LUCHE (1:39-80)

Letôr: Silvano Bertossi

La visite di Marie a Elisabete

39In chei dîs Marie si metè in viaç e e lè di presse de bande des monts, intune citât di Gjude. 40E jentrà in cjase di Zacarie e e saludà Elisabete. 41E ve che, a pene che Elisabete e sintì il salût di Marie, il frut i saltà tal grim. Alore Elisabete si colmà di Spirtu Sant 42e e disè a dute vôs: “Benedete tu fra lis feminis e benedet il frut dal to grim. 43Ma parcè mi sucedie cheste, che la mari dal gno Signôr e vegni propit chi di me? 44Di fat ve che, a pene che il to salût al è rivât tes mês orelis, il frut mi à saltât di gust tal gno grim. 45E benedete chê ch’e à crodût che si colmàs ce che i jere stât dit dal Signôr”.

46Alore Marie e disè:

La mê anime e cjante la grandece dal Signôr

47e il gno spirt al gjolt in Diu, gno salvadôr,

48parcè che al à tignût cont de umiltât desierve.

Ve, di cumò indenant

dutis lis gjenerazions mi disaran furtunade.

49Parcè che Chel ch’al pò dut mi à fatis grandis robis,

e sant al è il so non,

50e passe di gjenerazion in gjenerazion la sô misericordie

par chei che lu temin.

51Al à metût in vore il so braç plen di fuarce,

al à dispierdûts i supierbeôs cu lis lôr trainis.

52Al à butâts jù i potents des lôr sentis

e al à puartât in alt i umii.

53Al à jemplâts di robe i afamâts

e al à parât indaûr a mans scjassant i siôrs.

54Al à socorût Israel, so servidôr,

visantsi de sô misericordie,

55come che ur veve imprometût ai nestris paris

pal ben di Abram e de sô dissendence,

par simpri”.

56Marie e restà cun jê un trê mês; po e tornà cjase sô.

Nassite di Zuan il Batiste

57Intant a Elisabete i spirà il timp par parturî e e parturì un fi. 58La int dal borc e i parincj a sintirin che il Signôr al jere stât splendit te sô misericordie cun jê, e si indalegravin cun jê.

59Sui vot dîs a vignirin a circuncidi il frut. A volevin metii non Zacarie, il non di so pari. 60Ma sô mari si intrometè disint: “No, il so non al sarà Zuan”. 61I rispuinderin: “Ma nol è nissun de tô parintât ch’al vedi chest non”. 62Alore i faserin di moto a so pari ce non ch’al voleve metii. 63Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: “Il so non al è Zuan”, e ducj a restarin maraveâts. 64In chel si viergè la sô bocje e si disgropà la sô lenghe: al fevelave benedint Diu. 65Ducj chei ch’a jerin li a restarin scaturîts e par dute la regjon des monts de Gjudee si fevelave dome di chestis robis. 66Chei che lis sintivin, lis tignivin tal lôr cûr e si domandavin: “Ce no saraial di chest frut?”. Di fat la man dal Signôr e jere cun lui.

67Zacarie, so pari, si colmà di Spirtu Sant e al tacà a profetâ:

68“Benedet il Signôr, Diu di Israel,

parcè che al è vignût a viodi e a sfrancjâ il so popul,

69al à fate vignî fûr par nô une fuarce di salvece

te cjase di David, so servidôr,

70come ch’al veve imprometût

par bocje dai siei sants profetis di une volte:

71salvece dai nestris nemîs

e des mans di chei che nus odein.

72Cussì al à vude remission dai nestris paris

e si è visât de sô sante aleance,

73dal zurament fat a Abram, nestri pari,

74di dânus a nô, dopo di vênus liberâts des mans dai nemîs,

il mût di servîlu cence pôre, 74in santitât e justizie

denant di lui par ducj i nestris dîs.

76E a ti, frut, ti disaran profete dal Altissim

parcè che tu larâs denant dal Signôr a preparâi la strade,

77par fâi cognossi al so popul la salvece

midiant de remission dai pecjâts,

78in gracie dal boncûr dal nestri Diu,

che midiant di lui al vignarà a viodi di nô un soreli di adalt,

79par fâur lûs a chei ch’a son tal scûr

e te ombrene de muart,

par indreçâ i nestris pas su la strade de pâs”.

80Intant il frut al cresseve e si rinfuartive tal spirt. Al vivè in regjons desertis fintremai inte dì ch’al veve di pandisi a Israel.