ZUAN (6)

Letôr: Antonio Simeoni

La Pasche e Gjesù pan di vite

I doi spiei: la moltiplicazion dai pans e la cjaminade su l’aghe

Mt 14,13-33; Mc 6,30-52; Lc 9,10-17

61Dopo di chescj fats Gjesù al lè di chê altre bande dal mâr di Galilee, ven a stâi di Tiberiade. 2I leve daûrji une vore di int, parcè che a viodevin i spiei ch’al faseve sui malâts. 3Alore Gjesù al lè su la mont, e li si sentà cui siei dissepui. 4E jere dongje la Pasche, la fieste dai gjudeus. 5Gjesù, alçant i vôi e viodint tante int a vignî di lui, i dîs a Filip: “Dulà podaressino comprâ il pan par dâur di mangjâ a ducj chei chi?”. 6Al diseve cussì par metilu a lis provis; di fat lui al saveve benon ce ch’al stave par fâ. 7I rispuint Filip: “Dome par dânt un tocut parom, no ’nd è vonde di dusinte denârs di pan”. 8I dîs un dai siei dissepui, Andree, fradi di Simon Pieri: 9“Al è chi un frutut ch’al à cinc pans di vuardi e doi pes. Ma ce isal chest par tante intone?”. 10Ur disè Gjesù: “Fasêtju sentâ”. And jere in chel lûc un grum di jerbe. Si sentarin duncje i oms, un cinc mil di lôr. 11Alore Gjesù al cjapà i pans e, dopo di vê fat il ringraciament, ju dè fûr a di chei ch’a jerin sentâts, e cussì ancje cui pes, fin che int volevin. 12Cuant che a forin ducj passûts, ur dîs ai siei dissepui: “Tirait dongje i tocs vanzâts, par che nol ledi strassât nuie”. 13Ju tirarin dongje e a jemplarin dodis cestis di tocs di chei cinc pans di vuardi che ur jerin vanzâts a di chei ch’a vevin mangjât. 14Viodût il spieli ch’al veve fat, chei oms a disevin: “Chest mo sì ch’al è il profete ch’al à di vignî tal mont!”. 15Ma Gjesù, savût ch’a stavin par rivâ e puartâlu vie par fâlu re, si ritirà di gnûf su la mont, lui dibessôl.

16Lât a mont il soreli, i siei dissepui a lerin jù tal mâr 17e, montâts suntune barcje, a partirin viers Cafarnao, di chê altre bande dal mâr. Al jere za scûr e Gjesù nol jere ancjemò tornât di lôr. 18Al soflave un grant aiaron e il mâr al jere sotsore. 19Dopo di vê remât par un trê o cuatri miis, a viodin Gjesù a cjaminâ sul mâr e a svicinâsi a la barcje, e a cjaparin pôre. 20Ma lui ur dîs: “O soi jo, no stait a vê pôre!”. 21Alore a volevin cjapâlu sù te barcje, e la barcje e rivà tun batût di voli là ch’a vevin di lâ.

22Tal indoman la int ch’e jere di là dal mâr e viôt che li e jere dome une barcje e che Gjesù nol jere montât te barcje cui siei dissepui, ma che i siei dissepui a jerin partîts dibessôi. 23Tal fratimp a rivarin di Tiberiade altris barcjis dongje dal lûc là ch’a vevin mangjât dopo che il Signôr al veve fat il ringraciament. 24Sicheduncje, cuant che la int e viodè che li nol jere ni Gjesù ni i siei dissepui, e montà su lis barcjis e a lerin a Cafarnao a cirî Gjesù. 25Vintlu cjatât di chê altre bande dal mâr, i diserin: “Rabì, cuant sêstu rivât chi?”.

Gjesù pan di vite

26Ur rispuindè Gjesù: “In veretât, in veretât us dîs: Vualtris mi cirîs no parcè che o vês viodûts i spiei, ma parcè che o vês mangjât pan fin passûts. 27Lavorait no pe mangjative ch’e va di mâl, ma pe mangjative ch’e dure pe vite eterne, che us e darà il fi dal om, parcè che Diu Pari al à metût il so sigjîl sore di lui”. 28Alore i diserin: “Ce vino di fâ par fâ lis oparis di Diu?”. 29Ur rispuindè Gjesù: “Cheste e je la opare di Diu: ch’o crodês in chel che lui al à mandât”.

