LUCHE (8:26-56)

Letôr: Francesco Fontanini

L’indemoneât di Gjerase

Mt 8,28-34; Mc 5,1-20

26Po a sbarcjarin te regjon dai gjerasens, ch’e je in face de Galilee. 27Al jere a pene dismontât a tiere che de citât i vignì incuintri un om paronât dai demonis. Di un pieçon di timp nol doprave munture e nol viveve intune cjase, ma framieç dai sepulcris. 28Cuant che al viodè Gjesù, si butà in genoglon denant dai siei pîts berlant; po i disè a dute vôs: “Ce isal fra me e te, Gjesù, Fi di Diu l’Altissim? Ti prei, no sta tormentâmi!”. 29Gjesù i stave juste ordenant al spirt trist di saltâ fûr di chel om. Di fat chest spirt trist lu veve gafât une vore di voltis; alore lu peavin cu lis cjadenis e lu vuardeavin cui çocs, ma lui al rivave a crevâ dutis lis peandis e il diaul tal sburtave tai puescj plui deserts. 30Gjesù i disè: “Ce âstu non?”. I rispuindè: “Legjon al è il gno non”. Di fat a jerin jentrâts dentri di lui un stragjo di demonis. 31E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal abìs.

32In chel lûc e jere une grande mandrie di purcits ch’a passonave su la mont. I domandarin che ju lassàs jentrâ tai purcits, e lui ju lassà. 33Alore i demonis a saltarin fûr di chel om e a jentrarin tal purcits e ducj chei nemâi a tacarin a cori a rodolon jù dal cret, a lerin a finîle tal lât e si innearin. 34I mandriârs, cuant che a vioderin ce ch’al jere sucedût, a scjamparin e a lerin a contâ la gnove in citât e tai borcs. 35La int e saltà fûr par viodi ce ch’al jere sucedût e, cuant che a rivarin li di Gjesù, a cjatarin l’om, che i jerin saltâts fûr i demonis, in pîts denant di Gjesù, vistût e cul cjâf a puest. Alore a cjaparin un grant spac. 36Chei ch’a vevin viodût dut, a contarin cemût che l’indemoneât al jere stât vuarît. 37Alore dute la int dal teritori dai gjerasens e preà Gjesù di slontanâsi di li, parcè che a vevin une pôre che mai. Gjesù, montât suntune barcje, al tornà indaûr. 38Intant l’om ch’a jerin saltâts fûr di lui i demonis, i domandà di podê restâ cun lui, ma lui lu mandà indaûr disint: 39“Torne a cjase tô e conte dut ce che Diu ti à fat”. L’om si ’nt lè e al publicà par dute la citât ce che Gjesù al veve fat par lui.

Al vuarìs la fie di Gjaîr e la femine ch’e pierdeve sanc

Mt 9,18-26; Mc 5,21-43

40Cuant che al tornà indaûr, la fole i fasè a Gjesù un bon acet: di fat a jerin ducj che lu spietavin. 41Al rivà alore un om, di non Gjaîr, ch’al jere sorestant de sinagoghe. Si butà denant dai pîts di Gjesù e lu preà di lâ in cjase sô 42parcè che l’uniche fie ch’al veve, sui dodis agns, e jere par murî. Biel che lui al jere par strade, la fole lu striçave di ogni bande. 43Une femine, che di dodis agns e pative par vie ch’e pierdeve sanc di un continui, 44i lè dongje, i tocjà l’ôr de sô manteline e a colp la pierdite di sanc si suià. 45Gjesù al disè: “Cui mi àial tocjât?”. Ducj a dineavin. Alore Pieri i disè: “Mestri, la fole si strenç di ogni bande che dibot ti strice”. 46Ma Gjesù i disè: “Cualchidun mi à tocjât. O ài sintude une fuarce a saltâ fûr di me”. 47Alore la femine, rindintsi cont che no podeve plui restâ platade, si fasè indenant dute trimant, si butà denant dai siei pîts e in presince di dut il popul e contà la reson che lu veve tocjât e cemût ch’e jere stade vuaride a colp. 48Lui i disè: “Fie, la tô fede ti à salvade. Va in pâs!”.

49Al stave ancjemò fevelant che al rivà un de cjase dal sorestant de sinagoghe e i disè: “Tô fie e je muarte; no sta lambicâ il mestri”. 50Ma Gjesù, ch’al veve sintût, i disè: “No sta vê pôre; cîr dome di crodi e jê e sarà salvade”. 51Cuant che al rivà in cjase, nol lassà jentrâ nissun in cjase cun sè, dome Pieri, Zuan e Jacum, e il pari e la mari de frute. 52A jerin ducj ch’a vaivin e a fasevin i laments pe frute. Gjesù al disè: “No stait a vaî: jê no je muarte ma e duâr”. 53Chei altris lu cjolevin vie, savint ch’e jere muarte; 54ma lui, cjapantle pe man, al disè a grande vôs: “Frute, jeve sù!”. 55La frute e tornà di ca e e jevà sù dal moment. Lui ur ordenà di dâi di mangjâ. 56I gjenitôrs a jerin fûr di sè, ma lui ur racomandà di no fâ peraule cun nissun di ce ch’al jere sucedût.