LUCHE (18)

Letôr: Dolores Foschia

La parabule dal judiç e de vedue

181Ur contà une parabule par mostrâur ch’a vevin di preâ simpri, cence mai stufâsi: 2“Intune citât al viveve un judiç che nol veve pêl di timôr di Diu e nol veve cûr par nissun. 3In chê stesse citât e viveve une vedue, ch’e leve di lui e i domandave: Fasimi justizie cuintri dal gno aversari. 4Par un trat di timp il judiç nol volè, ma tal ultin al disè dentri di sè: Seben che no ài timôr di Diu e no mi scompon par nissun, 5i fasarai instès justizie e cussì no vignarà a lambicâmi di un continui”. 6E il Signôr al zontà: “Vêso sintût ce ch’al dîs il judiç cence cussience? 7E Diu no ur fasaraial justizie ai siei elets che lu clamin dì e gnot? Si intardaraial tal judâju? 8Us dîs che al spessearà a fâur justizie. Ma il Fi dal om, cuant che al vignarà, cjataraial ancjemò la fede su la tiere?”.

La parabule dal fariseu e dal publican

Mt 6,1; 23,28

9Po ur disè un’altre parabule par un pôcs di lôr ch’a jerin convints di jessi juscj e a spreseavin chei altris: 10“Doi oms a lerin sù tal templi a preâ: un al jere fariseu e chel altri publican. 11Il fariseu al stave in pîts e al preave cussì: Diu, ti ài a grât parcè che no soi come chei altris oms, laris, triscj, sporcacjons, e nancje come chest publican culì. 12Jo o zuni dôs voltis par setemane e o ufrìs la decime di dut ce ch’o ài. 13Il publican invezit si fermà lontan e nol olsave nancje a alçâ i vôi viers dal cîl, ma si bateve il pet e al diseve: Diu, ve remission di me, pecjadôr. 14Us dîs che chest culì al tornà a cjase justificât, chel altri invezit no, parcè che chel che si alce al vignarà umiliât e chel che si umilie al vignarà alçât”.

Gjesù e i fruts

Mt 19,13-15; Mc 10,13-16

15J presentavin ancje cualchi frut par che ju tocjàs, ma i dissepui, viodint chest, ur cridavin. 16Alore Gjesù ju clamà dongje di sè e al disè: “Lassait che i fruts a vegnin di me e no stait a inibîural, parcè che il ream di Diu al è di chei ch’a son compagns di lôr. 17Us al dîs in veretât: Chel che nol acete il ream di Diu come un frut, nol è câs ch’al jentri”.

Il zovin siôr

Mt 19,16-30; Mc 10,17-31

18E un sorestant lu interpelà: “Mestri bon, ce àio di fâ par vê la vite eterne?”. 19Gjesù i rispuindè: “Parcè mi disistu bon? Nissun nol è bon, dome Diu. 20Tu cognossis i comandamentsz: No sta fâ adulteri, no sta copâ, no sta robâ, no sta testemoneâ il fals, onore to pari e tô mari. 21Chel om i disè: “Dut chest lu ài rispietât di zovin in sù”. 22Sintint cussì, Gjesù i disè: “Ti mancje ancjemò une robe: vent dut ce che tu âs e dàlu ai puars e cussì tu varâs un tesaur tai cîi; po ven daûr di me”. 23Ma chel, sintint chestis peraulis, si avilì che mai. Che di fat al jere sioron.

24Gjesù, viodint ch’al jere avilît, al disè: “Cetant dificil ch’al è, par chei ch’a son siôrs, di jentrâ tal ream di Diu. 25Al è plui facil che un camêl al passi pe buse di une gusele che no un siôr al jentri tal ream di Diu”. 26Chei che lu scoltavin i diserin: “Ma alore cui rivial a salvâsi?”. 27Ur rispuindè: “Ce ch’al è impussibil pai oms, al è pussibil par Diu”.

28Alore Pieri i disè: “Ve, nô o vin lassât dut ce ch’o vevin e o sin vignûts daûr di te”. 29Gjesù ur rispuindè: “Us al dîs in veretât: Nissun nol lasse cjase, femine, fradis, gjenitôrs e fîs pal ream di Diu 30cence cjapâ une vore di plui in chest timp di cumò e tal timp ch’al vignarà la vite eterne”.

La tierce profezie de passion

Mt 20,17-19; Mc 10,32-34

31Po al cjolè cun sè i Dodis e ur disè: “Ve ch’o lin sù a Gjerusalem e si colmarà dut ce ch’al è stât scrit dai profetis a rivuart dal Fi dal om. 32Al sarà consegnât ai paians, al sarà svilanât, lu jemplaran di ofesis e i spudaran intor; 33e, dopo di vêlu flagjelât, lu coparan. Ma la tierce dì al resussitarà”. 34Lôr però no capirin nuie di dut chest discors: il significât di chel fevelâ al restà scûr par lôr e no rivavin a capî nuie di nuie.

Al vuarìs il vuarp di Gjeric

Mt 20,29-34; Mc 10,46-52

35Biel che si stavin svicinant a Gjeric, ad ôr de strade al jere sentât un vuarp ch’al cirive la caritât. 36Sintint a passâ la fole, al domandà ce ch’al stave sucedint. 37I rispuinderin: “Al sta passant Gjesù di Nazaret!”. 38Alore lui al tacà a berlâ: “Gjesù, fi di David, ve dûl di me!”. 39Chei ch’a jerin denant i cridavin par fâlu tasê. Ma il vuarp al berlave inmò plui fuart: “Fi di David, ve dûl di me!”. 40Alore Gjesù si fermà e al ordenà che i menassin il vuarp. Cuant che al fo dongje, i domandà: 41“Ce vuelistu che ti fasi?”. I rispuindè: “Signôr, fasimi viodi!”. 42E Gjesù i disè: “Viôt! La tô fede ti à salvât”. 43Dal moment al tornà a viodi e si metè a lâ daûr di lui, ringraciant Diu. Ancje la int ch’e jere li, viondint il fat, e tacà a laudâ Diu.