30I diserin: “Ce spieli fasistu par che o viodìn e o crodìn in te? Ce sêstu bon di fâ? 31I nestris vons a àn mangjade la mane tal desert, come ch’al è scrit: Ur à dât di mangjâ un pan dal cîl”. 32Ur disè Gjesù: “In veretât, in veretât us dîs: Nol è stât Mosè a dâus il pan dal cîl, ma al è il Pari gno che us dà il pan dal cîl, chel vêr. 33Di fat il pan dal cîl al è chel ch’al ven jù dal cîl e i dà la vite al mont”. 34Alore i diserin: “Signôr, dànus simpri di chest pan”. Gjesù ur disè: 35“O soi jo il pan de vite. Chel ch’al ven di me nol varà plui fan e chel ch’al crôt in me nol varà plui sêt. 36Ma jo us al ài za dit: mi vês viodût e no crodês nancjemò no. 37Dut ce che il Pari mi dà al vignarà di me, e chel ch’al ven di me no lu pararai fûr, 38parcè che o soi vignût jù dal cîl no par fâ la mê volontât, ma la volontât di chel che mi à mandât. 39E la volontât di chel che mi à mandât e je cheste: che nol ledi pierdût nuie di ce che mi à dât ma che lu resussiti te ultime dì. 40Di fat la volontât di gno Pari e je cheste: che ducj chei ch’a viodin il fi e a crodin in lui a vedin la vite eterne, e jo ju resussiti te ultime dì”.

41Intant i gjudeus a bruntulavin cuintri di lui parcè che al veve dit: “O soi jo il pan vignût jù dal cîl”, 42e a disevin: “Chel chi no isal Gjesù, fi di Josef, e nô o cognossìn so pari e sô mari? Cemût puedial dî cumò: O soi vignût jù dal cîl?”. 43Gjesù ur rispuindè: “No stait a bruntulâ fra di vualtris. 44Nissun nol pò vignî di me se il Pari che mi à mandât no lu tire dongje, e jo lu resussitarai te ultime dì. 45Tai profetis al è scrit: E a saran ducj istruîts di Diu. Ducj chei ch’a àn scoltât il Pari e a àn acetât il so insegnament, a vegnin di me. 46No che cualchidun al vedi viodût il Pari, fûr di chel che al è di Diu; dome lui al à viodût il Pari. 47In veretât, in veretât us dîs: Chel ch’al crôt al à la vite eterne.

48O soi jo il pan de vite. 49I vuestris vons a àn mangjade la mane tal desert e a son muarts. 50Chest chi al è il pan ch’al ven jù dal cîl, par che si lu mangji e no si mueri. 51O soi jo il pan vîf vignût jù dal cîl. Se un al mangje di chest pan, al vivarà par simpri. E il pan che o darai jo e je la mê cjar par che il mont al vivi”.

52Alore i gjudeus a contindevin fra di lôr disint: “Cemût puedial chel chi dânus di mangjâ la sô cjar?”. 53Ur disè Gjesù: “In veretât, in veretât us dîs: Se no mangjais la cjar dal fi dal om e no bevês il so sanc, no vês la vite dentri di vualtris. 54Chel ch’al mangje la mê cjar e al bêf il gno sanc al à la vite eterne, e jo lu resussitarai te ultime dì. 55Di fat la mê cjar e je mangjative vere e il gno sanc al è bevande vere. 56Chel ch’al mangje la mê cjar e al bêf il gno sanc al reste in me e jo in lui. 57Come che mi à mandât il Pari, ch’al è il vivent, cussì jo o vîf in gracie dal Pari, e chel che mi mangje me al vivarà ancje lui in gracie di me. 58Chest chi al è il pan vignût jù dal cîl; no come chel che a àn mangjât i vuestris vons e a son muarts. Chel ch’al mangje chest pan, al vivarà par simpri”.

59Chestis robis lis insegnà te sinagoghe di Cafarnao.

La reazion al discors

60Dopo di vê sintût cussì, une vore dai siei dissepui i diserin: “Chest discors al è dûr. Cui rivial a parâlu jù?”. 61Gjesù, savint dentri di sè che i siei dissepui a bruntulavin a rivuart di chest discors, ur disè: “Chest us scandulizial? 62E cuant che o viodarês il fi dal om a lâ sù là ch’al jere prime? 63Al è il Spirt chel ch’al fâs vivi, la cjar no zove a nuie. Lis peraulis che us ài ditis a son spirt e a son vite. 64Ma and è cualchidun fra di vualtris che nol crôt”. Di fat Gjesù al saveve ancjemò di biel principi cui ch’a jerin chei che no crodevin e chel che lu varès tradît. 65E al diseve: “Par chest us ài dit: Nissun nol pò vignî di me se no i è dât dal Pari”.

66D’in chel moment une vore dai siei dissepui si tirarin indaûr e no levin plui cun lui.

67Alore Gjesù ur disè ai Dodis: “Volêso lâsint ancje vualtris?”. 68I rispuindè Simon Pieri: “Signôr, di cui varessino di lâ? Dome tu tu âs peraulis di vite eterne, 69e nô o vin crodût e o vin ricognossût che tu tu sês il Sant di Diu”. 70Ur rispuindè Gjesù: “No us àio sielzûts jo vualtris Dodis? Epûr un di vualtris al è un diaul”. 71Al fevelave di Gjude, fi di Simon Iscariot. Di fat al stave par tradîlu propit lui, un dai Dodis.