LUCHE (9:1-27)

Letôr: Matteo Piasente

La prime mission dai Dodis

Mt 10,5-15; Mc 6,7-13

91Gjesù al clamà dongje di sè i Dodis e ur dè podê e autoritât di parâ fûr ducj i demonis e di vuarî lis malatiis. 2E ju mandà a predicjâ il ream di Diu e a vuarî i malâts. 3Ur disè: “No stait a cjapâ sù nuie pal viaç, ni baston, ni sporte, ni pan, ni bêçs, ni dôs toniis par om. 4Cuant che o jentrais tune cjase, restait li fintremai che no tornarês a partî. 5Se la int di une citât no us acete, tal lâ vie scjassait il pulvin dai vuestris pîts in testemoneance cuintri di lôr”. 6Alore lôr a partirin e a passavin di un borc in chel altri contant pardut la buine gnove e vuarint i malâts.

Erode e Gjesù

Mt 14,1-12; Mc 6,14-16

7Intant il tetrarche Erode al vignì a savê di ducj chescj fats e nol saveve ce pensâ, parcè che un pôcs a disevin: “Al è Zuan ch’al è resussitât dai muarts”. 8Altris invezit: “Al è tornât a comparî Elie”. Altris ancjemò: “Al è resussitât un dai profetis di une volte”. 9Ma Erode al disè: “Zuan i ài fat cjonçâ il cjâf jo. Cui isal alore chel chi, ch’o sint chestis robis di lui?”. E al smicjave di viodilu.

I apuestui ch’a tornin dongje e la moltiplicazion dai pans

Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Zn 6,1-14

10Cuant che a tornarin indaûr, i apuestui i contarin a Gjesù dut ce ch’a vevin fat. Alore lui ju cjolè cun sè e si ritirà tune citât che i disevin Betsaide. 11Ma lis folis a vignirin a savêlu e i lerin daûr. Lui ur fasè un bon acet e al tacà a fevelâur dal ream di Diu e a vuarî chei ch’a vevin bisugne di jessi vuarîts. 12Ma la zornade e tacave a lâ jù e i Dodis i lerin dongje disint: “Lasse lâ la int, in mût ch’e puedi procurâsi la bocjade e il sotet tai borcs e tes campagnis dulintor, parcè che chi o sin tun puest fûr di man”. 13Gjesù ur disè: “Daitjur di mangjâ vualtris”. Ma lôr i rispuinderin: “O vin dome cinc pans e doi pes. Vuelistu ch’o ledin a proviodi par dute cheste int?”. 14Di fat li and jere un cincmil oms. Lui ur disè ai dissepui: “Fasêtju sentâ a cjaps di cincuante”. 15A faserin cussì e a invidarin ducj a sentâsi. 16Alore Gjesù, cjapâts sù i cinc pans e i doi pes e alçâts i vôi viers dal cîl, ju benedì, ju crevà e ur ai dè ai siei dissepui par che ju dessin fûr a la int. 17A mangjarin ducj fin passûts e a puartarin vie dodis cestis di tocs vanzâts.

Confession di Pieri e prime profezie de passion

Mt 16,13-21; Mc 8,27-31

18Une dì Gjesù al jere tun lûc fûr di man, a preâ. I dissepui a jerin cun lui e lui ur fasè cheste domande: “Cui sojo jo, seont la int?”. 19I rispuinderin: “Par cualchidun Zuan il Batiste, par altris Elie, par altris ancjemò un dai profetis di une volte ch’al è resurît”. 20Alore ur domandà: “Ma vualtris, cui disêso che jo o sedi?”. Pieri, cjapade la peraule, i rispuindè: “Il Crist di Diu”. 21Alore ur ordenà di no dîi nuie a dinissun, 22e al zontà: “Bisugne che il Fi dal om al patissi un grum, al sedi condanât dai anzians, dai sorestants dai predis e dai scrituriscj, al sedi fat murî e al resurissi la tierce dì”.

Lis condizions par lâ daûr di Gjesù

Mt 16,24-27; Mc 8,34-38

23Po ur disè a ducj: “Se cualchidun al vûl vignî daûr di me, al à di dineâ se stes, cjapâ sù la sô crôs ogni dì e vignî daûrmi. 24Parcè che chel ch’al volarà salvâ la sô vite le pierdarà, ma chel ch’al pierdarà la sô vite par colpe mê le salvarà. 25Ce zovial a un om vuadagnâ magari il mont intîr se dopo al finìs cul pierdisi o cul ruvinâsi? 26Se cualchidun si vergognarà di me e des mês peraulis, il Fi dal om si vergognarà di lui cuant che al tornarà te glorie sô e dal Pari e dai agnui sants.

27Us al dîs in veretât: culì and è di chei che no muraran prime di vê viodût il ream di Diu”.