LUCHE (16)

Letôr: Alessandra Fantin

La parabule dal gastalt infedêl

161Ur diseve ancje ai dissepui: “Un om siôr al veve un gastalt e chel al fo incolpât denant di lui di vêi sassinade dute la sô robe. 2Il paron lu clamà e i disè: Isal vêr ce ch’o sint a dî di te? Rint cont de tô ministrazion parcè che di cumò indenant no tu podarâs plui ministrâ. 3Il gastalt al disè dentri di sè: Ce àio di metimi a fâ cumò che il gno paron mi à gjavade la ministrazion? A sapâ no ài fuarce e a cirî la caritât no mi trai il cûr. 4O sai ben jo ce ch’o fasarai, par che, cuant che mi varan gjavade la ministrazion, mi acetin in cjase lôr. 5Al clamà un par un chei ch’a vevin debits cul so paron e i disè al prin: 6Tu, trop âstu di dâi al gno paron? Chel i rispuindè: Cent misuris di vueli. I disè: Cjape la tô cjarte, sentiti e segne cincuante. 7Po i disè a di un altri: E tu, trop âstu di dâi? Chel i rispuindè: Cent misuris di forment. I disè: Cjape la tô cjarte e segne otante. 8Il paron al laudà chel gastalt disonest, parcè che al veve savût messedâsi di furbo. Di fat i fîs di chest mont, tal tratâ cun chei de lôr stesse paste, a son plui svelts che no i fîs de lûs”.

Rivuart a la ricjece e a la fedeltât

Mt 25,20-30; 6,24

9“E jo us dîs: Fasêtsi amîs cu la ricjece ingrumade malamentri, par che, cuant che us vignarà a mancjâ, us acetin tes tendis eternis.

10Chel ch’al è fedêl tes robis piçulis, al è fedêl ancje tes robis impuartantis; e chel ch’al è disonest tes robis piçulis, al è disonest ancje tes robis impuartantis.

11Pa la cuâl, se no sês stâts fedêi te ricjece sbalgjade, cui si fidaraial di dâus chê vere? 12E se no sês stâts fedêi te ricjece di chei altris, cui us daraial la vuestre?

13Nissun nol pò servî doi parons: o ch’al odearà un e i volarà ben a di chel altri o ch’al varà miôr un e nancje nol cjalarà chel altri. No podês servî a Diu e al bêç”.

14I fariseus, ch’a jerin tacâts tai bêçs, a stavin a scoltâ dutis chestis robis e lu cjolevin vie. 15E lui ur disè: “Vualtris o sês chei che si fasin viodi juscj denant dai oms, ma Diu al cognòs i vuestris cûrs. Di fat ce che i oms i tegnin tant, Diu lu considere propit un nuie.

La Leç e i Profetis

Mt 11,12-13; 5,18; Mc 7,28

16La Leç e i Profetis a rivin fint a Zuan; d’in chê volte in ca al ven predicjât il ream di Diu e ognidun le met dute par jentrâ.

17Al è plui facil ch’a finissin il cîl e la tiere pluitost ch’e coli une sole peraule de Leç, magari la plui piçule.

18Chel ch’al pare vie la sô femine e int cjol un’altre, al fâs adulteri; e chel ch’al cjol une femine parade vie dal so om, al fâs adulteri.

La parabule dal siôr massepassût

19Al jere un om siôr, ch’al leve ator vistût di purpure e di fîl di lin, e al faseve fiestins ogni dì a la grande. 20Un puar, ch’al veve non Lazar, si sentave su la sô puarte a cirî la caritât, dut fodrât di plais, 21seneôs di svuarbâ la fan cui vanzums ch’a colavin de taule dal siôr. Parfin i cjans a vignivin a lecâi lis plais. 22Al capità che al murì il puar e i agnui lu puartarin tal grim di Abram. Plui indenant al murì ancje il siôr e lu meterin sot. 23Lât a finîle in chel altri mont, framieç dai torments, al alçà i vôi e al viodè di lontan Abram e Lazar ch’al jere cun lui. 24Alore al berlà: Pari Abram, ve dûl di me e mande Lazar a tocjâ ta l’aghe la ponte dal dêt e a bagnâmi la lenghe, parcè che cheste flame mi tormente cence padin. 25Ma Abram i rispuindè: Fi, impensiti che inte tô vite tu âs vude la tô part di ben, cu la cuâl che Lazar al à dome penât. Cumò però lui al è consolât e invezit tu tu sês tormentât. 26In plui, fra nô e vualtris al è un grant abìs; se cualchidun di nô al ves chê di passâ li di vualtris nol pò fâlu, e cussì nancje nissun di vualtris nol pò vignî fin chi di nô. 27E chel altri i disè: Alore, pari, ti prei di mandâlu in cjase di gno pari. 28O ài cinc fradis e o volarès che ur cridàs di no vignî ancje lôr in chest lûc di torments. 29Abram i rispuindè: A àn Mosè e i Profetis: che ju scoltin! 30Chel altri i replicà: No, pari Abram; ma se cualchidun dai muarts al larà di lôr, a gambiaran vite. 31I disè Abram: Se no àn chê di scoltâ Mosè e i Profetis, no si lassaran convinci nancje se un al resussite dai muarts”.