ZUAN (1:19-51)

Letôr: Emanuela Paro

I. Il libri dai spiei

LA RIVELAZION DI GJESÙ AL POPUL MIDIANT DI SPIEI E DISCORS

1. LA PRIME RIVELAZION DI GJESÙ

La rivelazion

19Cheste e je la testemoneance di Zuan cuant che i gjudeus i mandarin di Gjerusalem predis e levits a domandâi: “Tu, cui sêstu?”. 20Al professà, nol dineà, al professà: “Jo no soi il Crist”. 21I domandarin: “Ce sêstu alore? Sêstu Elie?”. Al dîs: “No lu soi”. “Sêstu il profete?”. Al rispuindè: “No”. 22Alore i diserin: “Cui sêstu? In mût ch’o podìn dâur une rispueste a di chei che nus àn mandâts. Ce disistu di te?”. 23Al rispuindè:

“Jo o soi vôs di un ch’al berle tal desert:

dreçait la strade dal Signôr,

come ch’al à dit il profete Isaie”. 24E a jerin stâts mandâts dai fariseus. 25I domandarin ancjemò: “Parcè alore batiistu se no tu sês ni il Crist ni Elie ni il profete?”. 26Ur rispuindè Zuan: “Jo o batii cu l’aghe; framieç di vualtris al è chel che vualtris no cognossês, 27chel ch’al ven dopo di me e che jo no merti nancje di disgropâi la coree dal sandul”. 28Chescj fats a capitarin a Betanie, di là dal Gjordan, là ch’al jere Zuan ch’al batiave.

29Tal indoman al viôt Gjesù a vignîi incuintri e al dîs: “Ve l’agnel di Diu, ch’al gjave il pecjât dal mont. 30Chel chi al è chel che jo o disevi di lui: Chel ch’al ven dopo di me al è passât denant di me parcè che al jere prime di me. 31Jo no lu cognossevi, ma o soi vignût a batiâ cu l’aghe propit par ch’al fos pandût a Israel”. 32Po Zuan al testemoneà: “O ài viodût il Spirt a vignî jù sore di lui come une colombe e a fermâsi sore di lui. 33E jo no lu cognossevi, ma chel che mi à mandât a batiâ cu l’aghe mi à dit: Chel che tu viodarâs il Spirt a vignî jù e a fermâsi sore di lui, al è chel ch’al batie cul Spirtu Sant. 34E jo lu ài viodût e o ài testemoneât che lui al è il fi di Diu”.

I prins dissepui di Gjesù

35Tal indoman, Zuan al jere ancjemò li cun doi dai siei dissepui. 36Butant il voli su Gjesù ch’al passave, al dîs: “Ve l’agnel di Diu”. 37I doi dissepui lu sintirin a fevelâ cussì, e a lerin daûr di Gjesù. 38Gjesù, voltantsi e viodint i doi dissepui che i levin daûr, ur dîs: “Cui cirîso?”. I diserin: “Rabì (ch’al vûl dî ‘mestri’), dulà stâstu?”. 39Ur dîs: “Vignît e o viodarês”. A lerin e a vioderin là ch’al jere a stâ e in chê dì si fermarin li di lui. A jerin tor lis cuatri dopomisdì.

40Andree, fradi di Simon Pieri, al jere un di chei doi ch’a vevin scoltât Zuan e a jerin lâts daûr di lui. 41Al cjate par prin so fradi Simon e i dîs: “O vin cjatât il Messie (ch’al vûl dî ‘Crist’)”. 42Lu menà li di Gjesù. Cjalantlu fis, Gjesù i disè: “Tu tu sês Simon, fi di Zuan. Tu ti clamarâs Chefa (ch’al vûl dî ‘Pieri’)”.

43Tal indoman, al decidè di partî pe Galilee e al cjate Filip. Gjesù i dîs: “Ven daûr di me”. 44Filip al jere di Betsaide, la citât di Andree e di Pieri. 45Filip al cjate Natanael e i dîs: “Chel ch’al à scrit Mosè inte leç e i profetis, nô lu vin cjatât: Gjesù, fi di Josef, di Nazaret”. 46I disè Natanael: “Di Nazaret puedial vignî fûr alc di sest?”. I dîs Filip: “Ven e viôt”. 47Gjesù al viodè Natanael che i vignive incuintri e al dîs di lui: “Ve un israelit rût, che no ’nd è falsetât in lui”. 48I dîs Natanael: “Di ce mi cognossistu?”. I rispuindè Gjesù: “Ancjemò prime che Filip ti clamàs, jo ti ài viodût sot dal fiâr”. 49I rispuindè Natanael: “Rabì, tu tu sês il fi di Diu, tu sês il re di Israel”. 50I rispuindè Gjesù: “Tu crodis dome parcè che ti ài dit che ti ài viodût sot dal fiâr? Tu viodarâs robis ben plui grandis!”. 51E i dîs: “In veretât, in veretât us dîs: O viodarês il cîl spalancât e i agnui di Diu a lâ sù e a vignî jù parsore dal fi dal om”.