LUCHE (22)

Letôr: Giovanni Ortis

PASSION, MUART E RESUREZION

La decision dal grant Consei e il tradiment di Gjude

Mt 26,2-5; Mc 14,1-2; Zn 11,47-53

221Si sdongjave la fieste dal Pan cence levan, che i disin ancje Pasche, 2e i sorestants dai predis e i scrituriscj a cirivin il mût di fâlu sparî. Però a vevin pôre dal popul. 3Alore satane al jentrà in Gjude, clamât Iscariot, ch’al jere un dai Dodis. 4Lui al lè a metisi d’acuardi cui sorestants dai predis e cui sorestants des vuardiis sul mût di consegnâ Gjesù tes lôr mans. 5Lôr a forin contents e a distinarin di dâi bêçs. 6Lui al acetà e d’in chel moment al cirive l’ocasion juste par consegnâural cence che il popul si inacuargès.

L’ultime cene e il discors di cumiât

I preparatîfs pe Pasche

Mt 26,17-25; Mc 14,12-21; Zn 13,21-30

7E rivà la zornade dal Pan cence levan, cuant che si veve di sacrificâ l’agnel di Pasche. 8Gjesù al mandà Pieri e Zuan disint: “Lait a prontânus la Pasche, par ch’o podìn mangjâ”. 9I domandarin: “Dulà vuelistu che le prontìn?”. 10Lui ur rispuindè: “Cuant che o jentrarês in citât, us vignarà incuintri un om cuntune bocalete di aghe. Lait daûrji fin te cjase là ch’al jentrarà. 11Po i disarês al paron di cjase: Il mestri ti dîs: Dulà ise la sale là ch’o pues mangjâ la Pasche cui miei dissepui? 12Lui us mostrarà une grande sale adalt, dute furnide: li o prontarês”. 13Lôr a lerin e a cjatarin dut come che ur veve dit e a prontarin la Pasche.

Cene pascâl

Mt 26,29; Mc 14,25

14Cuant che e rivà l’ore, si sentà in taule e cun lui ancje i apuestui. 15E ur disè: “O ài tant bramât di mangjâ cheste Pasche cun vualtris, prin di patî, 16parcè che us dîs che no le mangjarai plui fin che no sarà colmade tal ream di Diu”. 17E cjapât in man un cjaliç, al ringracià e al disè: “Cjapaitlu e fasêsal passâ fra di vualtris, 18parcè che us dîs che di cumò indenant no bevarai plui dal struc de vît fin che nol vignarà il ream di Diu”.

Istituzion de Eucarestie

Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1 Cor 11,23-25

19Po al cjapà sù un pan, al ringracià, lu crevà e ur al dè disint: “Chest al è il gno cuarp, ch’al ven dât vie par vualtris. Fasêt cussì in memorie di me”. 20Te stesse maniere, dopo finît di cenâ, al cjapà il cjaliç disint: “Chest cjaliç al è la gnove aleance tal gno sanc, spandût par vualtris”.

Profezie dal tradiment di Gjude

Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Zn 13,21-30

21“Ma ve, la man di chel che mi tradìs e je cun me, su la taule. 22Parcè che il Fi dal om si ’nt va come ch’al è stât distinât; ma puar mai chel om che lu tradìs”. 23Alore lôr a scomençarin a domandâsi cui di lôr ch’al varès fate une robe dal gjenar.

Cui isal il plui grant?

Mt 20,25-27; Mc 10,42-45

24E fra di lôr si invià une cuistion: cui di lôr ch’al veve di jessi ritignût il plui grant. 25Lui ur disè: “I rês a comandin sui lôr popui e chei ch’a àn il podê su di lôr si fasin clamâ benefatôrs. 26Vualtris però no vês di fâ cussì; ma chel di vualtris ch’al è il plui grant al à di deventâ come il plui piçul e chel ch’al comande al à di deventâ come chel ch’al servìs. 27Di fat cui isal plui grant: chel ch’al è sentât in taule o chel ch’al è a servî? No isal chel ch’al è sentât in taule? Poben, jo o soi framieç di vualtris come un ch’al servìs.

La ricompense imprometude ai apuestui

Mt 19,28; Zn 15,27

28Vualtris o sês chei ch’a son restâts cun me tes mês provis. 29Cumò jo o prepari par vualtris un ream come che il Pari mal à preparât a mi, 30par ch’o podês mangjâ e bevi su la mê taule tal gno ream. E si sentarês su lis sentis par judicâ lis dodis tribûs di Israel.

Profezie dal rineament di Pieri

Mt 26,31-35; Mc 14,27-31; Zn 13,36-38

31Simon, Simon, scolte! Satane al à vût il permès di tamesâus come il forment. 32Ma jo o ài preât par te, par che la tô fede no si distudi. E tu, cuant che tu sarâs tornât in te, rinfuarce i tiei fradis”. 33Alore Pieri i disè: “Signôr, cun te o soi pront a lâ in preson e ancje a murî”. 34Gjesù i rispuindè: “Pieri, tal dîs: vuê il gjal nol cjantarà prin che tu, par trê voltis, tu vedis professât di no cognossimi”.

