LUCHE (7:18-50)

Letôr: Serena Baldin

Gjesù e Zuan il Batiste

Mt 11,2-19

18A Zuan i siei dissepui i contarin dutis chestis robis. Zuan al clamà doi di lôr 19e ju mandà a dîi al Signôr: “Sêstu tu chel ch’al à di vignî o vino di spietânt un altri?”. 20Cuant che a rivarin di Gjesù, chei oms i diserin : “Zuan il Batiste nus à mandâts di te a domandâti: Sêstu tu chel ch’al à di vignî o vino di spietânt un altri?”. 21Juste in chel moment Gjesù al vuarì une vore di int des malatiis, des infermitâts e dai spirts triscj; e al tornà a fâ viodi une vore di vuarps. 22Po ur dè cheste rispueste: “Lait e contait a Zuan ce ch’o vês viodût e sintût: i vuarps a viodin, i çuets a cjaminin, i levrôs a son smondeâts, i sorts a sintin, i muarts a resurissin, ai puars ur è contade la buine gnove. 23E furtunât chel che no si scandulize par colpe mê”.

24A pene partîts chei ch’a jerin stâts mandâts di Zuan, Gjesù al scomençà a dîi a la int sul cont di Zuan: “Ce sêso lâts a viodi tal desert? Une cjane scjassade dal aiar? 25E alore, ce sêso lâts a viodi? Un om vistût di viestis finis? Ma chei ch’a àn viestis finis e a vivin tal lusso a son tai palaçs dai rês. 26Alore, ce sêso lâts a viodi? Un profete? Sì, us al dîs jo; anzit un ch’al è plui grant di un profete. 27Al è lui chel ch’al è scrit sul so cont:

Ve il gno mes; jo lu mandi denant di te,

e lui al prepararà la strade denant di te.

28Us al dîs jo: Zuan al è il plui grant fra i nassûts di femine; però il plui piçul tal ream di Diu al è plui grant di lui. 29Dut il popul lu à scoltât, ancje i publicans, e i àn dade reson a Diu cjapant il batisim di Zuan. 30Ma i fariseus e i dotôrs de leç, no acetant di fâsi batiâ di lui, a àn fat lâ in strucj il progjet di Diu sun lôr.

31A ce àio di paragonâ duncje i oms di cheste gjenerazion, a di cui semeino? 32A semein a di chei fruts ch’a zuin in place dantsi la vôs un cul altri:

Us vin sunât il flaut e no vês balât;

us vin cjantât di muart e no vês vaiût!

33Al è vignût Zuan il Batiste, che nol mangje pan e nol bêf vin e vualtris o disês: Al à intorsi un demoni. 34Al è vignût il Fi dal om, ch’al mangje e al bêf, e vualtris o disês: Ve un mangjon e un cjochele, amì dai publicans e dai pecjadôrs. 35Ma la Sapience e à vude justizie in ducj i siei fîs”.

Gjesù al incuintre la pecjadorie

Mt 26,7; Mc 14,3; Zn 12,3

36Un fariseu lu invidà a mangjâ cun lui. Lui al jentrà in cjase sô e si metè in taule. 37E ve che une femine, une pecjadorie di chê citât, savût ch’al jere in cjase dal fariseu, e rivà cuntun vasut di vueli profumât; 38si fermà daûr di lui, si scrufuià dongje dai siei pîts e a scomençà a bagnâjai di lagrimis; po ju suiave cui siei cjavei, ju bussave e ju ongeve di vueli profumât.

39Viodint il câs, il fariseu che lu veve invidât al disè dentri di sè: “Se chel chi al fos pardabon un profete, al savarès ce raze di femine ch’e je cheste che lu tocje: e je une pecjadorie”. 40Alore Gjesù i disè: “Simon, permetimi une peraule”. I rispuindè: “Mestri, fevele libar”. 41“Un usurari al veve doi debitôrs: un al veve di tornâi cinccent denârs e chel altri cincuante. 42No jessint nissun di lôr in stât di tornâjai, ur parà jù il debit a ducj i doi. Dai doi, cui varaial plui a grât?”. 43I rispuindè Simon: “O scrupuli chel che i à parât jù di plui”. E Gjesù i disè: “Tu âs resonât pulît”. 44Po, voltantsi viers de femine, i disè: “Viodistu cheste femine? O soi rivât in cjase tô e tu no tu mi âs dade l’aghe par lavâmi i pîts, cu la cuâl che jê mi à bagnâts i pîts cu lis lagrimis e mai à suiâts cui cjavei. 45Tu no tu mi âs dade la bussade, cu la cuâl che jê, di cuant che o soi chi, no à smetût di bussâmi i pîts. 46Tu no tu mi âs spargotât il cjâf di vueli profumât, cu la cuâl che jê mi à spargotât di profum i pîts. 47Par chel ti dîs: i siei pecjâts, ch’a son tancj, i son stâts perdonâts, parcè che e à volût un grum di ben. Invezit chel che si perdonii pôc, al vûl ancje pôc ben”. 48Po i disè a jê: “Ti son perdonâts i tiei pecjâts”.49Alore chei ch’a jerin in taule cun lui a tacarin a cisicâ: “Cui isal chest om ch’al à cûr di parâ jù ancje i pecjâts?”. 50E Gjesù i disè a la femine: “La tô fede ti à salvade; va in pâs!”.