LUCHE (15)

Letôr: Assunta Della Ricca

La parabule de piore pierdude

Mt 9,10-13; 18,12-14

151Chei ch’a scuedevin lis tassis e i pecjadôrs i levin dongje par scoltâlu. 2I fariseus e i dotôrs de leç a bruntulavin disint: “Chel chi al acete i pecjadôrs e al mangje cun lôr”. 3Alore Gjesù ur contà cheste parabule: 4“Cui di vualtris, s’al à cent pioris e int piert une, no lassial lis novantenûf tal desert par lâ a cirî chê che si è pierdude fin che no le cjate? 5Cuant che le cjate, se cjame su pes spalis dut content, 6al torne a cjase, al clame i amîs e chei dal borc e ur dîs: Fasêt fieste cun me, parcè che o ài cjatade la mê piore che si jere pierdude. 7Cussì, us dîs, e sarà plui contentece in cîl par un pecjadôr che si convertìs che no par novantenûf juscj che no àn dibisugne di conversion.

La parabule de dracme pierdude

8O cuale femine, se e à dîs dracmis e int piert une, no impije il lampion e no scovie pulît la cjase e no si metie a cirî cun cure fintremai che no le à cjatade? 9E cuant che le à cjatade, e clame lis amiis e chês dal borc e ur dîs: Fasêt fieste cun me, parcè che o ài cjatade la dracme ch’o vevi pierdude. 10Cussì, us dîs, i agnui di Diu a fasin fiestone par un sôl pecjadôr che si convertìs”.

La parabule dal pari ch’al perdone

11E ur diseve: “Un om al veve doi fîs. 12Il plui zovin i disè al pari: Pari, dami daurman la part di ereditât ch’o ài dirit. Alore il pari al spartì la robe fra i doi fîs. 13Pôcs dîs dopo, il fi plui zovin, ingrumade dute la sô robe, al partì par une regjon lontane e li al mangjà dut ce ch’al veve vivint di sporcacjon. 14Dopo che lui al veve netât fûr dut, e rivà in chel paîs une grande carestie e lui al scomençà a cjatâsi intrigât. 15Alore al lè di un dal puest e si metè a vore sot di lui. Chel lu mandà tai cjamps a passonâ i purcits. 16Pe fan ch’al veve, al varès bramât di passisi magari cul glant ch’a mangjavin i purcits, ma nissun no i ’nt dave. 17Alore, tornât in sè, al disè: Ducj i fameis in cjase di gno pari a àn tant ce mangjâ ch’a vuelin e jo invezit culì o mûr di fan. 18O tornarai di gno pari e i disarai: Pari, o ài pecjât cuintri dal cîl e cuintri di te; 19jo no merti plui di jessi clamât to fi. Tratimi come un dai tiei fameis. 20Si metè in viaç e al tornà di so pari.

Biel ch’al jere inmò lontan, so pari lu viodè e al sintì compassion di lui. I corè incuintri, i butà lis mans tor dal cuel e lu bussà. 21Il fi i disè: Pari, o ài pecjât cuintri dal cîl e cuintri di te. No merti plui di jessi considerât to fi. 22Ma il pari ur dè ordin ai servidôrs: Svelts, puartait chi la vieste plui biele e metêtje intor; metêtji l’anel tal dêt e i sandui tai pîts. 23Cjapait il vidiel ingrassât e copaitlu. Fasìn fieste cuntun grant gustâ, 24parcè che chest gno fi al jere muart e al è tornât in vite, al jere pierdût e al è stât cjatât. E a tacarin a fâ fieste.

25Il fi plui grant al jere tai cjamps. Tal tornâ, cuant che al fo dongje di cjase, al sintì a sunâ e a balâ. 26Al clamà un dai servidôrs e i domandà ce ch’al jere sucedût. 27Il servidôr i rispuindè: Al è tornât dongje to fradi e to pari al à fat copâ il vidiel ingrassât, parcè che al à tornât a vê so fi san e salf. 28Lui si inrabià e nol voleve jentrâ in cjase. Alore so pari al jessì par cirî di convincilu. 29Ma lui i rispuindè a so pari: A son agns e agns che ti fâs di famei e no ài mai disubidît a un sôl dai tiei ordins. Cun dut a chel, tu no tu mi âs mai dât un cavret di lâ a fâ fieste cui miei amîs. 30Cumò invezit ch’al torne cjase chest to fi ch’al à strassât ducj i tiei bêçs cu lis sdrondinis, par lui tu âs fat copâ il vidiel ingrassât. 31I rispuindè il pari: Fi gno, tu tu sês simpri cun me e dut ce ch’al è gno al è ancje to; 32ma si scugnive fâ fieste e jessi contents parcè che chest to fradi al jere muart e al è tornât in vite, al jere pierdût e al è stât cjatât”.