LUCHE (12)

Letôr: Cinzia Mauro

Il vêr dissepul di Gjesù

Mt 16,6.12; Mc 8,15

121Tal fratimp si derin dongje cualchi miâr di personis, che si striçavin un cul altri. Gjesù al scomençà a dîur ai siei dissepui: “Prin di dut tignîsi vuardâts dal levan dai fariseus, ch’e je la falsetât. 2Nol è nuie di taponât che nol vedi di jessi palesât, nuie di scuindût che nol vedi di jessi cognossût. 3Pa la cuâl, ce che o vês dit in segret al sarà sintût in plene dì, e ce che o vês cisicât te orele in cjase vuestre al sarà publicât su lis teracis.

Invît a vê coragjo

Mt 10,28-33

4A vualtris, amîs miei, us dîs: No stait a vê pôre di chei ch’a puedin cjolius la vite ma dopo di chel no puedin fâus nuie altri. 5Us disarai jo invezit di cui ch’o vês di vê pôre: vêt pôre di chel che, dopo de muart, al pò butâus te Gheene. Sì, us al torni a dî, al è chel li ch’o vês di vê pôre. 6Cinc passaris no si vendino forsit par dôs palanchis? Poben, nancje une di lôr no je dismenteade di Diu. 7Parfin i cjavei dal vuestris cjâf a son ducj contâts. Pa la cuâl no stait a vê pôre; vualtris o valês plui di un grum di passaris. 8Us dîs ancje: Chel che mi ricognossarà denant dai oms, ancje il Fi dal om lu ricognossarà denant dai agnui di Diu; 9ma chel che mi rinearà denant dai oms, ancje jo lu rinearai denant dai agnui di Diu. 10Chel ch’al fevelarà cuintri dal Fi dal om al podarà vê il perdon; ma chel ch’al varà blestemât cuintri dal Spirtu Sant nol varà perdon. 11Cuant che us strissinaran tes sinagoghis, denant dai judiçs e des autoritâts, no stait a bacilâ di ce ch’o varês di dî par parâsi. 12Il Spirtu Sant us insegnarà ce ch’o vês di dî in chel moment”.

Cuintri il pericul de avarizie

Mt 6,19-21

13Un de fole i disè: “Mestri, dîsii a gno fradi di spartî cun me la ereditât”. 14Ma lui i rispuindè: “Amì, cui mi àial metût come judiç o mediatôr su la vuestre robe?”. 15E ur disè: “Viodêt di tignîsi lontans di ogni sorte di avarizie, parcè che ancje se un al è une vore siôr, la sô vite no dipent de sô robe”. 16Po ur contà une parabule: “Al jere un om siôr ch’al veve terens e chescj i vevin dât un bon racolt. 17Lui al resonave dentri di sè cussì: Cumò no ài plui dulà meti il gno racolt; cemût àio di cumbinâ? 18E al disè: O cumbinarai cussì: o butarai jù i miei depuesits e int fasarai sù di plui grancj, in mût di podê ingrumâ li dentri dut il gno forment e la mê robe. 19Po mi disarai: Bon! Cumò tu âs metude vie une buine scorte par un grumon di agns. Polse, anime mê; mangje, bêf e gjolt. 20Ma Diu i disè: Om cence sintiment! Juste usgnot ti tocjarà di murî e a di cui larano lis ricjecis che tu âs ingrumadis? 21Cussì i capite a di chel ch’al ingrume ricjecis par sè e nol devente siôr denant di Diu”.

Aplicazion ai dissepui

Mt 6,25-34

22Po ur disè ai dissepui: “Par chest us dîs: No stait a bacilâ masse pe bocjade che us covente par vivi, ni dal vistît che us covente par taponâsi. 23La vite e vâl plui de bocjade e il cuarp plui de munture. 24Cjalait i corvats: no semenin e no seselin, no àn cjanive ni cjast; e cun dut a chel Diu ju nudrìs. Poben, vualtris o valês plui dai ucei! 25E cui di vualtris, ancje metintle dute, puedial zontâ une zornade a la sô vite? 26Se duncje no podês fâ nancje cheste cagnere, parcè si rompêso il cjâf pal rest? 27Cjalait i gîs de campagne: no lavorin e no si fasin vistîts. Cun dut a chel jo us dîs che nancje Salomon, cun dute la sô ricjece, nol à mai vût un vistît cussì biel. 28Se duncje Diu al vistìs cussì ben lis rosis de campagne, che vuê a son e doman si lis bruse, cetant miôr no us daraial un vistît a vualtris, int di pocje fede? 29Par chel no stait a stâ simpri cul cûr in man a cirî ce ch’o mangjarês o ce ch’o bevarês: 30par dutis chestis robis a bacilin chei altris, chei che no cognossin Diu. Ma vualtris o vês un Pari ch’al sa ce che us covente. 31Cirît pluitost il ream di Diu, e dut il rest us vignarà dât in soreplui.

