LUCHE (9:28-62)

Letôr: Daniela Valentinis

La trasfigurazion

Mt 17,1-9; Mc 9,2-10

28Sui vot dîs dopo di chescj discors, al cjolè cun sè Pieri, Zuan e Jacum e al lè su la mont a preâ. 29Biel ch’al jere daûr a preâ, la sô muse e gambià filusumie e la sô vieste e deventà cjandide e sflandorose. 30E ve che doi oms a vignirin a fevelâ cun lui: a jerin Mosè e Elie, 31comparîts te lôr glorie, e a fevelavin de sô partence ch’e stave par colmâsi a Gjerusalem. 32Pieri e i siei compagns a jerin cjamâts di sium, ma a restarin sveâts e a vioderin la glorie e i doi oms ch’a jerin cun lui. 33Intant che chei si separavin di lui, Pieri i disè a Gjesù: “Mestri, ce ben ch’o stin chi. O fasarìn trê tendis, une par te, une par Mosè e une par Elie”. Ma nol saveve ce ch’al diseve. 34E intant ch’al diseve chestis robis, al rivà un nûl e ju taponà. A cjaparin pôre cuant che a jentrarin tal nûl. 35Alore dal nûl e saltà fûr une vôs ch’e diseve: “Chel chi al è gno Fi, l’elet, scoltaitlu!”. 36A pene che la vôs e cessà, Gjesù al restà dibessôl. Lôr a taserin e in chei dîs no i contarin nuie a dinissun di ce ch’a vevin viodût.

Al vuarìs un zovenut epiletic

Mt 17,14-18; Mc 9,14-27

37Tal indoman, dopo dismontâts de mont, i lè incuintri a Gjesù une grande fole. 38A colp, framieç de int, un om al tacà a berlâ: “Mestri, ti prei di dâi une cjalade al gno frut, ch’o ài dome chel. 39Ve, un spirt lu gafe e a colp al tache a berlâ; lu scjasse e lui al bute la bave; lu mole a sun di vitis, dopo di vêlu ridusût a un peçot. 40O ài preât ancje i tiei dissepui di parâlu fûr, ma no àn rivât”. 41Gjesù i rispuindè: “Gjernazie cence fede e maldreçade, varaio di stâ trop ancjemò cun vualtris e di sopuartâus? Puartimi ca il to frut”. 42Intant che chel i va dongje, il spirt trist lu sdrondenà par tiere e lu stuargè plen di convuls. Gjesù al parà fûr il spirt soç, al vuarì il frut e jal consegnà a so pari. 43E ducj a restarin di clap a viodi la grandece di Diu.

La seconde profezie de passion

Mt 17,22; 18,1-5; Mc 9,30-40

Intant che ducj a jerin scaturîts par dutis lis robis ch’al veve fatis, ur disè ai siei apuestui: 44“Metêsi ben tal cjâf chestis peraulis: il Fi dal om al sta par jessi consegnât tes mans dai oms”. 45Ma lôr no capirin ce ch’al voleve dî cun chestis peraulis; a jerin cussì mistereosis che no lis capivin gran e a vevin rivuart a interpelâlu sun cheste cuistion.

46Intant al nassè fra di lôr un cavîl: cui di lôr ch’al jere il plui impuartant. 47Alore Gjesù, cognossint il pinsîr dal lôr cûr, al cjapà un frut, lu metè dongje di sè e ur disè: 48“Chel ch’al acete chest frut tal gno non, mi acete me; e chel che mi acete me, al acete chel che mi à mandât. Parcè che chel ch’al è il plui piçul fra di vualtris, chel al è il plui grant”.

49Alore Zuan al disè: “Mestri, o vin viodût un ch’al parave fûr i demonis tal to non e nô jal vin inibît, parcè che nol è cun nô, ch’o sin vignûts daûr di te”. 50Ma Gjesù i disè: “No stait a inibîjal, parcè che chel che nol è cuintri di vualtris al è par vualtris”.

IL VIAç VIERS GJERUSALEM

L’ostilitât dai samaritans

Mc 10,32

51Biel ch’al stave par colmâsi il timp ch’al sarès stât puartât vie dal mont, Gjesù si invià rissolût viers di Gjerusalem 52e al mandà un pôcs di mes denant di sè. Chei a partirin e a jentrarin tun borc di samaritans, par prontâi ce che i coventave. 53Ma lôr no i faserin un bon acet parcè che al stave lant viers Gjerusalem. 54Viodint une tâl, i dissepui Jacum e Zuan i diserin a Gjesù: “Signôr, vuelistu ch’o disìn ch’al vegni jù il fûc dal cîl a parâju in cinise?”. 55Ma Gjesù si voltà viers di lôr e ur cridà. 56Po si inviarin par un altri borc.

Trê oms s’incuintrin cun Gjesù

Mt 8,18-22

57Biel cjaminant, un i disè a Gjesù: “Ti vignarai daûr pardut là che tu larâs”. 58Ma Gjesù i rispuindè: “Lis bolps a àn une tane e i ucei a àn un nît, ma il Fi dal om nol à dulà poiâ il cjâf”. 59Po i disè a di un altri: “Ven daûr di me!”. Ma chel i rispuindè: “Signôr, lassimi prime lâ a soterâ gno pari”. 60Gjesù i rispuindè: “Lasse che i muarts a soterin i lôr muarts; tu va a predicjâ il ream di Diu”. 61Un altri i disè: “Signôr, o vignarai daûrti; prime però lassimi lâ a saludâ i miei di cjase”. 62I rispuindè Gjesù: “Chel ch’al met man a la vuargine e po si volte indaûr, nol è fat pal ream di Diu”.