L’ore de lote decisive

Mt 10,34

35Po ur disè: “Cuant che us ài mandâts cence sporte e cence sac e cence sandui, us àial mancjât alc?”. I rispuinderin: “Nuie”. 36Alore ur disè: “Cumò però chel ch’al à une sporte, che le cjapi sù e cussì ancje il sac; e chel che nol à la spade, ch’al vendi la manteline e int compri une. 37Di fat us dîs che al à di colmâsi in me ce ch’al è scrit: Lu àn metût tal numar dai delincuents. Di fat dut ce che mi rivuarde me al sta par colmâsi”. 38Alore lôr i diserin: “Signôr, ve chi dôs spadis”. Ma lui ur rispuindè: “Vonde!”.

Gjesù tal Gjetsemani

Mt 26,36-46; Mc 14,32-42

39Saltât fûr, al lè, cul so solit, su la mont Ulive; ancje i dissepui i lerin daûr. 40Cuant che al rivà sul puest, ur disè: “Preait, par no colâ te tentazion”. 41Po si slontanà di lôr cualchi pas e, ingenoglât, al preave: 42“Pari, se tu vuelis, slontane di me chest cjaliç. Però che no sedi fate la mê, ma la tô volontât”. 43Alore i comparì un agnul dal cîl par confuartâlu. 44E, jentrât in angunie, al preave cun plui insistence. E il so sudôr al deventà come gotis di sanc ch’a gotavin par tiere. 45Po al jevà sù de preiere e al lè dai dissepui e ju cjatà indurmidîts, par colpe dal aviliment. 46E ur disè: “Parcè mo durmîso? Jevait sù e preait par no ch’o colais te tentazion”.

A cjapin Gjesù

Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Zn 18,3-11

47Intant ch’al jere ancjemò daûr a fevelâ, ve ch’e rivà une fulugne di int; in teste al jere chel che si clamave Gjude, un dai Dodis. Si svicinà a Gjesù par bussâlu. 48Gjesù i disè: “Gjude, tradissistu il Fi dal om cuntune bussade?”. 49Chei ch’a jerin cun lui, a pene che si inacuargerin di ce ch’al stave par sucedi, i diserin: “Signôr, vino di doprâ la spade?”. 50E un di lôr i petà al famei dal sorestant dai predis e i cjonçà l’orele gjestre. 51Ma Gjesù al intervignì disint: “Lassait stâ, vonde cussì!”. E tocjant l’orele, lu vuarì. 52Po Gjesù ur disè ai sorestants dai predis, ai graduâts dal templi e ai anzians ch’a jerin vignûts cuintri di lui: “O sês vignûts cun spadis e cun bastons come cuintri di un delincuent. 53E sì ch’o jeri cun vualtris ogni dì tal templi e no mi vês mai brincât. Ma cheste e je la vuestre ore e il podê dal scûr”.

Pieri al rinee e si pintìs

Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Zn 18,25-27

54Dopo di vêlu cjapât, lu menarin vie e lu puartarin in cjase dal sorestant dai predis. Pieri intant i leve daûr di lontan. 55Tal mieç dal curtîl al jere impiât un fûc e tancj di lôr si jerin sentâts torator. Ancje Pieri si sentà framieç di lôr. 56Une sierve lu viodè sentât dongje dal fûc e cjalantlu ben in muse e disè: “Ancje chest om culì al jere cun lui”. 57Ma lui al dineà disint: “Femine, no lu cognòs!”. 58Subit dopo un altri, viodintlu, i disè: “Ancje tu tu sês un dai lôr”. Ma Pieri i rispuindè: “No, no soi gran!”. 59Dibot un’ore dopo, un altri al tacà a contindi disint: “E je vere: ancje chel chi al jere cun lui; di fat al è un galileu”. 60Ma Pieri i disè: “Om, no sai ce che tu stâs disint”. E juste in chel, cuant che Pieri al jere ancjemò daûr a fevelâ, al cjantà un gjal. 61Alore il Signôr, voltantsi, al cjalà Pieri, e Pieri si impensà de peraule dal Signôr, che i veve dit:

“Vuê, prin che il gjal al cjanti, tu tu mi rinearâs par trê voltis”. 62E jessût fûr, al vaì cul cûr plen di marum.

Vilaniis tai confronts di Gjesù

Mt 26,67-68; Mc 14,65

63Intant i oms ch’a vuardeavin Gjesù lu cjolevin vie e lu pacavin. 64I taponavin i vôi e i domandavin: “Induvine: cui ti àial petât?”. 65E a disevin cuintri di lui tantis altris robis, blestemaçant.

L’interogatori de buinore

Mt 26,57-66; Mc 14,53-64

66A pene ch’al cricà dì, si derin dongje i sorestants dal popul insieme cui sorestants dai predis e cui scrituriscj. Lu menarin denant dal sinedri 67e i diserin: “Se tu sês il Crist, disinusal ancje a nô!”. Gjesù ur rispuindè: “Ancje se us al dîs, vualtris no mi crodarês. 68Se invezit us interpeli, vualtris no mi rispuindarês. 69Ma di cumò indenant il Fi dal om si sentarà a gjestre de potence di Diu”. 70Alore ducj i domandarin: “Sicheduncje tu sês il Fi di Diu?”. E lui ur rispuindè: “Ancje vualtris o disês che jo lu soi”. 71A rispuinderin: “Ce bisugne vino di altris testemonis? Lu vin sintût propit nô, de sô bocje!”.