LUCHE (7:1-17)

Letôr: Maria Pia Murador

Il servidôr dal centurion

Mt 8,5-13; Zn 4,46-54

71Finît di fevelâi al popul ch’al stave in scolte, al jentrà in Cafarnao. 2Un servidôr di un centurion al jere malât e al riscjave di murî. Il centurion i voleve une vore ben. 3E cussì, a pene ch’al sintì a fevelâ di Gjesù, i mandà un pôcs di anzians dai gjudeus a preâlu di vignî a salvâi il so servidôr. 4Rivâts di Gjesù, lôr lu preavin cun insistence: “Chel che nus mande al merte judât. 5I ten al nestri popul e al è stât lui a fânus sù la sinagoghe”. 6Alore Gjesù si invià cun lôr. Nol jere tant lontan de cjase cuant che il centurion i mandà incuintri un pôcs di amîs a dîi: “Signôr, no sta disturbâti. Jo no merti che tu jentris cjase mê, 7par chel nancje jo no mi soi ritignût degn di vignî di te; ma dîs dome une peraule e il gno servidôr al vuarissarà. 8Ancje jo o soi sot comant e o ài sot di me un pôcs di soldâts. E i dîs a di un: Va, e lui al va; e a un altri: Ven, e lui al ven; e i dîs al gno servidôr: Fâs chest, e lui lu fâs”. 9Cuant che Gjesù al sintì chestis peraulis, al restà maraveât. Alore si voltà viers la fole che i leve daûr e ur disè: “Us garantìs che nancje in Israel no ài cjatade une fede cussì grande”. 10E chei ch’a jerin stâts inviâts, tornâts cjase, a cjatarin il servidôr vuarît.

Il fi de vedue di Nain

11Po al lè intune citât di non Nain. Lu compagnavin i siei dissepui insieme a un disordin di int. 12Cuant che al rivà dongje de puarte de citât, s’intivà intun muart ch’al vignive puartât tal sepulcri: al jere l’unic fi di une mari vedue. E une vore di int de citât e jere cun jê. 13A pene che le viodè, il Signôr al sintì compassion di jê e i disè: “No sta vaî”. 14Po si svicinà a la casse, le tocjà, intant che chei che le puartavin si jerin fermâts. Alore al disè: “Fantaçut, tal dîs jo: jeve sù!”. 15Il muart al jevà in senton e al tacà a fevelâ. E lui jal consegnà a sô mari. 16Alore a restarin ducj scaturîts e a laudavin Diu disint: “Un grant profete al è comparît framieç di nô: Diu al è vignût a viodi dal so popul”. 17La gnove di chescj fats si sparniçà par dute la Gjudee e par dute la regjon.