LUCHE (14)

Letôr: William Cisilino

Gjesù invidât a gustâ

141Une dì al jere jentrât in cjase di un dai sorestants dai fariseus par mangjâ un toc di pan e lu tignivin di voli. 2In face di lui al jere un idropic. 3Voltantsi viers dai dotôrs de leç e dai fariseus, Gjesù ur disè: “In dì di sabide isal permetût di vuarî o no?”. 4Ma lôr no viergerin bocje. Alore lui al cjapà pe man il malât, lu vuarì e lu mandà cjase. 5Po ur domandà a di chei altris: “Cui di vualtris, se i cole tal poç un fi o un bo no lu tirial fûr subit, ancje s’al è di sabide?”. 6Ma lôr no savevin ce rispuindii.

La parabule dai prins puescj

7Viodint che un pôcs di invidâts a sielgevin i prins puescj, Gjesù ur contà une parabule: 8“Cuant che un ti invide a gnocis, no sta metiti tal prin puest, parcè che al podarès jessi invidât un plui impuartant di te; 9in chest câs, chel che ti à invidât al scugnarà vignî a dîti: Lassii il puest a lui. Alore tu, malapaiât, tu scugnarâs cjapâ l’ultin puest. 10Invezit, cuant che ti invidin a gnocis, va a metiti tal ultin puest. Cuant che al rivarà chel che ti à invidât, ti disarà: Amì, ven, cjapiti un puest miôr. Alore tu podarâs tignîti in bon denant di ducj i gnoçârs. 11Di fat chel che si alce al vignarà sbassât, e chel che invezit si sbasse al vignarà alçât”.

La parabule de sielte dai invidâts

12Po i disè a di chel che lu veve invidât: “Cuant che tu ufrissis un gustâ o une cene, no tu âs di invidâ i tiei amîs e fradis, ni i tiei parincj, ni i siôrs ch’a son a stâ dongje di te; di fat chei li a puedin tornâ a invidâti e cussì ti ven tornât il plasê. 13Invezit, cuant che tu ufrissis un gustâ, tu âs di invidâ puars, strupiâts, çuets e vuarps; 14e tu sarâs furtunât parcè che lôr no àn la pussibilitât di tornâti il plasê. Di fat ti vignarà tornât te resurezion dai juscj”.

La parabule dal grant gustâ

Mt 22,2-10

15Un dai invidâts, sintint chestis peraulis, al disè a fuart: “Furtunât chel ch’al mangje il pan tal ream di Diu!”. 16Gjesù i rispuindè: “Un om al fasè un grant gustâ e al invidà un stragjo di int. 17Su l’ore di gustâ, al mandà un servidôr a dîur ai invidâts: Vignît, ch’al è dut pront. 18E ducj, un dopo di chel altri, a scomençarin a tirâ fûr cantins. Un al disè: O ài comprât un cjamp e o scuen lâ a viodilu. Ti prei di scusâmi. 19Un altri al disè: O ài comprât cinc pârs di bûs e o stoi lant a provâju. Ti prei di scusâmi. 20Un altri ancjemò i disè: Mi soi a pene maridât e alore no pues vignî. 21Tornât dal so paron, il servidôr i contà dut. Alore il paron di cjase, disdegnât, i disè al servidôr: Va svelt pes placis e pes contradis de citât e mene dongje puars, strupiâts, vuarps e çuets. 22Il servidôr i disè al paron: Siôr, ce che tu vevis ordenât al è stât fat, ma and è ancjemò puest. 23Alore il paron i disè al servidôr: Va fûr pes stradis e dilunc des cisis e sfuarciju a vignî, par che la mê cjase si jempli di int. 24Di fat us dîs: Nissun di chei oms ch’a jerin stâts invidâts nol cerçarà la mê cene”.

Il spieli dal vêr dissepul

Mt 10,37-38; 19,29; Mc 8,34

25Stant che grandis folis a levin cun lui, lui si voltà viers di lôr e ur disè: 26“Se un al ven di me e nol odee so pari, sô mari, la femine, i fruts, i fradis, lis sûrs e ancje la sô stesse vite, nol pò jessi gno dissepul. 27Chel che nol puarte la sô crôs e nol ven daûr di me, nol pò jessi gno dissepul.

28Cui di vualtris, volint fâ sù une toresse, no si sential prime a fâ i conts di ce ch’e coste, par viodi s’al à vonde bêçs par puartâle al colm? 29Par no che i sucedi che, butadis lis fondis e no rivant a finî i lavôrs, la int ch’e passe e tachi a ridilu e a dî: 30Chel li al à scomençât a fâ sù e nol è stât bon di finî il lavôr. 31O cuâl re, lant in vuere cuintri di un altri re, no si sential prime a fâ i conts se cun dîs mil soldâts al pò frontâ il nemì ch’al ven indenant cun vincj mil? 32E s’al viôt che nol rive, intant che il nemì al è ancjemò lontan, i mande i mes a domandâ cemût ch’al pò cumbinâ di fâ la pâs. 33Cussì chel di vualtris che nol rinunzie a dute la sô robe, nol pò jessi gno dissepul.

La parabule dal sâl

Mt 5,13; Mc 9,50

34Il sâl al è bon, ma s’al piert il so savôr, cun ce si puedial tornâ a saurîlu? 35Nol servìs ni pe tiere ni par coltâ; e alore si lu bute vie. 36Chel ch’al à orelis, ch’al ciri di capî”.