32No sta vê pôre, piçul trop, parcè che al Pari vuestri i à plasût di dâus il so ream. 33Vendêt dut ce ch’o vês e daitlu di caritât. Fasêtsi sportis che no si consumin, procuraitsi un tesaur sigûr in cîl, là che i laris no puedin rivâ e lis tarmis roseâ. 34Parcè che là ch’al è il vuestri tesaur, li al sarà ancje il vuestri cûr.

Veglâ e spietâ

Mt 25,1-13; Mc 13,35-37

35Viodêt di jessi simpri pronts, cu la cinturie ator dai ombui e cui ferâi impiâts. 36Viodêt di jessi ancje vualtris come chei servidôrs ch’a spietin il paron cuant che al torne dongje des gnocis, par jessi pronts a viergii la puarte a pene ch’al rive e al tuche. 37Furtunâts chei servidôrs che il paron, cuant che al torne dongje, ju cjatarà ancjemò dismots. Us al garantìs che al cjaparà sù un grimâl, ju fasarà comodâ in taule e si metarà a servîju. 38E se, rivant tal cûr de gnot o denant dì, al cjatarà i siei servidôrs ancjemò dismots, furtunâts mai lôr! 39Cirît di capî: se il paron di cjase al savès a ce ore ch’al capite il lari, nol lassarès butâ sotsore la sô cjase. 40Ancje vualtris tignîtsi pronts, parcè che il Fi dal om al rivarà cuant che mancul sal spietais”.

Fedeltât intal spietâ

Mt 24,45-51

41Alore Pieri i disè: “Mestri, cheste parabule le disistu dome par nô o par ducj?”. 42Il Signôr i rispuindè: “Cui isal duncje il gastalt fedêl e savi? Il paron lu metarà sorestant di ducj i sieis servidôrs par che, tal moment just, i dedi a ognidun la sô part di spese. 43Furtunât chel servidôr se il paron, tornant, lu cjatarà ch’al lavore. 44Us al garantìs che i consegnarà la ministrazion di dute la sô robe. 45Ma se chel servidôr al ves di pensâ dentri di sè: Il paron s’intarde a rivâ, e al tacàs a fâur malegraciis ai servidôrs e a lis siervis, a mangjâ e a bevi e a incjocâsi, 46il so paron al rivarà te dì che mancul sal spiete e intun’ore che nol scrupule, lu cjastiarà cence remission e lu metarà tal côf dai servidôrs che nol è ce fidâsi. 47Il servidôr ch’al sa ce ch’al vûl il paron e nol spessee a fâlu, al sarà cjastiât cence remission. 48Invezit chel servidôr che, no savint ce ch’al vûl il paron, si compuartarà in mût di mertâ un cjastic, al sarà tratât cun plui remission. Di fat chel ch’al à vût tant al varà di rispuindi di tant, parcè che plui un al à vût e plui si pratindarà di lui.

Il torment dal spietâ

Mt 10,34-36; Mc 10,38

49O soi vignût a puartâ un fûc su la tiere, e o varès propit voe ch’al fos za impiât! 50O ài di cjapâ un batisim e grande e je la mê passion fin che no lu varai vût!

51Pensaiso che jo o sedi vignût par puartâ la pâs framieç dai oms? No, us al garantìs, ma la division! 52Di cumò indenant, se intune famee a son in cinc, si dividaran trê cuintri doi e doi cuintri trê. 53Si dividaran

il pari cuintri dal fi e il fi cuintri dal pari,

la mari cuintri de fie e la fie cuintri de mari,

la madone cuintri de brût e la brût cuintri de madone.

Savê lei i segnâi dai timps

Mt 16,2-3

54Ur diseve ancje a lis folis: “Cuant che o viodês un nûl ch’al va sù di soreli a mont, o spesseais a dî: E ven la ploe, e cussì al sucêt. 55Cuant che invezit al svinte il siroc, o disês: Al ven cjalt, e cussì al sucêt. 56Fals! O sês bogns di induvinâ il timp ch’al fasarà e cemût mai no rivaiso a capî chest timp di cumò? 57Parcè no judicaiso dibessôi ce ch’al è just?

58Cuant che tu vâs cul to aversari dal judiç, cîr di cumbinâti cun lui par strade, par no che ti strissini denant dal judiç e il judiç ti consegni a la vuardie e la vuardie ti buti in preson. 59Tal garantìs che no tu saltarâs fûr di li fintremai che no tu varâs paiât fin l’ultin centesim”.