LUCHE (1:1-38)

Letôr: Miria Colavin

VANZELI DA L’INFANZIE

Jentrade

11Une vore di lôr a àn za cirût di meti adun une storie dai fats sucedûts framieç di nô, 2cussì come che nus ai àn contâts chei che ju àn viodûts cui lôr vôi fin dal principi e ch’a son i servidôrs de peraule. 3Instès però ancje jo, dopo di vê studiade ben ogni robe fin dal imprin, mi soi rissolût a scrivi dut par ordin, sâr Teofil, 4par che tu vedis une cognossince precise a rivuart di chês robis che tu sês stât inscuelât.

Profezie de nassite di Zuan il Batiste

5Tal timp di Erode, re de Gjudee, al jere un predi di non Zacarie, de classe di Abie, ch’al veve cjolte une femine de gjernazie di Aron, di non Elisabete. 6A jerin ducj i doi juscj denant di Diu, a rispietavin cun scrupul ducj i comandaments e i precets dal Signôr, 7ma no vevin fruts; di fat Elisabete e jere sterpe e ducj i doi a jerin za indenant cui agns.

8Al capità però che, intant che lui al jere daûr a funzionâ di predi denant di Diu te volte de sô classe, 9i tocjà, daûr l’usance des funzions dai predis, di jentrâ tal santuari par ufrî l’incens. 10Intant dut il popul al jere difûr ch’al preave, te ore che si ufrìs l’incens. 11Alore i comparì un agnul dal Signôr, in pîts a gjestre dal altâr dal incens. 12Viodintlu, Zacarie si scaturì e al cjapà un grant spavent. 13Ma l’agnul i disè: “No sta vê pôre, Zacarie, che la tô preiere e je stade scoltade. Di fat la tô femine Elisabete ti parturissarà un frut e tu i metarâs non Zuan. 14Al sarà la tô gjonde e la tô contentece; anzit a saran in tancj a gjoldi par vie ch’al è nassût. 15Di fat lui al sarà grant denant dai vôi dal Signôr; nol bevarà ni vin ni bevandis ch’a scjaldin, ma al sarà colmât di Spirtu Sant fin dal grim di sô mari. 16Al tornarà a menâ dal Signôr lôr Diu une vore di fîs di Israel. 17Al cjaminarà denant di lui cul spirt e cu la fuarce di Elie, par ripuartâ i cûrs dai paris viers dai fîs e i ribei a la sapience dai juscj, par preparâi al Signôr un popul ben disponût”. 18Ma Zacarie i disè al agnul: “Cemût mai podaraio cognossi dut chest? Di fat jo o soi vieli e la mê femine e je za indenant cui agns”. 19I rispuindè l’agnul: “Jo o soi Gabriel e o stoi denant di Diu. O soi stât mandât par fevelâti e par puartâti cheste biele gnove. 20Ve, tu deventarâs mut e no tu podarâs plui fevelâ fintremai inte dì che a capitaran chestis robis, parcè che no tu âs crodût a ce che ti ài dit; ma tal timp just dut al rivarà al colm”.

21Intant il popul al spietave Zacarie e si dave di maravee pal fat che si intardave masse tal santuari. 22Cuant che al saltà fûr, nol rivave a fevelâ cun lôr; alore a capirin che tal santuari lui al veve vude une vision. Ur faseve segnâi, ma nol rivave a fevelâ.

23Scjadût il timp dal so servizi, al tornà cjase sô. 24Dopo di chei dîs Elisabete, la sô femine, e cjapà sù ma e restà platade par cinc mês, disint: 25“Ve ce ch’al à fat par me il Signôr in chescj dîs che si è voltât a cjalâmi, par tirâ vie la mê vergogne denant de int”.

Profezie de nassite di Gjesù

26Tal sest mês, Diu al mandà l’agnul Gabriel intune citât de Galilee che i disin Nazaret, 27li di une fantate, imprometude a un om di non Josef de cjase di David: la fantate e veve non Marie. 28Al jentrà li di jê e i disè: “Ave, plene di gracie, il Signôr al è cun te”. 29Sintint chestis peraulis e restà spauride e si domandave ce ch’al podeve volê dî un salût di chê sorte. 30Ma l’agnul i disè: “No sta vê pôre, Marie, parcè che Diu ti à a grât. 31Ve, tu cjaparâs sù tal to grim e tu parturissarâs un frut. Tu i metarâs non Gjesù. 32Lui al sarà grant e i disaran Fi dal Altissim; il Signôr Idiu i darà la sente di David, so pari, 33e al regnarà su la cjase di Jacop par simpri e il so ream nol finissarà par mai”.

34Alore Marie i disè al agnul: “Cemût sucedaraial dut chest, dal moment che jo no cognòs om?”. 35E l’agnul i rispuindè: “Il Spirtu Sant al vignarà jù sore di te e la fuarce dal Altissim ti cuvierzarà cu la sô ombrene. Chel ch’al nassarà, i disaran sant, Fi di Diu. 36E ve che Elisabete, tô parint, e à cjapât sù ancje jê un frut seben ch’e je viele, e jê che le crodevin sterpe e je za di sîs mês; 37di fat nol è nuie che Diu nol puedi fâ. 38Alore Marie e disè: “Ve la sierve dal Signôr: che mi sucedi seont la tô peraule”. E l’agnul si slontanà di jê.