ZUAN (3)

Letôr: Carola Savorgnani

La fevelade cun Nicodem

31Al jere fra i fariseus un om di non Nicodem, un sorestant dai gjudeus. 2Al vignì di lui a dute gnot e i disè: “Rabì, nô o savìn che tu sês vignût di Diu come mestri. Di fat nissun nol pò fâ chei spiei che tu fasis tu se Diu nol è cun lui”. 3I rispuindè Gjesù: “In veretât, in veretât ti dîs: Se un nol torne a nassi di adalt, nol pò viodi il ream di Diu”. 4I dîs Nicodem: “Cemût puedial un om nassi s’al è za vieli? Puedial forsit jentrâ pe seconde volte tal grim di sô mari e tornâ a nassi?”. 5Gjesù i rispuindè: “In veretât, in veretât ti dîs: Se un nol è nassût da l’aghe e dal Spirtu Sant, nol pò jentrâ tal ream di Diu. 6Ce ch’al è nassût de cjar al è cjar e ce ch’al è nassût dal Spirt al è spirt. 7No sta dâti di maravee se ti ài dit: O vês di tornâ a nassi di adalt. 8L’aiar al sofle là ch’al vûl e tu sintis la sô svintade ma no tu sâs ni di dulà ch’al ven ni là ch’al va. Cussì a son ducj chei ch’a nassin dal Spirt”. 9I rispuindè Nicodem: “Cemût puedino sucedi chescj fats?”. 10I rispuindè Gjesù: “Tu sês mestri in Israel e no tu cognossis chestis robis? 11In veretât, in veretât ti dîs: Nô o fevelìn di ce che o savìn e o testemoneìn di ce ch’o vin viodût ma vualtris no tignîs par buine la nestre testemoneance. 12Se no crodês cuant che us ài ditis robis di chest mont, cemût rivarêso a crodi se us disarai robis dal cîl? 13E nissun nol è lât sù in cîl, dome chel che al è vignût jù dal cîl, il fi dal om, ch’al è in cîl. 14E come che Mosè al à alçât sù tal desert il sarpint, cussì al scuen jessi alçât sù il fi dal om, 15par che ducj chei ch’a crodin, a vedin in lui la vite eterne.

16Di fat Diu i à volût tant di chel ben al mont, che al à dât so Fi, l’unigjenit, par che ducj chei ch’a crodin in lui no perissin ma a vedin la vite eterne. 17Di fat Diu nol à mandât so fi tal mont par condanâ il mont, ma par che il mont al sedi salvât midiant di lui. 18Chel ch’al crôt in lui nol ven condanât; chel che nol crôt in lui al è za condanât, parcè che nol à crodût tal non dal fi unigjenit di Diu. 19Cumò il judizi al è chest: la lûs e je vignude tal mont ma i oms i àn volût plui ben al scûr che no a la lûs, parcè che lis lôr voris a jerin tristis. 20Parcè che chel ch’al fâs il mâl al odee la lûs e nol ven dongje de lûs, par no ch’a sedin scuviertis lis sôs voris. 21Invezit chel ch’al fâs la veretât, al ven dongje de lûs, par che si palesi che lis sôs voris a son fatis in Diu”.

L’ultime testemoneance dal Batiste

22Podopo Gjesù e i siei dissepui a lerin tal teritori de Gjudee e li si fermà cun lôr e al batiave. 23Ancje Zuan al stave batiant a Enon, dongje di Salim, parcè che li e jere une vore di aghe e la int e coreve e si faseve batiâ. 24Di fat Zuan nol jere ancjemò stât metût in preson.

25Al nassè duncje un cavîl fra i dissepui di Zuan e un gjudeu a rivuart de purificazion. 26A lerin di Zuan e i diserin: “Rabì, chel ch’al jere cun te di là dal Gjordan, che tu tu âs testemoneât sul so cont, ve che al à tacât a batiâ e ducj i van daûrji”. 27Ur rispuindè Zuan: “Un om nol pò cjoli nuie se no i è dât dal cîl. 28Ancje vualtris mi sês testemonis che jo o ài dit: Jo no soi il Crist, ma o soi chel ch’al è stât mandât denant di lui. 29Chel ch’al à la nuvice al è il nuviç; ma l’amì dal nuviç, che i sta dongje e lu scolte, al è dut content cuant che al sint la vôs dal nuviç. Cheste contentece, che e je la mê, cumò e je colmade. 30Lui al à di cressi e jo invezit di calâ.

La testemoneance di chel ch’al ven dal cîl

31Chel ch’al ven di adalt al è parsore di ducj. Chel ch’al ven de tiere al è de tiere e al fevele come un om de tiere. Chel ch’al ven dal cîl al è parsore di ducj. 32Lui al testemonee ce ch’al à viodût e sintût ma nissun nol acete la sô testemoneance. 33Chel ch’al à acetade la sô testemoneance al à confermât che Diu al dîs la veretât. 34Di fat chel che Diu al à mandât, al dîs lis peraulis di Diu, parcè che il Spirt al dà cence culumie. 35Il Pari i vûl ben al fi e i à dât in man dut. 36Chel ch’al crôt tal fi al à la vite eterne; chel che invezit i disubidìs al fi nol viodarà la vite, ma la rabie di Diu e reste parsore di lui”.