LUCHE (19)

Letôr: Glauco Pittioni

L’incuintri di Gjesù cun Zacheu

Mt 5,46; 9,10

191Jentrât te citât di Gjeric, le passave fûr par fûr. 2E ve che un om di non Zacheu, ch’al jere sorestant dai publicans e siôr, 3al cirive di viodi cui ch’al jere Gjesù, ma nol rivave; di fat e jere un disordin di int e lui al jere masse piçul. 4Alore al corè indenant e, par rivâ a viodilu, si rimpinà su par un sicomôr, parcè che Gjesù al scugnive passâ par li. 5Gjesù, cuant che al rivà sul puest, al alçà i vôi e i disè: “Zacheu, dismonte svelt, che vuê o ài di fermâmi in cjase tô”. 6Al spesseà a dismontâ e lu acetà dut content. 7Viodint une tâl, ducj a bruntulavin: “Al è lât a lozâsi in cjase di un pecjadôr!”. 8Ma Zacheu, jevant in pîts, i disè al Signôr: “Signôr, jo ur doi ai puars miege de mê robe e, s’o ài robât, o torni cuatri voltis tant”. 9Gjesù i rispuindè: “Vuê la salvece e je jentrade in cheste cjase, parcè che ancje lui al è fi di Abram. 10Che di fat il Fi dal om al è vignût a cirî e a salvâ ce ch’al jere pierdût”.

La parabule des minis

Mt 25,14-30

11Intant che lôr a scoltavin chestis robis, Gjesù ur contà ancje cheste parabule, parcè che al jere dongje di Gjerusalem e lôr a crodevin che la manifestazion dal ream di Diu e fos par rivâ. 12Alore ur disè: “Un om di grande famee al partì par un paîs lontan, par cjapâ il titul di re e po tornâ indaûr. 13Clamâts dîs dai siei servidôrs, ur consegnà dîs minis disint: Fasêtlis frutâ fin che no torni dongje. 14Ma i siei paisans lu vevin in asse e i mandarin daûr un pôcs di rapresentants a dîi: No volìn che chel li al regni sore di nô. 15Ma chel om al deventà re e al tornà tal so paîs. E al mandà a clamâ i servidôrs che ur veve consegnâts i bêçs, par viodi trop che ognidun di lôr al veve vuadagnât. 16Si presentà il prin e i disè: Siôr, la tô mine ind à frutadis altris dîs. 17I rispuindè: Bon, servidôr cussient, za che tu sês stât fedêl tal pôc, cjape il comant di dîs citâts. 18Po al rivà il secont e i disè: Siôr, la tô mine ind à frutadis altris cinc. 19Ancje a lui i disè: Ancje tu tu varâs la ministrazion di cinc citâts. 20Par ultinm si presentà chel altri servidôr e i disè: Siôr, ve chi la tô mine, che le ài platade tun façolet. 21O ài vude pôre di te parcè che tu sês un om dûr: tu pratindis ce che no tu âs metût vie e tu cjapis sù ce che no tu âs semenât. 22I rispuindè: Servidôr trist, ti condani cu lis tôs stessis peraulis! Tu savevis che o soi un om dûr, ch’o pratint ce che no ài metût vie e o cjapi sù ce che no ài semenât. 23Parcè alore no âstu metûts i miei bêçs in bancje? Tornant dongje ju varès ritirâts cui interès. 24Po ur disè a di chei ch’a jerin li: Cjolêt la mine e daitle a di chel che ind à za dîs. 25I rispuinderin: Siôr, ind à za dîs! 26Us garantìs: Chel ch’al à, al cjaparà ancjemò di plui; invezit a di chel ch’al à pôc, i vignarà puartât vie ancje chel ch’al à. 27Intant menaitmi chi chescj miei nemîs che no volevin vêmi par lôr re. Menaitmai chi e copaitju sot i miei vôi”.

MINISTERI DI GJESÙ IN GJERUSALEM

La jentrade trionfâl di Gjesù a Gjerusalem

Mt 21,1-11.14-16; Mc 11,1-11; Zn 12,12-16

28Dopo di chescj discors, Gjesù al cjaminave denant di chei altris, lant sù a Gjerusalem.

29Cuant che al fo des bandis di Betfagje e di Betanie, dongje de mont Ulive, al mandà doi dissepui disint: 30“Lait tal borc ch’al è chi in face; jentrant, o cjatarês un mussut peât che nissun no lu à inmò montât; dispeaitlu e menaitmal chi. 31Se cualchidun us domandarà: Parcè lu dispeaiso?, i rispuindarês cussì: I covente al Signôr”. 32I doi dissepui a lerin e a cjatarin dut come ch’al veve dit lui. 33Intant che a dispeavin il mussut, i parons ur domandarin: “Parcè dispeaiso il mussut?”. 34Lôr ur rispuinderin: “I covente al Signôr”.

35Alore lu menarin di Gjesù e, dopo di vê cuviert il mussut cu lis lôr mantelinis, a faserin montâ parsore Gjesù. 36Par ordin che Gjesù al leve indenant, la int e slargjave lis mantelinis su la strade. 37Cuant che al rivà dongje de cleve de mont Ulive, dute la fole dai dissepui, contente, e scomençà a laudâ Diu a plene vôs par ducj i meracui ch’e veve viodût. 38A berlavin:

“Benedet chel ch’al ven

tal non dal Signôr: al è lui il re!

Pâs in cîl

e glorie tal plui alt dai cîi!”.

39Alore un pôcs di fariseus ch’a jerin framieç de int i diserin: “Mestri, fâs tasê i tiei dissepui”. 40Ma lui ur rispuindè: “Us dîs che se a tasessin lôr, si metaressin a berlâ i claps”.

Il lament di Gjesù sore di Gjerusalem

41Cuant che al rivà dongje e al viodè la citât, al vaì sore di jê 42disint: “Joi, se ancje tu tu cognossessis, in cheste zornade, ce ch’al covente pe tô pâs! Ma cumò chest al è stât platât pai tiei vôi. 43A vignaran sore di te zornadis che i tiei nemîs ti cerclaran di trinceis. Ti sidiaran e si strenzaran di ogni bande. 44Ti sdrumaram te e la tô int, e no lassaran in te piere sore piere, parcè che no tu âs cognossût il timp che tu sês stade visitade”.

Gjesù al pare fûr dal templi i marcjadants

Mt 21,12-17; Mc 11,15-19; Zn 2,13-22

45Jentrât tal templi, al tacà a parâ fûr chei ch’a traficavin, 46disintjur: “Al è scrit:

La mê cjase e sarà une cjase di preiere.

Vualtris invezit int vês fat un landri di laris!”.

47E al insegnave ogni dì tal templi. I sorestants dai predis e i dotôrs de leç a cirivin di fâlu fûr, e cussì ancje i sorestants dal popul. 48Ma no savevin ce fâ, parcè che dut il popul al jere picjât tor di lui a scoltâlu.