o voi dal Pari, parcè che il Pari al è plui grant di me. 29E cumò us al ài dit prime ch’al sucedi, di mût che, cuant che al sucedarà, o crodês. 30Jo no mi intardarai plui tant cun vualtris, parcè che al ven il princip dal mont, ma nol à nissun podê su di me. 31Ma par che il mont al sepi che jo i vuei ben al Pari e che o operi come che mi à ordenât il Pari: Jevait sù, anìn vie di chi”.