ZUAN (4)

Letôr: Miriam Comisso

41Cuant che Gjesù al vignì a savê che i fariseus a vevin sintût a dî che lui al faseve plui dissepui e al batiave plui di Zuan, 2– seben che nol jere Gjesù in persone ch’al batiave ma i siei dissepui –, 3al lassà la Gjudee e al tornà viers de Galilee.

La fevelade cu la samaritane

4Al scugnive passâ pe Samarie. 5E cussì al rive tune citât de Samarie che i disevin Sicar, dongje dal cjamp che Jacop i veve dât a so fi Josef. 6Al jere li il poç di Jacop. Gjesù, strac come ch’al jere pal viaç, si jere sentât dongje dal poç; si jere tor misdì. 7E rivà a urî aghe une femine de Samarie. I dîs Gjesù: “Dàmi di bevi”. 8Di fat i dissepui a jerin lâts in citât a cjolisi alc di mangjâ. 9I dîs la femine samaritane: “Cemût mai, tu che tu sês un gjudeu, mi domandistu di bevi a mi, ch’o soi une femine samaritane?”. Che di fat i gjudeus a son in rotis cui samaritans. 10I rispuindè Gjesù: “Se tu cognossessis il don di Diu e cui ch’al è chel che ti dîs: Dàmi di bevi, tu jal varessis domandât tu e lui ti varès dade aghe vive”. 11I dîs la femine: “Siôr, no tu âs nancje un seglot e il poç al è font. D’indulà cjolistu alore l’aghe vive? 12Sêstu forsit plui grant dal nestri pari Jacop, che nus à dât il poç e ind à bevût lui e i siei fîs e i siei nemâi?”. 13I rispuindè Gjesù: “Chel ch’al bêf di cheste aghe, al varà indaûr sêt. 14Invezit chel ch’al bêf l’aghe che i darai jo, nol varà plui sêt; ma l’aghe che i darai jo e deventarà in lui une risultive di aghe ch’e spissule pe vite eterne”. 15I dîs la femine: “Siôr, dàmi cheste aghe, par che no vedi plui sêt e no mi tocji di vignî culì a urî”. 16I dîs: “Va a clamâ il to om e po torne chi”. 17I rispuindè la femine: “No ài om”. I dîs Gjesù: “Tu âs dit just: ‘No ài om’, 18parcè che tu âs vût cinc oms e chel che tu âs cumò nol è il to om. Sun chest, tu âs dite la veretât”. 19I dîs la femine: “Signôr, o viôt che tu sês un profete. 20I nestris vons a àn adorât sun cheste mont e vualtris o disês che al è a Gjerusalem il lûc là che si à di adorâ”. 21I dîs Gjesù: “Crodimi, femine, che e ven un’ore che no adorarês il Pari ni sun cheste mont ni a Gjerusalem. 22Vualtris o adorais ce che no cognossês; nô o adorìn ce ch’o cognossìn, parcè che la salvece e ven dai gjudeus. 23Ma e ven un’ore, anzit e je cumò, che i vêrs adoradôrs e adoraran il Pari in Spirt e veretât; e di fat il Pari al va a cirî int cussì che lu adori. 24Diu al è Spirt e chei che lu adorin, a àn di adorâlu in Spirt e veretât”. 25I dîs la femine: “O sai ch’al à di vignî un Messie (ch’al vûl dî Crist’). Cuant che lui al vignarà, nus contarà dut”. 26I dîs Gjesù: “O soi jo, chel che ti sta fevelant”.

27In chel a rivarin i siei dissepui, e a restarin a viodilu a fevelâ cuntune femine. Però nissun no i disè: “Ce vuelistu di jê?”, o ben: “Parcè fevelistu cun jê?”. 28La femine intant e lassà li la sô bocalete e e tornà in citât, e i dîs a la int: 29“Vignît a viodi un om che mi à contât dut ce ch’o ài cumbinât. Che nol ves di jessi propit lui il Crist?”. 30A saltarin fûr de citât e a lerin li di lui.

31Tal fratimp, i siei dissepui lu preavin disint: “Rabì, mangje alc!”. 32Ma lui ur disè: “Jo o ài une mangjative che vualtris no le cognossês”. 33E i dissepui si cisicavin fra di lôr: “Che i vedi puartât di mangjâ cualchidun?”. 34Ur dîs Gjesù: “La mê mangjative e je tal fâ la volontât di chel che mi à mandât e di puartâ al colm la sô vore. 35No disêso ancje vualtris: Ancjemò cuatri mês e e ven l’ore di seselâ? Ve, us dîs: alçait i vuestris vôi e cjalait i cjamps: a son palomps par seselâ. 36Il seseladôr al cjape la sô pae e al ingrume prodot pe vite eterne, par che il semenadôr al gjoldi insieme cul seseladôr. 37Di fat in chest câs al è vêr il proverbi: Chel ch’al semene al è diferent di chel ch’al sesele. 38Jo us ài mandâts a seselâ ce che no vês fadiât; altris a àn fadiât e vualtris o vês cjapât il lôr puest te fadie”.

39Une vore di samaritans di chê citât a croderin in lui pe peraule de femine, che e veve confermât: “Mi à dit dut ce ch’o ài cumbinât”. 40E cuant che i samaritans a rivarin li di lui, lu preavin di restâ cun lôr; e al restà doi dîs. 41E a forin cetant di plui chei che a croderin midiant de sô peraule. 42I disevin a la femine: “No crodìn plui par vie dai tiei discors. Di fat o vin sintût nô in persone e o savìn che lui al è propit il salvadôr dal mont”.

43Doi dîs dopo, al tornà a partî pe Galilee. 44Propit Gjesù al veve dit che un profete nol fâs nissune furtune inte sô patrie. 45Cuant che però Gjesù al rivà in Galilee, i galileus i faserin un bon acet, parcè che a vevin viodudis dutis lis robis che al veve fatis a Gjerusalem intant de fieste, stant che ancje lôr a jerin lâts a la fieste.

Il funzionari dal re e il fi vuarît, biel che Gjesù al è a Cane

46Gjesù al tornà duncje a Cane di Galilee, là ch’al veve tramudade l’aghe in vin. E al jere li un funzionari dal re ch’al veve so fi malât a Cafarnao. 47Sintût che Gjesù al jere vignût de Gjudee in Galilee, si presentà di lui e lu preave di lâ jù e di vuarî so fi, ch’al jere par murî. 48Alore Gjesù i disè: “Se no viodês spiei e meracui, vualtris propit no crodês”. 49I dîs il funzionari dal re: “Ven jù prime che il gno frut al mueri”. 50I dîs Gjesù: “Va! To fi al vîf”. L’om al crodè a la peraule che Gjesù i veve dite e al partì. 51Intant ch’al leve jù, i siei fameis i lerin incuintri e i diserin che so fi al jere vîf. 52Alore si informà su l’ore che al veve scomençât a dâ di ca. I rispuinderin: “La fiere lu à lassât îr, tor la une dopomisdì”. 53Alore il pari al ricognossè che chê e jere propit l’ore che Gjesù i veve dit: “To fi al vîf”, e al crodè lui e dute la sô famee. 54Gjesù al fasè chest secont spieli tornant de Gjudee in Galilee.