ZUAN (1:1-18)

Letôr: Diego Navarria

Vanzeli di Zuan

Preambul

CJANTE AL VERBO MEDIATÔR DE CREAZION E DE RIVELAZION SALVIFICHE

11Tal imprin al jere il Verbo

e il Verbo al jere daprûf di Diu

e Diu al jere il Verbo.

2Lui al jere tal imprin daprûf di Diu.

3Dut al è stât fat midiant di lui

e cence di lui nol è stât fat

propit nuie di ce ch’al è stât fat.

4In lui e jere la vite

e la vite e jere la lûs dai oms;

5e la lûs e fâs lûs tal scûr

ma il scûr nol à rivât a cjapâle.

6Al fo un om mandât di Diu,

il so non al jere Zuan.

7Lui al vignì come testemoni

par fâi di testemoni a la lûs,

par che ducj a crodessin midiant di lui.

8Nol jere lui la lûs,

ma par fâi di testemoni a la lûs.

9E jere la lûs vere,

che i fâs lûs a ogni om,

chê ch’e e vignive tal mont.

10Al jere tal mont

e il mont al è stât fat midiant di lui

e il mont no lu à ricognossût.

11Al è vignût in cjase sô

e i siei no lu àn acetât.

12Però a di chei che lu àn acetât

ur à dât il podê di deventâ fîs di Diu,

a di chei ch’a crodin tal so non,

13che no par vie di sanc

ni par volontât di cjar

ni par volontât di om

ma di Diu a son stâts gjenerâts.

14E il Verbo si è fat cjar

e al è vignût a stâ framieç di nô

e nô o vin viodude la sô glorie,

glorie come di unigjenit dal Pari

plen di gracie e di veretât.

15Zuan al fâs di testemoni par lui

e al proclame: “Chel chi al jere chel che o disevi:

Chel ch’al ven dopo di me

al è passât denant di me

parcè che al jere prin di me”.

16Di fat de sô plenece

ducj nô o vin cjapât

e gracie sore gracie;

17parcè che la leç e je stade dade midiant di Mosè,

e la gracie e la veretât

a son deventadis realtât midiant di Gjesù Crist.

18Diu nissun no lu à mai viodût.

L’unigjenit Diu,

ch’al è tal grim dal Pari,

propit lui nus al à pandût.