MARC (14:1-31)

Letôr: Brunella Micelli

PASSION, MUART E RESUREZION

Il complot dal sinedri

Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; Zn 11,45-53

141Doi dîs dopo si veve di fâ la fieste de Pasche e dal Pan cence levan, e i sorestants dai predis a cirivin il sisteme di cjapâlu cul ingjan e di fâlu murî. 2Di fat a disevin: “No intant des fiestis, par no ch’e capiti une rivolte dal popul”.

L’unzion di Betanie

Mt 26,6-13; Zn 12,1-8

3Intant, cjatantsi lui a Betanie in cjase di Simon il levrôs, biel ch’al jere sentât a taule, e rivà une femine cuntun vâs di albastri plen di profum di nart rût, une vore cjâr. Alore jê, rot il vâs, lu strucjà sul cjâf di lui. 4Cualchidun però si jere stiçât e al diseve: “Parcè dute cheste strassarie di profum? 5Di fat si podeve vendilu a tresinte e passe denârs e dâ i bêçs ai puars”. E a tacarin a cridâi. 6Alore Gjesù ur disè: “Lassaitle stâ! Parcè le lambicaiso? E à fate un’opare buine viers di me. 7Di fat i puars ju varês simpri cun vualtris e o podês fâur dal ben cuant ch’o volês, ma me no mi varês simpri. 8Ce che e podeve fâ, jê lu à fat, ongint il gno cuarp prin da l’ore pe sepulture. 9Us al dîs in veretât: Par dut il mont là che si predicjarà chest vanzeli, si contarà ancje ce che e à fat jê, par ricuardâle”.

Il pat di Gjude

Mt 26,14-16; Lc 22,3-6

10Alore Gjude Iscariot, ch’al jere un dai Dodis, si presentà dai sorestants dai predis par metilu tes lôr mans; 11lôr, sintint une tâl, si indalegrarin e i imprometerin di dâi bêçs. E cussì lui al cirive il sisteme di consegnâural tal moment bon.

La Pasche cui dissepui

Mt 26,17-25; Lc 22,7-23

12Te dì dal Pan cence levan, te ore che si sacrificave l’agnel di Pasche, i siei dissepui i disin: “Dulà vuelistu ch’o lin a preparâ par che tu puedis mangjâ la Pasche?”. 13Alore lui al mande doi dai siei dissepui disint: “Lait in citât. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une anfure di aghe. Lait daûrji 14e, là ch’al jentre, i disês al paron di cjase: Il Mestri ti mande a dî: Dulà ise la sale là ch’o pues mangjâ la Pasche insieme cui miei dissepui? 15Lui alore us mostrarà une grande stanzie tal plan adalt, za furnide e pronte. Li o preparais par nô”. 16I dissepui alore a lerin e, rivâts in citât, a cjatarin dut come che ur veve dit e a prepararin la Pasche.

17Sore sere al rivà ancje lui cui Dodis 18e, biel ch’a jerin a taule e a mangjavin, Gjesù ur disè: “Us al dîs in veretât che un di vualtris, chel ch’al mangje cun me, mi tradissarà”. 19Alore lôr a scomençarin a avilîsi e a dîi un par un: “Soio forsit jo?”. 20Ma lui ur rispuindè: “Al è un dai Dodis, ch’al tocje cun me tal plat. 21Sì, il Fi dal om s’int va, come ch’al è stât scrit di lui. Però puar mai chel om che il Fi dal om al ven tradît di lui! Al sarès miei par lui che chel om nol fos nancje mai nassût!”.

La cene dal Signôr

Mt 26,26-29; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25

22Intant che a jerin ancjemò daûr a mangjâ, lui al cjapà sù un toc di pan, lu benedì, lu crevà e ur al dè disint: “Cjapait! Chest al è il gno cuarp”. 23Po al cjapà un cjaliç, lu benedì, ur al dè e int beverin ducj. 24E ur disè: “Chest al è il gno sanc de aleance, ch’al ven spandût par une vore di lôr. 25Us al dîs in veretât che no bevarai plui dal struc de vît fint in chê dì che lu bevarai gnûf tal ream di Diu”.

26Po, fate la cjante di laude, a saltarin fûr viers de mont Ulive.

Profezie dal rineament di Pieri

Mt 26,30-35; Lc 22,31-34; Zn 13,36-38

27Alore Gjesù ur disè: “Ducj vualtris si scandulizarês, parcè che al è scrit:

O bastonarai il pastôr e lis pioris si dispierdaran.

28Ma dopo ch’o sarai resurît, o larai denant di vualtris in Galilee”. 29Pieri però i disè: “Ancje se ducj si scandulizaran, jo no!”. 30I dîs Gjesù: “Tal dîs in veretât che vuê, propit usgnot, prin che il gjal al cjanti dôs voltis, tu tu mi rinearâs trê voltis”. 31Ma lui al contindeve cun plui fuarce: “Ancje s’o ves di murî cun te, no ti rinearai par mai”. E ancje chei altris a disevin ducj compagn.