LUCHE (10)

Letôr: Gloria Degano

La mission dai dissepui

Mt 9,37-38; 10,9-15; Mc 6,8-11

101Dopo di chescj fats, il Signôr al sielgè altris setantedoi dissepui e ju mandà doi par doi denant di sè, in ogni citât e lûc ch’al stave par visitâ. 2Ur diseve: “Il racolt al è bondant, ma lavorents and è pôcs. Preait alore il paron dal cjamp par ch’al mandi lavorents pal so racolt. 3Lait! Ve, jo us mandi come agnei framieç dai lôfs. 4No stait a puartâ ni sporte, ni sac, ni sandui. Par strade no stait a saludâ nissun. 5Cuant che o jentrarês tune cjase, disêt prin di dut: Pâs a cheste cjase. 6Se li and è cualchidun che i ten a la pâs, al cjaparà la pâs che i augurais; senò il vuestri auguri nol valarà nuie. 7Restait in chê cjase, mangjait e bevêt ce che us daran, parcè che il lavorent al à dirit di jessi paiât. No stait a passâ di une cjase in chê altre. 8Cuant che o larês intune citât, se cualchidun us acete, mangjait ce che us ufrìs. 9Vuarît i malâts ch’o cjatais e disêtjur: Il ream di Diu al è dongje. 10Se invezit o jentrarês intune citât e nissun no us acetarà, lait fûr in place e disêt: 11Nô o scjassìn cuintri di vualtris ancje il pulvin de vuestre citât che si è tacât tor dai nestris pîts. Tignît aments però che il ream di Diu al è dongje. 12Us garantìs che te dì dal judizi la int di Sodome e sarà tratade cun mancul rigôr che no la int di chê citât.

13Puare mai te, Corazin! Puare mai te Betsaide! Parcè che se i meracui fats framieç di vualtris a fossin stâts fats a Tîr e a Sidon, dopomai che la lôr int si saressin convertîts vistintsi cun tant di sac e taponantsi il cjâf di cinise. 14Par chel te dì dal judizi la int di Tîr e di Sidon a saran tratâts cun mancul rigôr di vualtris.

15E tu, Cafarnao,

sarâstu forsit puartade fin tal cîl?

No, tu plombarâs jù tal abìs!

16Chel che us scolte vualtris mi scolte me. Chel che us spresee vualtris mi spresee me. E chel che mi spresee me al spresee chel che mi à mandât”.

I setantedoi a tornin dongje

17I setantedoi dissepui a tornarin indaûr plens di gjonde disint: “Signôr, parfin i demonis nus ubidissin, cuant che o clamìn il to non”. 18Lui ur disè: “O viodevi satane a plombâ jù dal cîl come un folc. 19Jo us ài dât il podê di tibiâ sarpints e sgarpions e di fruçâ ogni potence dal nemì. Nuie nol podarà fâus mâl. 20No stait però a gjoldi parcè che i demonis us stan sot, ma invezit parcè che i vuestris nons a son scrits tai cîi”.

Cjante di laut al Pari

Mt 11,25-27; 13.16-17

21In chê stesse ore Gjesù si colmà di gjonde tal Spirtu Sant e al disè: “Ti ài a grât, Pari, Signôr dal cîl e de tiere, parcè che tu âs platadis chestis robis ai sapients e ai inteligjents e tu ur es âs palesadis ai piçui. Sì, Pari, parcè che cussì ti à plasût a ti. 22Dut mi è stât dât dal Pari gno e nissun nol cognòs cui ch’al è il Fi se no il Pari ni cui ch’al è il Pari se no il Fi e chel che il Fi al volarà palesâjal”.

23Po si voltà viers dai siei dissepui, ju clamà in bande e ur disè: “Furtunâts i vôi ch’a viodin dutis chestis robis. 24Di fat us dîs che une vore di profetis e di rês a àn bramât di viodi ce che o viodês vualtris ma no lu àn viodût, e di sintî ce ch’o sintîs vualtris ma no lu àn sintût”.

La parabule dal bon samaritan

Mt 22,34-40; Mc 12,29-31

25Un dotôr de leç, volint metilu a lis provis, al jevà sù e i disè: “Mestri, ce àio di fâ par vê la vite eterne?”. 26Gjesù i rispuindè: “Ce esal scrit in te Leç? Ce leistu?”. 27Chel om i disè: “Tu amarâs il Signôr, to Diu, cun dut il to cûr, cun dute la tô anime, cun dutis lis tôs fuarcis e cun dut il to sintiment e il to prossim come te in persone”. 28Gjesù i disè: “Tu âs rispuindût ben; fâs cussì e tu vivarâs”.

29Ma il dotôr de leç, volint cjatâ fûr une reson, i disè a Gjesù: “Ma cui isal il gno prossim?”. 30Gjesù i rispuindè: “Un om al vignive jù di Gjerusalem a Gjeric, cuant che si intivà tai brigants che i puartarin vie dut, lu pestarin e po si ’nt lerin lassantlu li plui di là che di ca. 31Par cumbinazion al passà par li un predi, al viodè l’om ferît e al lè dret, di chê altre bande de strade. 32Ancje un levit al passà di li; ancje lui lu viodè e, passant par dongje di lui, al lè pai siei viaçs. 33Invezit un samaritan ch’al jere in viaç i passà dongje, lu viodè e al sintì dûl di lui. 34Si sbassà sore di lui, al strucjà vueli e vin su lis sôs feridis e jes fassà. Po lu cjamà sul so mus, lu puartà te locande e al fasè dut il pussibil par judâlu. 35Tal indoman, al tirà fûr doi denârs, jai dè al ustîr e i disè: Viôt di lui e ce che tu spindarâs in plui tal rifondarai cuant che o torni indaûr. 36Cui di chescj trê ti parial ch’al sedi stât il prossim di chel che si jere intivât tai brigants?”. 37Il dotôr de leç i rispuindè: “Chel ch’al sintì dûl di lui”. Alore Gjesù i disè: “Va e fâs ancje tu compagn”.

Marte e Marie

38Intant ch’a jerin par strade, Gjesù al jentrà tun paîs, e une femine, ch’e veve non Marte, lu lozà in cjase sô. 39Sô sûr, ch’e veve non Marie, si sentà dongje dai pîts dal Signôr e e stave a scoltâ ce ch’al diseve. 40Marte invezit e jere dute cjapade des sôs grandis voris. Alore si fasè indenant e i disè: “Signôr, no viodistu che mê sûr mi à implantade dibessole a fâ lis voris? Dîsii mo che mi dedi une man”. 41Ma Gjesù i rispuindè: “Marte, Marte, tu bacilis e tu scombatis par masse robis. 42Invezit une sole e je chê ch’e covente. Marie e à sielzude la part plui biele, che nissun no je puartarà vie”.