ZUAN (11)

Letôr: Ancilla Barattin

4. VIERS LA MUART E LA GLORIFICAZION

Gjesù al dà la vite e i gjudeus lu condanin a muart

Gjesù, resurezion e vite, i dà la vite a Lazar

111Al jere un malât, Lazar di Betanie, il paîs di Marie e di sô sûr Marte. 2Marie e jere chê che e veve onzût il Signôr cuntun profum e i veve suiâts i pîts cui cjavei; al jere so fradi Lazar ch’al jere malât. 3Lis dôs sûrs alore a mandarin a dîi: “Viôt, Signôr, che chel che tu i vuelis tant ben al è malât”.

4Sintude cheste, Gjesù al disè: “Cheste malatie no je pe muart ma pe glorie di Diu, par che midiant di jê al sedi glorificât il fi di Diu”. 5Gjesù i voleve ben a Marte e a sô sûr Marie e a Lazar. 6Cuant che al sintì ch’al jere malât, al restà altris doi dîs tal lûc là ch’al jere. 7Dome dopo ur dîs ai dissepui: “Tornìn in Gjudee”. 8I disin i dissepui: “Rabì, i gjudeus a cirivin modant di clapadâti e tu tu tornis li?”. 9Ur rispuindè Gjesù: “No sono dodis lis oris dal dì? Se un al cjamine di dì, no s’inçopede, parcè che al viôt la lûs di chest mont. 10Ma s’al cjamine di gnot, s’inçopede, parcè che al è cence lûs”. 11Al à fevelât cussì e po ur dîs: “Il nestri amì Lazar si è indurmidît, ma o voi a sveâlu”. 12I diserin alore i dissepui: “Signôr, se si è indurmidît, si salvarà”. 13Gjesù però al fevelave de muart di lui. Lôr invezit a vevin scrupulât ch’al fevelàs dal indurmidîsi de sium. 14Alore Gjesù ur disè franc: “Lazar al è muart, 15e o gjolt par vualtris di no jessi stât li, par ch’o crodês. Ma anìn di lui!”. 16Alore Tomâs, che lu clamavin Gimul, ur disè ai siei compagns: “Anìn ancje nô a murî cun lui!”.

17Cuant che Gjesù al rivà, lu cjatà ch’al jere za di cuatri dîs te tombe. 18Betanie e je lontane di Gjerusalem su lis dôs miis. 19Une vore di gjudeus a jerin vignûts di Marte e di Marie par confuartâlis dal fradi. 20Marte, a pene che e sintì ch’al rivave Gjesù, i lè incuintri. Marie invezit e jere sentade in cjase. 21Alore Marte i disè a Gjesù: “Signôr, se tu fossis stât culì, gno fradi nol sarès muart. 22Ma o sai che ancje cumò dut ce che tu i domandis a Diu, Diu tal darà”. 23I dîs Gjesù: “To fradi al resurissarà”. 24I dîs Marte: “O sai ch’al resurissarà te resurezion de ultime dì”. 25I disè Gjesù: “Jo o soi la resurezion e la vite. Chel ch’al crôt in me, ancje s’al ves di murî, al vivarà; 26e ducj chei ch’a vivin e a crodin in me no muraran par mai. Crodistu chest?”. 27I dîs: “Sì, Signôr. Jo o ài crodût che tu tu sês il Crist, il fi di Diu, chel ch’al à di vignî tal mont”.

