LUCHE (23)

Letôr: Milena Martinis

Gjesù denant di Pilât

Mt 27,11-14; Mc 15,2-5; Zn 18,29-38

231Dute chê semblee si cjapà sù e lu menarin denant di Pilât. 2Li a tacarin a incolpâlu: “Chest om lu vin cjatât ch’al soflave la nestre int, ur improibive di paiâi i tribûts a Cesar e al diseve di jessi lui il Crist re”. 3Alore Pilât i domandà: “Sêstu tu il re dai gjudeus?”. E lui i rispuindè: “Tu lu disis tu”. 4Pilât ur disè ai sorestants dai predis e a la fole: “In chest om no cjati nissun motîf par condanâlu”. 5Ma lôr a tignivin dûr: “Chel li al sabore il popul, insegnant par dute la Gjudee, dopo di vê tacât de Galilee fin culì”.

6A pene che Pilât al sintì une tâl, ur domandà se chel om al jere galileu 7e, savût ch’al jere sot di Erode, lu mandà di Erode, ch’al jere a Gjerusalem juste in chei dîs.

Gjesù denant di Erode

8Cuant che al viodè Gjesù, Erode s’indalegrà une vore. Di fat al jere un biel pieç ch’al bramave di viodilu par vie ch’al veve sintût a fevelâ sul so cont e al sperave di viodilu a fâ cualchi meracul. 9Lu interpelà a lunc, ma Gjesù no i rispuindè nancje une peraule. 10Intant i sorestants dai predis e i scrituriscj, ch’a jerin li, a batevin saldo tal incolpâlu. 11Ancje Erode, insieme cui siei soldâts, lu svilanà; par sblefâlu i metè intor une vieste blancje e lu tornà a mandâ di Pilât. 12Erode e Pilât, che prime a jerin in rotis, d’in chê dì a tornarin in buinis.

Pilât al cêt denant dai gjudeus

Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; Zn 18,38-19,16

13Pilât, clamâts dongje i sorestants dai predis, lis autoritâts e il popul, ur disè: 14“Mi vês puartât chest om come ch’al soflàs il popul. Poben, jo lu ài scrutinât denant di vualtris ma no ài cjatât in lui nissun dai delits che lu incolpais; 15e nancje Erode, parcè che nus al à tornât a mandâ indaûr. Duncje lui nol à fat nuie par mertâsi la muart. 16Alore, dopo di vêlu fat scoreâ, lu lassarai libar”. 17Pe fieste de Pasche lui al scugnive meti in libertât cualchidun. 18Ducj insieme a tacarin a berlâ: “A muart chel culì! O volìn libar Barabe!”. 19Chel al jere stât metût dentri parcè che al veve inviade une rivolte in citât e al veve copât. 20Pilât ur tornà indaûr a fevelâ, cul fin di liberâ Gjesù. 21Ma lôr a berghelavin: “Metilu in crôs! Metilu in crôs!”. 22Lui, pe tierce volte, ur disè: “Ma ce àial fat di mâl chest om? No ài cjatât in lui nissun delit par ch’al merti copât. Pa la cuâl lu fasarai scoreâ e po lu lassarai libar”. 23Ma lôr a batevin ancjemò di plui, domandant ch’al fos metût in crôs. E i lôr berlis a jerin simpri plui fuarts. 24Alore Pilât al dè ordin di fâ ce ch’a domandavin lôr. 25Al molà chel ch’al jere stât metût in preson par rivolte e omicidi, e che lôr a domandavin, ma ur bandonà Gjesù al lôr volê.

La strade dolorose

Mt 27,31-32; Mc 15,20-22; Zn 19,17

26Intant che lu menavin vie, a fermarin un cert Simon di Cirene, ch’al tornave dai cjamps, e i meterin intor la crôs di puartâle daûr di Gjesù.

