LUCHE (2)

Letôr: Lucio Peressi

Nassite di Gjesù

Mt 1,18-25

21In chei dîs al saltà fûr un edit di Cesar August ch’al ordenave il censiment di dute la tiere. 2Chest prin censiment al fo fat cuant che al jere governadôr de Sirie Cuirin. 3A levin ducj a dâ il lôr non, ognun inte sô citât. 4Ancje Josef de Galilee, de citât di Nazaret, al lè sù te Gjudee, te citât di David che i disin Betlem, parcè che al jere de cjase e de famee di David, 5par dâ il so non insieme cun Marie, la sô femine, ch’e stave spietant. 6Intant ch’a jerin li, al rivà par jê il timp di parturî e 7e parturì il so prin fi. Lu invuluçà tes fassis e lu poià intune grepie, parcè che inte locande nol jere puest par lôr.

La visite dai pastôrs

8In chê stesse regjon a jerin pastôrs: a veglavin te campagne e vie pe gnot a fasevin la vuaite al lôr trop. 9L’agnul dal Signôr si presentà denant di lôr e la glorie dal Signôr ju invuluçà di lûs; che di fat a cjaparin un grant spavent. 10Ma l’agnul ur disè: “No stait a vê pôre, parcè che us puarti une gnove ch’e jemplarà di gjonde dut il popul: 11vuê, te citât di David, us è nassût un salvadôr, ch’al è il Messie, Signôr. 12E chest us servissarà di segnâl: o cjatarês un frut invuluçât tes fassis e pognet intune grepie”. 13E a colp si compagnà cul agnul une fulugne de schirie dal cîl ch’e laudave Diu cussì:

14“Glorie a Diu tal plui alt dai cîi

e pâs in tiere ai oms che lui ur vûl ben”.

15A pene che i agnui si slontanarin di lôr par lâ viers il cîl, i pastôrs si disevin un cul altri: “Anìn fint a Betlem a viodi ce ch’al è sucedût e che il Signôr nus à fat savê”. 16A lerin duncje in presse e a cjatarin Marie, Josef e il frut ch’al jere pognet inte grepie. 17Dopo di vê viodût, a contarin ce che ur jere stât dit dal frut. 18Ducj chei ch’a sintivin si davin di maravee des robis che i pastôrs a contavin. 19Marie, par chel che le rivuardave, e tignive cont di dutis chestis robis meditantlis tal so cûr.

20Po i pastôrs a tornarin indaûr glorificant e laudant Diu par dut ce ch’a vevin sintût e viodût, come che ur jere stât contât.

Il rispiet des prescrizions legâls

21Passâts i vot dîs par circuncidilu, i meterin il non di Gjesù, come ch’al jere stât clamât dal agnul prime che sô mari lu cjapàs sù tal grim.

22Rivât il timp de lôr purificazion, seont la Leç di Mosè, lu puartarin a Gjerusalem par ufrîlu al Signôr, 23come ch’al è scrit te Leç di Mosè: Ogni mascjo ch’al vierç la nature al sarà bandît pal Signôr”; 24e par ufrî in sacrifici, come ch’e dîs la Leç dal Signôr, un pâr di tortorelis o doi colombuts.

Simeon e Ane

25In chê volte al jere a Gjerusalem un om di non Simeon: al jere un om just e di religjon e al spietave la consolazion di Israel e il Spirtu Sant al jere sore di lui. 26Che anzit i jere stât palesât dal Spirtu Sant che nol sarès muart prin di vê viodût il Crist dal Signôr. 27Cussì al lè tal templi, sburtât dal Spirt; e biel che i siei gjenitôrs a puartavin il frut Gjesù par fâ ce che e ordenave la Leç, 28lui lu cjapà tai braçs e al benedì Diu disint:

29“Cumò, Signôr, lasse lâ il to servidôr in pâs

seont la tô peraule,

30parcè che i miei vôi a àn viodude la tô salvece

31chê che tu tu âs prontade in face di ducj i popui;

32lûs par inluminâ i popui

e glorie pe tô int di Israel”.

33So pari e sô mari a restarin maraveâts di ce che ur jere stât dit di lui. 34E Simeon ju benedì e a Marie, sô mari, i disè: “Ve, lui al è metût pe ruvine e pe resurezion di tancj di lôr in Israel e come segnâl di contradizion, 35di mût che une spade e passarà la tô anime fûr par fûr par ch’a vegnin palesâts i pinsîrs di tancj cûrs”.

36E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di Aser, une vore indenant cui agns, che e veve vivût cul so om siet agns dopo de sô vergjinitât. 37Restade vedue e rivade a otantecuatri agns, no bandonave mai il templi e a servive Diu dì e gnot zunant e preant. 38E rivà ancje jê propit in chel moment e a ringraciave Diu e ur fevelave dal frut a ducj chei ch’a spietavin la liberazion di Gjerusalem.

La vite platade di Gjesù a Nazaret

39Finît di fâ dut ce ch’al rivuardave la Leç dal Signôr, a tornarin in Galilee, te lôr citât di Nazaret. 40Intant il frut al cresseve e si rinfuartive, plen di sapience, e la gracie di Diu e jere sore di lui.

Gjesù cjatât framieç dai dotôrs dal templi

41I siei gjenitôrs a vevin l’usance di lâ a Gjerusalem ogni an, pe fieste di Pasche. 42Cuant che al rivà a dodis agns, i siei a lerin sù a Gjerusalem, seont l’usance de fieste. 43Passâts chei dîs, intant che lôr a tornavin indaûr, il frut al restà a Gjerusalem, cence che i siei gjenitôrs si inacuargessin. 44Crodint ch’al fos te comitive, a faserin une zornade interie di strade, e lu ciririn fra i parincj e i cognossints. 45Stant che no lu cjatavin, a tornarin a cirîlu a Gjerusalem. 46E al sucedè che lu cjatarin dopo trê dîs, tal templi, sentât framieç dai dotôrs, dut intent a scoltâju e a fâur domandis. 47Ducj chei che lu scoltavin si maraveavin de sô inteligjence e des sôs rispuestis. 48Viodintlu, a restarin scaturîts e sô mari i disè: “Fi, parcè mo nus âstu fate cheste? Ve, to pari e jo, spasemâts, o levin a cirîti!”. 49Ma lui ur rispuindè: “Parcè mi ciriviso? No saveviso che jo o scuen stâ daûr a lis robis di gno Pari?”. 50Lôr però no capirin ce che ur veve dit.

51Alore al lè jù cun lôr e al tornà a Nazaret, e al stave sot di lôr. Sô mari e tignive cont di dutis chestis robis dentri dal so cûr. 52E Gjesù al cresseve in sapience, in etât e in gracie denant di Diu e denant dai oms.