28Dopo dit cussì, e lè a clamâ sô sûr Marie e i disè sot vôs: “Il mestri al è culì e ti clame”. 29Jê, a pene sintude la gnove, e jevà sù di corse par lâ li di lui. 30Gjesù nol jere ancjemò rivât tal paîs, ma al jere ancjemò tal puest là che i jere lade incuintri Marte. 31Cuant che i gjudeus ch’a jerin cun jê in cjase e le confuartavin, le vioderin a jevâ sù di dute corse e a jessî, i lerin daûr, scrupulant ch’e les a vaî li de tombe. 32Cuant che duncje Marie e rivà tal puest là ch’al jere Gjesù e lu viodè, si butà denant dai siei pîts e i disè: “Signôr, se tu fossis stât culì, gno fradi nol sarès muart”. 33Alore Gjesù, viodintle a vaî jê e ancje i gjudeus ch’a jerin vignûts cun jê, si conturbà dentri vie, si ingropà 34e ur disè: “Dulà lu vêso metût?”. I disin: “Signôr, ven e viôt”. 35Gjesù al tacà a vaî. 36A disevin alore i gjudeus: “Viôt trop ben che i voleve!”. 37Ma un pôcs di lôr a diserin: “Chel li, che i à vierzûts i vôi al vuarp, no podevial ancje fâ in mût che chel chi nol murìs?”.

38Gjesù, un’altre volte dut spasimât, al va li dal sepulcri. Al jere un landri e denant a vevin metude une grande piere. 39Al dîs Gjesù: “Tirait vie la piere”. I dîs Marte, la sûr dal muart: “Signôr, al puce za, ch’al è di cuatri dîs”. 40I dîs Gjesù: “No ti àio dit che, se tu crodis, tu viodarâs la glorie di Diu?”. 41Cussì a tirarin vie la piere. E Gjesù al alçà i vôi e al disè: “Pari, ti ài a grât di vêmi scoltât. 42O savevi ben che tu tu mi scoltis simpri, ma lu ài dit pe int ch’e je chi ator, par ch’a crodin che tu mi âs mandât tu”. 43Dopo dit cussì, al berlà a dute vôs: “Lazar, salte fûr!”. 44Il muart al jessì fûr, leât pîts e mans cun fassis e la sô muse e jere invuluçade cuntun sudari. Gjesù ur dîs: “Disleaitlu e lassaitlu lâ”.

Condane a muart di Gjesù e ritîr a Efraim

45Une vore di gjudeus, ch’a jerin lâts di Marie e a vevin viodût ce ch’al veve fat, a croderin in lui. 46Un pôcs di lôr, invezit, a lerin dai fariseus e ur contarin ce ch’al veve fat Gjesù. 47Alore i sorestants dai predis e i fariseus a clamarin a semblee il sinedri e a diserin: “Ce vino di fâ cumò che chest om al fâs un spieli daûr l’altri? 48Se lu lassìn lâ indenant cussì, a crodaran ducj in lui e a plombaran i romans e nus puartaran vie il lûc sant e la nazion”. 49Ma un di lôr, Caife, ch’al jere sorestant dai predis in chel an, ur disè: “Vualtris no capîs nuie 50e no si rindês cont che al conven plui par vualtris ch’al mueri un om sôl pal popul pluitost che e perissi la nazion interie”. 51Chest però no lu disè di cjâf so ma, jessint sorestant dai predis in chel an, al profetà che Gjesù al stave par murî pe nazion, 52e no dome pe nazion ma ancje par tornâ a tirâ dongje te unitât ducj i fîs di Diu dispierdûts. 53D’in chê dì duncje a deciderin di fâlu murî.

54Par chel Gjesù no si faseve plui viodi in public framieç dai gjudeus, ma si ritirà tune regjon confinant cul desert, in tune citât clamade Efraim, e al restave li cui siei dissepui.

Viers la passion

55E jere dongje la Pasche dai gjudeus e une vore di lôr a lerin sù de regjon a Gjerusalem prin de Pasche par purificâsi. 56A cirivin Gjesù e a cisicavin fra di lôr stant tal templi: “Ce pensaiso? Che nol vedi propit di vignî a la fieste?”. 57Ma i sorestants dai predis e i fariseus a vevin dât ordin che se cualchidun al saveve là ch’al jere al veve di denunciâlu, in mût di podêlu cjapâ.