27I leve daûr une vore di int dal popul e di feminis che si batevin il pet e a vaivin par lui. 28Gjesù si voltà de lôr bande e ur disè: “Fiis di Gjerusalem, no stait a vaî par me; vaît invezit par vualtris e pai vuestris fîs. 29Ve, a vignaran zornadis che si disarà: Furtunadis lis sterpis e chês che no àn mai vût fruts e i pets che no àn mai dât di tete.

30Alore la int e tacarà a dîur a lis monts:

Colait sore di nô!

E a lis culinis:

Taponaitnus!

31Parcè che se si trate cussì il len vert, ce no saraial dal len sec?”.

32Insieme cun lui a vignivin menâts a murî ancje doi delincuents.

La crocifission

Mt 27,35-38; Mc 15,24-28; Zn 19,17-24

33Cuant che a rivarin sul puest, che i disin lûc de Crepe, a meterin in crôs lui e i doi delincuents, un a gjestre e chel altri a çampe. 34Gjesù al diseve: “Pari, perdoniur, parcè che no san ce ch’a fasin”.

Intant, dopo di vêsi spartidis lis sôs viestis, lis tirarin a bruscjete.

35Il popul al stave a cjalâ. I sorestants dal popul invezit lu svilanavin disint: “Al à salvât chei altris, che si salvi sè s’al è il Crist di Diu, l’elet”. 36Ancje i soldâts lu svilanavin; i levin dongje par dâi asêt 37e i disevin: “Se tu sês il re dai gjudeus, salviti!”. 38Parsore dal so cjâf e jere ancje une scrite: Chel chi al è il re dai gjudeus.

Il bon ladron

Mt 27,44; Mc 15,32

39Un dai delincuents ch’a jerin stâts metûts in crôs lu ofindeve: “No sêstu tu il Crist? Salviti te e ancje nô!”. 40Ma chel altri lu coregeve: “No âstu propit nissun timôr di Diu, tu che tu stâs paiant la stesse condane? 41Par nô e je juste, parcè che o cjapìn la pene mertade cu lis nestris azions, ma lui invezit nol à fat nuie di mâl”. 42Po al zontà: “Gjesù, impensiti di me cuant che tu jentrarâs tal to ream”. 43Gjesù i rispuindè: “Tal dîs in veretât: vuê tu sarâs cun me in paradîs”.

La muart di Gjesù

Mt 27,45-56; Mc 15,33-41; Zn 19,25-37

44Si jere za tor misdì cuant che si fasè scûr sun dute la tiere, fintremai a lis trê, 45par vie che il soreli al jere sparît. Il vêl dal templi si sbregà pal mieç. 46E Gjesù, berlant a dute vôs, al disè: “Pari, tes tôs mans o racomandi il gno spirt”. E dopo dit cussì, al spirà.

47Il centurion, viodint ce ch’al jere sucedût, al glorificave Diu: “Chest om al jere propit just”. 48Ancje ducj chei che si jerin dâts dongje par cjalâ, denant di chescj fats a tornarin cjase batintsi il pet. 49Ducj i siei amîs e lis feminis che i vevin stât daûr ancjemò de Galilee, a stavin lontans, cjalant dut ce ch’al sucedeve.

La sepulture di Gjesù

Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Zn 19,38-42

50Al jere un om di non Josef, un dal sinedri, om just e bon, 51che no ur veve tignût man in ce ch’a vevin decidût e fat. Al jere natîf di Arimatee, une citât dai gjudeus, e al spietave il ream di Diu. 52Si presentà di Pilât e i domandà il cuarp di Gjesù. 53Lu tirà jù de crôs, lu invuluçà tun linzûl e lu metè tun sepulcri, picât tal cret, là che nol jere stât metût nancjemò nissun. 54E jere la vilie di Pasche e za e tacave a cricâ la sabide. 55Lis feminis ch’a jerin vignudis cun Gjesù de Galilee, a compagnarin Josef e a vioderin il sepulcri e cemût ch’al jere stât metût jù il cuarp di Gjesù. 56Po a tornarin a cjase, par preparâ profums e ongints. Te zornade di sabide a polsarin, come ch’e ordene la leç.