LUCHE (4)

Letôr: Vittorino Fabro

Lis tentazions di Gjesù

Mt 4,1-11; Mc 1,12-13

41Gjesù, incolm di Spirtu Sant, al lassà il Gjordan e, sburtât dal Spirtu Sant, al lè tal desert, 2là ch’al restà par corante dîs tentât dal diaul. Par ducj chei dîs nol mangjà nuie; tal ultin al sintì la fan. 3Alore il diaul i disè: “Se tu sês pardabon il Fi di Diu, comandii a di chest clap di deventâ pan”. 4Gjesù i rispuindè: “Al è scrit: L’om nol vîf dome di pan”. 5Alore il diaul al menà Gjesù plui in alt e i mostrà tune batude di voli ducj i reams de tiere 6e i disè: “Ti darai dute cheste potence e lis ricjecis di chescj reams, parcè che mi son stâts dâts a mi e jo ur ai doi a di cui ch’o vuei jo. 7Se tu ti butarâs in genoglon denant di me, al sarà dut to”. 8Gjesù i rispuindè: Al è scrit: Tu ti butarâs in genoglon dome denant dal Signôr, to Diu, e dome lui tu adorarâs”.9Alore lu menà a Gjerusalem e lu poià su la part plui alte dal templi e i disè: “Se tu sês pardabon il Fi di Diu, butiti jù di culì. 10Di fat al è scrit:

Diu ur comandarà par te ai siei agnui,

par che ti tegnin vuardât.

11E ancjemò:

Ti tignaran sù cu lis mans

par no che il to pît al sbati tor di un clap”.

12Gjesù i rispuindè pe ultime volte: “Al è stât dit ancje: No sta tentâ il Signôr to Diu”. 13Dopo di vê finide ogni sorte di tentazion, il diaul si slontanà di lui fin tal moment just.

ATIVITÂT DI GJESÙ IN GALILEE

Gjesù a Nazaret

Mt 4,12-17; 13,53-58; Mc 1,14-15; 6,1-6

14Gjesù al tornà in Galilee cu la fuarce dal Spirt. La sô innomine si slargjà par dute la regjon. 15Al insegnave tes lôr sinagoghis e ducj a disevin ben di lui.

16E al rivà a Nazaret, là ch’al jere stât tirât sù. Al jere di sabide e, seont la usance, al jentrà te sinagoghe e al jevà sù par lei. 17I presentarin il libri dal profete Isaie e lui, dopo di vêlu viert, s’intivà tal toc là ch’al jere scrit:

18Il Spirt dal Signôr al è parsore di me;

par chel mi à onzût

e mi à mandât a puartâur la buine gnove ai puars,

a contâur ai presonîrs ch’a son libars

e a fâ viodi i vuarps;

par liberâ chei ch’a son tibiâts

19e a proclamâ l’an di gracie dal Signôr.

20Po, rodolât il volum, jal tornà al servidôr e si sentà. Ducj chei ch’a jerin li te sinagoghe a vevin i vôi fis sore di lui. 21Alore al scomençà a dî: “Vuê cheste scriture si è colmade par vualtris che mi scoltais”. 22Ducj a testemoneavin par lui e a restavin pes peraulis plenis di gracie ch’al diseve. E si domandavin: “Ma chel chi no esal il fi di Josef?”. 23Alore lui ur rispuindè: “O soi sigûr che mi tirarês fûr il proverbi: Miedi, curiti prin te. Dut ce ch’o vin viodût ch’al è capitât a Cafarnao, fasilu ancje culì, te tô patrie”. E al zontà: 24“Us al dîs in veretât: nissun profete nol cjate bon acet inte sô patrie. 25Us dîs ancje: sot il profete Elie a jerin un stragjo di veduis in Israel, cuant che no colà une gote di ploe par trê agns e sîs mês e une miserie tremende e regnà par dut il paîs; 26però il profete Elie nol fo mandât a nissune di lôr, dome a une vedue di Zarepte, te regjon di Sidon. 27E sot dal profete Liseu a jerin in Israel un disordin di levrôs; cun dut a chel, nissun di lôr nol è stât vuarît, dome Naaman, il sirian”.

28Sintint chestis robis, chei ch’a jerin te sinagoghe si inrabiarin al ultin fin 29e, jevâts in pîts, lu pararin fûr de citât e lu menarin su la spice de mont là ch’e jere sistemade la lôr citât, cun chê di fâlu plombâ jù. 30Lui però, passant framieç di lôr, si ’nt lè.

Une sabide a Cafarnao

Mt 4,13; Mc 1,21-28

31Alore al è jù a Cafarnao, une citât de Galilee, e al insegnave a la int in dì di sabide. 32Chei che lu scoltavin si maraveavin dal so insegnament, parcè che al fevelave cun autoritât. 33In chê sinagoghe al jere un om paronât di un spirt trist e al tacà a berghelâ: 34“Parcè ti interessistu di me, Gjesù di Nazaret? Sêstu vignût a ruvinânus? O sai cui che tu sês: il Sant di Diu!”. 35Ma Gjesù i cridà cun muse dure e i intimà: “Sta cidin e salte fûr dal moment di chest om!”. Alore il demoni, dopo di vê butât par tiere chel om denant di ducj, al saltà fûr di lui cence fâi plui nissune malegracie. 36Ducj chei ch’a jerin li a cjaparin un grant spavent e si disevin un cul altri: “Ce peraule ise mo cheste chi? Ur comande ai spirts triscj cun autoritât e cun fuarce e lôr a scuegnin scjampâ”. 37E aromai a fevelavin di lui par dute la regjon.

Altris malâts vuarîts

Mt 8,14-17; Mc 1,29-34

38Jessût de sinagoghe, al lè in cjase di Simon. La madone di Simon e jere lambicade di une brute fierade e lu prearin che le vuarìs. 39Alore lui, sbassantsi sore di jê, i cridà a la fiere e la fiere le lassà. Jevade sù dal moment, la femine e tacà a servîju.

40Lât a mont il soreli, ducj chei ch’a vevin malâts jai puartarin dongje. E lui ju vuarive metint lis mans parsore di ognidun di lôr. 41In chel moment a saltavin fûr di tancj di lôr ancje demonis, ch’a berlavin: “Tu tu sês il Fi di Diu”. Ma Gjesù ur cridave cun muse dure e ur inibive di fevelâ, parcè che a savevin ch’al jere il Messie.

Gjesù al lasse Cafarnao

Mc 1,35-39

42Sul cricâ dal dì, al jessì e si ritirà tun puest fûr di man, ma une grande fole lu cirive. Lu cjatarin e a volevin tignîlu simpri cun lôr, cence mai lassâlu lâ vie. 43Ma lui ur disè: “O scuen puartâ la buine gnove dal ream di Diu ancje a altris sitâts: par chest o soi stât mandât”. 44E al leve ator predicjant di une sinagoghe in chê altre de Gjudee.