ZUAN (2)

Letôr: Danila Zorzutti

2. Di Cane a cane

Inizi dai spiei a Cane

21Tre dîs dopo a faserin une gnoce a Cane di Galilee, e e jere ancje la mari di Gjesù. 2A invidarin a gnocis ancje Gjesù, cui siei dissepui. 3Vignût a mancjâ il vin, la mari di Gjesù i dîs: “A son restâts cence vin”. 4I dîs Gjesù: “Ce vuelistu di me, femine? La mê ore no je ancjemò rivade”. 5Sô mari ur dîs ai servidôrs: “Fasêt dut ce che us disarà”. 6A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeus, ch’a tignivin fint a un etolitro l’une. 7Ur dîs Gjesù: “Jemplait lis pilis di aghe”. E lis jemplarin avuâl dal ôr. 8Po ur dîs: “Cumò traêt e puartait al mestri di taule”. Lôr int puartarin. 9A pene che il mestri di taule al cerçà l’aghe deventade vin (lui nol saveve dontri ch’e vignive, ma ben lu savevin i servidôrs ch’a vevin trate l’aghe), al clame il nuviç 10e i dîs: “Ducj a tirin fûr prime il vin bon e po, cuant che si è legris, chel plui scart. Tu invezit tu âs tignût cont il vin bon fin cumò”. 11Chest inizi dai spiei Gjesù lu fasè in Cane di Galilee e al pandè la sô glorie e i siei dissepui a croderin in lui.

12Dopo di chest fat, al lè jù a Cafarnao: lui, so mari, i fradis e i siei dissepui, e a restarin no tancj dîs.

Il templi e il cuarp di Gjesù

Mt 21,12-13; Mc 11,11.15-17; Lc 19,45-46

13E jere dongje la Pasche dai gjudeus e Gjesù al lè sù a Gjerusalem. 14E al cjatà tal templi int ch’e vendeve bûs, pioris e colombis e chei ch’a sgambiavin bêçs sentâts tal banc. 15Fate une scorie di cuardins, al parà fûr ducj dal templi, ancje lis pioris e i bûs, e al sparniçà i bêçs di chei ch’a sgambiavin e ur ribaltà i bancs, 16e ur disè a di chei ch’a vendevin colombis: “Puartait vie di chi dute cheste marcanzie e no stait a fâ de cjase di gno Pari une cjase di marcjât”. 17I siei dissepui si visarin ch’al è scrit: La passion de tô cjase mi consumarà. 18I rispuinderin alore i gjudeus e i domandarin: “Ce spieli nus mostristu par operâ cussì?”. 19Gjesù ur rispuindè: “Sdrumait chest santuari e jo in trê dîs lu tornarai a fâ resurî”. 20I diserin alore i gjudeus: “Chest santuari lu àn fat in corant’agns e tu in trê dîs tu lu fasarâs resurî?”. 21Lui però ur fevelave dal santuari dal so cuarp. 22Par chel, cuant che al resussità dai muarts, i siei dissepui si visarin che lui al veve dit chest e a croderin a la Scriture e a lis peraulis che al veve ditis Gjesù.

23Intant che lui al jere a Gjerusalem, te fieste di Pasche, une vore di lôr a croderin tal so non, viodint i spiei che lui al faseve. 24Gjesù però no si fidave di lôr parcè che ju cognosseve ducj 25e no i coventave che cualchidun altri i contàs alc sul om; di fat lui al saveve benon ce ch’al jere tal om.