LUCHE (6:1-26)

Letôr: Marinella Zanuttini

I spîs cjapâts sù di sabide

Mt 12,1-8; Mc 2,23-28

61Une dì di sabide al passave pai cjamps di forment e i siei dissepui a cjapavin sù spîs e, dopo di vêju disgragnelâts cu lis mans, ju mangjavin. 2Alore un pôcs di fariseus ur diserin: “Parcè po fasêso ce che nol è permetût di sabide?”. 3Gjesù ur rispuindè: “No vêso mai let ce ch’al à fat David, cuant che lui e i siei compagns a vevin fan? 4Cemût ch’al jentrà te cjase di Diu e al cjapà i pans de ufierte pal Signôr, ju mangjà e ur int dè a di chei ch’a jerin cun lui, seben che a podevin mangjânt dome i predis?”. 5E ur disè ancje cheste: “Il Fi dal om al è paron de sabide”.

Gjesù al vuarìs un malât di sabide

Mt 12,9-14; Mc 3,1-6

6Un’altre sabide Gjesù al jentrà te sinagoghe e al tacà a insegnâ. E al jere li un om ch’al veve la man gjestre paralizade. 7I dotôrs de leç e i fariseus lu tignivin di voli par viodi s’al vuarive in dì di sabide, par cjatâ fûr un rimpin cuintri di lui. 8Ma Gjesù al cognosseve i lôr pinsîrs e i disè al om ch’al veve la man paralizade: “Jeve sù e ven chi tal mieç”. L’om al jevà sù e si metè li. 9Po Gjesù ur disè: “Us domandi: In dì di sabide isal permetût di fâ ben o fâ mâl, salvâ une vite o pierdile?”. 10E cjalant ator i disè al paralitic: “Slungje la man”. Lui lu fasè e la man e vuarì. 11Ma lôr si jemplarin di rabie e a cuistionavin fra di lôr sun ce che a podevin fâi a Gjesù.

Il discors de mont

Sielte dai Dodis e presentazion a lis folis

Mt 10,1-4; 4,23-25; Mc 3,13-19; 3,7-12

12In chei dîs Gjesù al lè su la mont a preâ, e al passà dute la gnot preant Diu. 13Rivât dì, al clamà dongje di sè i siei dissepui, int sielgè dodis e ur dè il non di apuestui: 14Simon, che lu clamà ancje Pieri, e Andree so fradi, Jacum e Zuan, Filip e Bartolomiu, 15Matieu e Tomâs, Jacum fi di Alfeu e Simon ch’al veve di sorenon Zelot, 16Gjude fi di Jacum e Gjude Iscariot, che plui indenant al deventà il traditôr.

17Dismontât jù cun lôr, si fermà suntun plan. E jere une grande schirie di dissepui e une grande fulugne di int vignude di dute la Gjudee, di Gjerusalem e dal oramâr di Tîr e di Sidon; 18a jerin vignûts par scoltâlu e par jessi vuarîts des lôr malatiis. Ancje chei ch’a jerin lambicâts dai spirts triscj a vignivin vuarîts. 19A cirivin ducj di tocjâlu, parcè che di lui e saltave fûr une fuarce che e vuarive ducj.

Lis Beatitudinis

Mt 5,1-12

20E Gjesù, alçant i vôi viers dai siei dissepui, ur diseve:

“Furtunâts vualtris puars,

parcè che il ream di Diu al è vuestri.

21Furtunâts vualtris che cumò o vês fan,

parcè che o sarês saceâts.

Furtunâts vualtris che cumò o vaîs,

parcè che o ridarês.

22Furtunâts vualtris cuant che chei altris us odearan e us butaran di bande, cuant che us svilanaran e a spresearan il vuestri non tant che vergognôs, par colpe dal Fi dal om. 23Stait contents in chê dì e gjoldêt, parcè che la vuestre ricompense e je di sigûr grande tai cîi. Di fat a fasevin precîs i lôr paris cui profetis.

24Ma puars mai vualtris ch’o sês siôrs,

parcè che o vês za vude la vuestre consolazion.

25Puars mai vualtris che cumò o sês passûts,

parcè che o varês fan.

Puars mai vualtris che cumò o ridês,

parcè che o sarês avilîts e o vaiarês.

26Puars mai vualtris, cuant che ducj i oms a disaran ben di vualtris; di fat a fasevin precîs i lôr paris cui profetis fals.