ZUAN (8)

Letôr: Renata Gollino

81Gjesù invezit al lè su la mont Ulive. 2Une vore a buinore si presentà di gnûf tal templi e dut il popul al coreve di lui che, sentât, ju inscuelave. 3I scrituriscj e i fariseus i menin denant une femine cjatade in adulteri e, dopo di vêle metude tal mieç, 4i disin: “Mestri, cheste femine e je stade cjatade in plen adulteri. 5Mosè, inte Leç, nus à comandât di copâ a clapadis lis feminis di cheste fate. Tu ce disistu in merit?”. 6I disevin chest par tindii la vuate e vê un rimpin par incolpâlu. Gjesù, però, sbassantsi, al faseve cul dêt segns par tiere. 7Stant che a tignivin dûr tal interpelâlu, si dreçà e ur disè: “Chel di vualtris ch’al è cence pecjât, ch’al tiri il prin clap cuintri di jê”. 8E tornant a sbassâsi, al scriveve par tiere. 9Sintude cheste, lôr a tacarin a slontanâsi un daûr di chel altri, scomençant dai plui viei, e lu lassarin dibessôl, cu la femine simpri tal mieç.

10Alore Gjesù si dreçà e i disè a la femine: “Femine, dulà sono? No ti àial condanade nissun?”. 11I rispuindè: “Nissun, Signôr”. I disè Gjesù: “Nancje jo no ti condani; va e di cumò indenant no sta pecjâ plui”.

Gjesù lûs dal mont

12Gjesù al tornà a fevelâur disint: “Jo o soi la lûs dal mont. Chel che al ven daûr di me nol cjamine tal scûr ma al varà la lûs de vite”.

13I diserin alore i fariseus: “Tu tu fasis di testemoni par te; la tô testemoneance no vâl nuie”. 14Ur rispuindè Gjesù: “Ancje se jo o fâs di testemoni par me, la mê testemoneance e vâl parcè che o sai di dulà ch’o soi vignût e là ch’o voi. 15Vualtris o judicais seont la cjar; jo no judichi nissun. 16E se ancje jo o judichi, il gno judizi al vâl, parcè che jo no soi dibessôl ma jo e il Pari che mi à mandât. 17E te vuestre Leç al è scrit che la testemoneance di dôs personis e vâl. 18O soi jo che o fâs di testemoni par me ma mi fâs di testemoni ancje il Pari che mi à mandât”. 19I diserin alore: “Dulà isal to Pari?”. Ur rispuindè Gjesù. “Vualtris no cognossês ni me ni gno Pari; se mi cognossessis, o cognossaressis ancje gno Pari”. 20Al disè chestis peraulis li dal tesaur, biel ch’al insegnave tal templi. E nissun no lu gafà, parcè che no jere inmò rivade la sô ore.

La muart di Gjesù e la muart dai gjudeus tai lôr pecjâts

21Ur disè di gnûf: “Jo o voi e vualtris mi cirarês ma o murarês tal vuestri pecjât. Là ch’o voi jo, vualtris no podês vignî”. 22A diserin alore i gjudeus: “Ch’al vedi chê di copâsi, ch’al dîs: Là ch’o voi jo, vualtris no podês vignî?”. 23E ur diseve: Vualtris o sês di ca jù, jo o soi di là sù. Vualtris o sês di chest mont, jo no soi di chest mont. 24Par chel us ài dit: O murarês tai vuestris pecjâts”.25I diserin alore: “Tu cui sêstu?”. Gjesù ur rispundè: “Prin di dut, ce che us dîs di un continui. 26O ài un grum di robis di dî e di judicâ sul vuestri cont. Ma chel che mi à mandât al è sancîr e jo i dîs al mont ce che jo o ài sintût di lui”. 27Ma no capirin che ur fevelave dal Pari. 28Alore ur disè Gjesù: “Cuant che o alçarês sù il fi dal om, in chê volte o ricognossarês che jo o soi e che no fâs nuie di gno cjâf, ma o dîs ce che mi à insegnât il Pari. 29E chel che mi à mandât al è cun me; no mi à lassât dibessôl, parcè che o fâs simpri ce che i plâs a lui”. 30Intant che ur diseve chestis robis, une vore di lôr a croderin in lui.

