ZUAN (7)

Letôr: Teresa Stroili

La fieste des Tendis e GjesÙ lÛs

Gjesù e i parincj

71Dopo di chescj fats, Gjesù al leve ator pe Galilee. Di fat nol voleve lâ pe Gjudee, parcè che i gjudeus a cirivin di copâlu.

2E jere dongje la fieste dai gjudeus, chê des Tendis. 3I diserin duncje i siei fradis: “Va vie di chi e va in Gjudee, par che i tiei dissepui a viodin lis oparis che tu fasis. 4Di fat nissun nol opere di scuindon, cuant che al cîr di metisi in mostre. Se tu fasis chestis robis, panditi al mont”. 5Di fat nancje i siei fradis no crodevin in lui. 6Cussì ur dîs Gjesù: “Nol è rivât ancjemò il gno timp, e il vuestri timp al è simpri pront. 7Il mont nol pò odeâus vualtris e invezit me mi odee, parcè che o dîs clâr cuintri di lui che lis sôs oparis a son tristis. 8Lait sù vualtris a la fieste. Jo no ven sù a cheste fieste, parcè che il gno timp nol è ancjemò colmât”. 9E dopo dit cussì, al restà in Galilee.

10Cuant che i siei fradis a forin lâts sù a la fieste, alore al lè sù ancje lui, no in public ma come di scuindon. 11Sicheduncje i gjudeus lu cirivin intant de fieste e a disevin: “Ma lui, dulà isal?”. 12Framieç de int a giravin tantis vôs sul so cont. Un pôcs a disevin: “Al è bon!”. Altris a disevin: “No, al imbroe la int!”. 13Però nissun nol fevelave di lui in public, di pôre dai gjudeus.

Il discors framieç de fieste

14Si jere za tal mieç de fieste cuant che Gjesù al lè sù tal templi e al insegnave. 15I gjudeus a jerin maraveâts e a disevin: “Cemût che chel chi s’intint di Scrituris cence jessi mai stât a scuele?”. 16Gjesù ur rispuindè cussì: “La mê dutrine no je mê, ma di chel che mi à mandât. 17Se un al vûl fâ la sô volontât, al savarà, sul cont de dutrine, se e je di Diu o se o feveli di cjâf gno. 18Chel ch’al fevele di cjâf so al cîr la sô glorie. Invezit chel che al cîr la glorie di chel che lu à mandât, chel al è sancîr e in lui no ’nd è ombre di falsetât. 19Mosè no us àial dade la Leç? Epûr nissun di vualtris nol met in pratiche la Leç. Parcè alore cirîso di copâmi?”. 20I rispuindè la fole: “Tu tu âs intorti un demoni: cui cirial di copâti?”. 21Ur rispuindè Gjesù: “O ài fate une sole opare e o sês restâts ducj scaturîts par chest. 22Stant che Mosè al à dade la circuncision – no ch’e sedi di Mosè, ma dai patriarcjis –, vualtris o circuncidês une persone ancje di sabide. 23Se une persone e cjape la circuncision di sabide, par no ch’e sedi tradide la Leç di Mosè, parcè si inrabiaiso cuintri di me parcè che o ài vuaride di sabide une persone interie? 24No vês di judicâ seont la façade, ma o vês di judicâ seont la justizie”.

25Alore cualchidun di chei di Gjerusalem a disevin: “No isal chel chi ch’a cirivin di copâlu? 26E ve ch’al fevele in public e nissun no i dîs nuie. Che i sorestants a vedin forsit ricognossût che chel chi al è il Crist? 27Ma chel chi o savìn di dulà ch’al è, cu la cuâl che il Crist, cuant che al ven, nissun nol sa d’indulà ch’al è”. 28Gjesù, ch’al stave insegnant tal templi, al disè a fuart: “Vualtris mi cognossês e o savês ancje d’indulà ch’o ven. Epûr no soi vignût par cont gno ma chel che mi à mandât al è sancîr e vualtris no lu cognossês. 29Jo però lu cognòs, parcè che o ven di lui e al è lui che mi à mandât”. 30Alore a cirivin di brincâlu, ma nissun no i metè lis mans intor, parcè che no jere ancjemò rivade la sô ore.

31Invezit une vore di chei de fole a croderin in lui e a disevin: “Il Crist, cuant che al vignarà, podaraial fâ plui spiei di chei ch’al à fats chel chi?”.

32I fariseus a sintirin che framieç de int a giravin chestis vôs sul so cont, e i sorestants dai predis e i fariseus a mandarin lis vuardiis par brincâlu. 33Alore Gjesù ur disè: “O resti cun vualtris ancjemò un pôc di timp, po m’int voi di chel che mi à mandât. 34Mi cirarês e no mi cjatarês e, là ch’o soi jo, vualtris no podarês vignî”. 35A diserin alore i gjudeus fra di lôr: “Dulà àial di lâ chel chi, in mût che nô no rivìn plui a cjatâlu? Nol varà migo chê di lâ te diaspore dai grêcs a inscuelâ i grêcs? 36Ce àial volût dî cun chest discors: Mi cirarês e no mi cjatarês e, là ch’o soi jo, vualtris no podês vignî?”.

Il discors, l’ultime dì de fieste

37L’ultime dì, la plui grande de fieste, Gjesù al jere in pîts e al disè a dute vôs: “Se un al à sêt, ch’al vegni di me e ch’al bevi. 38Chel ch’al crôt in me, come ch’e dîs la Scriture, des sôs vissaris a spissularan flums di aghe vive”. 39Chest lu disè riferintsi al Spirt, ch’a stavin par cjapâ chei ch’a crodevin in lui. Di fat nol jere ancjemò il Spirt, parcè che Gjesù nol jere ancjemò stât glorificât.

40Framieç de int, chei ch’a vevin sintudis chestis peraulis, a disevin: “Chel chi al è propit il profete!”. 41Altris a disevin: “Chel chi al è il Crist!”. Ma altris a resonavin cussì: “Il Crist vegnial forsit de Galilee? 42No disie la Scriture che il Crist al vignarà de gjernazie di David e dal borc di Betlem, là ch’al viveve David?”. 43E nassè duncje fra la int une division sul so cont.

44Cualchidun al varès volût dâi la gafe, ma nissun no i metè lis mans intor. 45Lis vuardiis a tornarin dai sorestants dai predis e dai fariseus e chei ur diserin: “Parcè no nus al vêso menât chi?”. 46Ur rispuinderin lis vuardiis: “Nissun om nol à mai fevelât cussì”. 47Alore ur continderin i fariseus: “Si sêso lassâts imbroiâ ancje vualtris? 48Isal un sorestant o un fariseu, un di numar, ch’al vedi crodût in lui? 49Ma cheste intausse che no cognòs la Leç e je maludide”. 50Un di lôr, Nicodem, chel ch’al veve za vût stât li di lui, ur dîs: 51“La nestre Leç judichie forsit cualchidun cence vêlu prime scoltât, in mût di savê ce ch’al à cumbinât?”. 52I rispuinderin: Sêstu ancje tu de Galilee? Studie a font e tu viodarâs che de Galilee nol ven fûr profete”.

La femine adultare

53E a tornarin ognun a cjase sô.