ZUAN (9)

Letôr: Giampaolo Gerin

L’om nassût vuarp e Gjesù lûs

91Biel passant, al viodè un om ch’al jere nassût vuarp. 2I siei dissepui i domandarin: “Rabì, cui àial pecjât, lui o i siei gjenitôrs, ch’al è nassût vuarp?”. 3Ur rispuindè Gjesù: “Nol à pecjât ni lui ni i siei gjenitôrs, ma par che si palesin in lui lis oparis di Diu. 4O vin di fâ lis oparis di chel che mi à mandât fin ch’al è dì. Po e ven la gnot, cuant che nissun nol pò plui operâ. 5Fintremai ch’o soi tal mont, o soi la lûs dal mont”. 6Dopo dit cussì, al spudà par tiere e al fasè un piç di pantan cu la salive e al slargjà il pantan sui vôi di lui. 7E i disè: “Va laviti te vascje di Siloe” (ch’al vûl dî ‘mandât’). Lui al lè, si lavà, e al tornà indaûr ch’al viodeve. 8I vicins e chei che lu vevin viodût prime a cirî la caritât a disevin: “No isal chel ch’al jere sentât a cirî?”. 9Altris a disevin: “Po no lafè! Al è un che i semee”. Lui però al diseve: “O soi propit jo!”. 10I disevin alore: “Cemût mai che ti son vierzûts i vôi?”. 11Lui ur rispuindè: “Un om, che i disin Gjesù, al à fat un piç di pantan e mal à slargjât sui vôi e mi à dit: Va a Siloe e laviti. Jo o soi lât, mi soi lavât e o ài tacât a viodi”. 12I rispuinderin: “E lui dulà isal?”. Ur dîs: “No sai”.

13Chel che prime al jere vuarp, lu menin dai fariseus. 14E jere sabide la dì che Gjesù al fasè il pantan e i viergè i vôi. 15Ancje i fariseus lu interpelavin sul mût ch’al veve tornât a viodi. Ur disè: “Mi à metût pantan sui vôi, mi soi lavât e o viôt”. 16Alore cualchi fariseu al diseve: “Chest om nol ven di Diu, parcè che nol rispiete la sabide”. Altris però a disevin: “Cemût puedial un, s’al è pecjadôr, fâ spiei di cheste sorte?”. E a jerin dividûts fra di lôr. 17Alore a tornin a dîi al vuarp: “E tu, ce disistu di lui, pal fat che ti à vierzût i vôi?”. Ur rispuindè: “Al è un profete”. 18Però i gjudeus no crodevin che lui al fos stât vuarp e al ves tornât a viodi, fin che no clamarin i gjenitôrs di chel ch’al veve tornât a viodi 19e ju interpelarin: “Chest chi isal propit vuestri fi, chel che vualtris o disês ch’al jere nassût vuarp? E cemût mai che cumò al viôt?”. 20Ur rispuinderin i siei gjenitôrs: “Nô o savìn che chel chi al è nestri fi e ch’al è nassût vuarp. 21Cemût mai che cumò al viôt, nô no lu savìn e nancje no savìn cui che i à vierzûts i vôi. Domandaitlu a lui, ch’al à la sô etât; al fevelarà lui sul so cont”. 22I siei gjenitôrs a disevin cussì parcè che a vevin pôre dai gjudeus. Di fat i gjudeus si jerin za metûts d’acuardi che, se cualchidun lu ves ricognossût come Crist, lu varessin butât fûr de sinagoghe. 23Par chel i siei gjenitôrs a diserin: “Al à la sô etât. Domandaitlu a lui!”.

24Alore a clamarin pe seconde volte l’om ch’al jere stât vuarp e i diserin: “Dà glorie a Diu! Nô o savìn che chest om al è un pecjadôr”. 25Ur rispuindè: “S’al è un pecjadôr jo no lu sai. O sai dome une robe: o jeri vuarp e cumò o viôt”. 26I diserin: “Ce ti àial fat? Cemût ti àial vierzûts i vôi?”. 27Ur rispuindè: “Us al ài za dit e no mi vês scoltât. Parcè volêso sintîlu ancjemò une volte? Volêso forsit deventâ siei dissepui ancje vualtris?”. 28Alore lu sofegarin di improperis e i diserin: “Tu sês tu dissepul di chel li; nô o sin dissepui di Mosè. 29Nô o savìn che a Mosè i à fevelât Diu, ma chel chi no savìn dontri ch’al è”. 30L’om ur rispuindè: “Al è propit chest il biel: che no savês di dulà ch’al è, epûr mi à vierzûts i vôi. 31Nô o savìn che Diu nol scolte i pecjadôrs, ma se un al à religjon e al fâs la sô volontât, chel lu scolte. 32Di cuant che mont al è mont, no si à mai sintût a dî che un al vedi vierzûts i vôi di un nassût vuarp. 33Se chel om nol fos di Diu, nol varès rivât a fâ nuie”. 34I rispuiderin: “Tu sês nassût dut intîr tai pecjâts e tu pratindis di insegnânus a nô?”. E lu parerin fûr.

35Gjesù al sintì che lu vevin parât fûr e, incuintrantlu, i disè: “Crodistu tu tal fi dal om?”. 36I rispuindè: “Ma cui isal, Signôr, par ch’o crodi in lui?”. 37I disè Gjesù: “Tu lu âs za viodût: al è chel ch’al fevele cun te”. 38Al disè: “O crôt, Signôr”, e si butà in genoglon denant di lui. 39Dissal alore Gjesù: “Jo o soi vignût in chest mont par fâ sentence: par che chei che no viodin a viodin e chei ch’a viodin a deventin vuarps”. 40Un pôcs di fariseus ch’a jerin cun lui a sintirin chestis peraulis e i diserin: “Sino par câs vuarps ancje nô?”. 41Gjesù ur disè: “S’o fossis vuarps, no varessis pecjât. Ma vualtris o disês: Nô o viodìn. E il vuestri pecjât al reste”.