Gjesù e Abram

31Ur diseve duncje Gjesù ai gjudeus ch’a vevin crodût in lui: “S’o restais te mê peraule, o sês pardabon miei dissepui 32e o cognossarês la veretât e la veretât us fasarà libars”. 33I rispuinderin: “Nô o sin gjernazie di Abram e no sin mai stâts sclâfs di nissun. Cemût fasistu a dî: O deventarês libars?”. 34Ur rispuindè Gjesù: “In veretât, in veretât us dîs: Chel ch’al fâs il pecjât al è sclâf dal pecjât. 35Il sclâf nol reste in cjase par simpri; il fi invezit al reste par simpri. 36Se il fi us liberarà, o sarês pardabon libars. 37O sai che o sês gjernazie di Abram, ma o cirîs di copâmi parcè che la mê peraule no cjate puest in vualtris. 38Jo us dîs ce che o ài viodût li dal Pari; fasêt ancje vualtris ce che o vês sintût di vuestri pari”. 39I rispuinderin: “Il nestri pari al è Abram”. Ur dîs Gjesù: “S’o sês fîs di Abram, o varessis di fâ lis oparis di Abram. 40Invezit o cirîs di copâmi me, un om che us à dite la veretât ch’al à scoltade di Diu. Chest, Abram no lu à fat”. 41I diserin: “Nô no sin nassûts de prostituzion. Nô o vin un pari sôl: Diu”. 42Ur disè Gjesù: “Se il vuestri pari al fos Diu, mi volaressis ben a mi, parcè che o soi saltât fûr e o ven di Diu. Di fat no soi vignût di cjâf gno, ma al è lui che mi à mandât. 43Parcè no capîso il gno lengaç? Parcè che no sês bogns di scoltâ la mê peraule. 44Il diaul al è il pari ch’o sês saltâts fûr vualtris e o volês fâ ce che i plâs a vuestri pari. Lui al jere sassin ancjemò dal principi, e nol è restât salt te veretât parcè che nol à la veretât intorsi. Cuant che al dîs la bausie, al dîs juste ce ch’al è so, parcè che al è bausâr e pari de bausie. 45Jo, che o dîs la veretât, vualtris no mi crodês. 46Cui di vualtris puedial provâ che jo o vedi pecjât? S’o dîs la veretât, parcè no mi crodêso? 47Chel ch’al è di Diu al scolte lis peraulis di Diu. Par chel vualtris no scoltais, parcè che no sês di Diu”.

48I rispuinderin i gjudeus: “No vino reson di dî che tu sês un samaritan e che tu âs intorti un demoni?”. 49Ur rispuindè Gjesù: “Jo no ài un demoni, ma o onori gno Pari e vualtris mi disonorais. 50Jo no cîr la mê glorie. Al è chel che le cîr e al judiche. 51In veretât, in veretât us dîs: Se un al met in pratiche la mê peraule, nol viodarà la muart par in eterni”. 52I diserin i gjudeus: “Cumò o sin propit sigûrs che tu âs intorti un demoni. Abram al è muart e ancje i profetis a son muarts, e tu tu disis: Se un al met in pratiche la mê peraule, nol cerçarà la muart par in eterni. 53Sêstu par câs plui grant di nestri pari Abram, ch’al è muart? E ancje i profetis a son muarts. Cui pratindistu di jessi?”. 54Ur rispuindè Gjesù: “Se jo mi glorificàs me, la mê glorie no valarès nuie. Al è gno Pari che mi glorifiche, chel che vualtris o disês: Al è il nestri Diu. 55Epûr no lu vês cognossût, cu la cuâl che jo lu cognòs. E se jo o disès: No lu cognòs, o sarès bausâr come vualtris. Ma jo lu cognòs e o met in pratiche la sô peraule. 56Abram, vuestri pari, al à gjoldût a viodi la mê zornade; le à viodude e si è jemplât di gjonde”. 57I diserin alore i gjudeus: “No tu âs nancje cincuant’agns e tu âs viodût Abram?”. 58Ur disè Gjesù: “In veretât, in veretât us dîs: prime che Abram al fos, jo o soi”. 59Alore a cjaparin sù claps par tirâjai. Però Gjesù si platà e al saltà fûr dal templi.