MARC (12)

Letôr: Giulia Della Peruta

Parabule dai fituâi sassins

Mt 21,33-46; Lc 20,9-19

121Po al scomençà a dîur in parabulis: “Un om al plantà un vignâl, i metè torator une cise, al sgjavà un turcli, al fasè sù une toresse, le fità ai contadins e al partì par un viaç. 2Te sô stagjon al mandà dai fituâi un so servidôr par vê di lôr la sô part di prodot dal vignâl. 3Ma chei, dopo di vêlu cjapât, lu pacarin e lu tornarin a mandâ indaûr cu lis mans scjassant. 4Alore al tornà a mandâ un altri servidôr; ma chei i spacarin il cjâf e lu svilanarin ancje lui. 5Int’ mandà un altri e lu coparin. E ur capità compagn a tancj altris, che ju jemplarin di pachis o ju coparin. 6I restave ancjemò un: il so fi tant cjâr. Par ultin ur al mandà ancje lui, disint dentri di sè: A varan rivuart almancul par gno fi. 7Chei fituâi, invezit, si cisicarin fra di lôr: Chel chi al è l’erêt! Vignît, copìnlu e l’ereditât e sarà nestre. 8E dopo di vêlu brincât, lu coparin e lu butarin fûr dal vignâl. 9Ce fasaraial cumò il paron dal vignâl? Al vignarà, al fruçarà i fituâi e ur darà il vignâl a altris di lôr. 10No vêso let chest toc de Scriture:

La piere che i muradôrs le vevin butade di bande

e je deventade il cjantonâl;

11al è stât il Signôr ch’al à fat dut chest

e e je une robonone pai nestris vôi?”

12Alore lôr a cirivin di brincâlu, ma a vevin pôre de int. Di fat a vevin capît che lui al veve dite cheste parabule par lôr. E cussì, dopo di vêlu lassât lâ, si ’nt lerin.

Il tribût a Cesar

Mt 22,15-22; Lc 20,20-26

13I mandarin un trop di fariseus e di erodians par cjapâlu in fal in cualchi peraule. 14Lâts dongje, i disin: “Mestri, o savìn che tu sês sclet e che no tu âs sudizion di nissun, parcè che no tu cjalis in muse lis personis ma tu insegnis la strade di Diu seont veretât. Isal permetût o no di paiâi il tribût a Cesar? Vino di paiâlu o no?”. 15Ma lui, cognossude la lôr falsetât, ur disè: “Parcè mi tentaiso? Puartaitmi chi un denâr, che lu viodi”. 16Jal puartarin e lui ur domandà: “Di cui ise cheste muse e cheste iscrizion?”. I rispuinderin: “Di Cesar”. 17Alore Gjesù ur disè: “Dait a Cesar ce ch’al è di Cesar e a Diu ce ch’al è di Diu”. E lôr a restarin cence peraule.

La resurezion dai muarts

Mt 22,23-33; Lc 20,27-40

18A capitarin ancje saduceus, ch’a contindin che no ’nd è resurezion. I domandarin: 19“Mestri, Mosè al à scrit par nô: Se il fradi di un al mûr e al lasse la femine cence fruts, il fradi di lui al à di cjoli la femine e dâi une dissendence a so fradi. 20Poben, a jerin siet fradis. Il prin al cjolè une femine ma al murì e nol lassà dissendence. 21Le cjolè il secont, ma al murì ancje lui cence lassâ dissendence. La stesse robe le fasè il tierç. 22Ducj i siet no lassarin dissendence e tal ultin e murì ancje la femine. 23Te resurezion, cuant che lôr a resurissaran, di cui sarae femine, pal fat che le àn vude par femine ducj i siet?”. 24Ur dispuindè Gjesù: “No isal propit par chest ch’o sês fûr di strade: parcè che no cognossês ni lis Scrituris ni la potence di Diu? 25Di fat, cuant che a resurissaran dai muarts, no si sposaran e no si maridaran, ma a saran come i agnui in cîl. 26Rivuart po ai muarts ch’a vegnin resussitâts, no vêso let tal libri di Mosè chel toc dal baraçâr, cuant che Diu i disè: Jo o soi il Diu di Abram, il Diu di Isac e il Diu di Jacop? 27Duncje lui nol è Diu dai muarts, ma dai vîfs. Par chel o sês propit fûr di strade”.

Il grant comandament

Mt 22,34-40; Lc 10,25-28

28Alore i lè dongje un scriturist che ju veve sintûts a cuistionâ e, viodût che Gjesù al veve rispuindût ben, i domandà: “Cuâl isal il prin di ducj i comandaments?”. 29I rispuindè Gjesù: “Il prin al è: Scolte, Israel. Il Signôr nestri Diu al è l’unic Signôr; 30alore tu amarâs il Signôr to Diu cun dut il to cûr, cun dute la tô anime, cun dute la tô ment e cun dute la tô fuarce. 31Il secont al è chest: Tu amarâs il to prossim come te in persone. No ’nd è nissun altri comandament plui grant di chescj”. 32I disè il scriturist: “Ben, Mestri. Tu âs vude propit reson di dî che Lui al è unic e che no ’nd è nissun altri fûr di lui; 33amâlu cun dut il cûr, cun dute la inteligjence, cun dute la fuarce, e amâ il prossim come sè in persone al vâl plui che no ducj i olocauscj e i sacrificis”. 34Alore Gjesù, viodint ch’al veve rispuindût cun sintiment, i disè: “No tu sês lontan dal ream di Diu”. E nissun nol olsave plui tirâi fûr cuistions.

Il Messie fi di David

Mt 22,41-46; Lc 20,41-44

35Cjapant la peraule biel ch’al insegnave tal templi, Gjesù al domandà: “Cemût mai che i scrituriscj a disin che il Messie al è fi di David? 36David stes, di fat, sburtât dal Spirtu Sant, al à dit:

Il Signôr i à dit al gno Signôr:

Sentiti a la mê gjestre,

fin che no varai metûts i tiei nemîs

come scagn sot dai tiei pîts.

37Se duncje ancje David lu clame Signôr, cemût fasial a jessi so fi?”. E la fole, ch’e jere tante, si consolave a scoltâlu.

Cuintri dai scrituriscj

Mt 23,6-7; Lc 20,45-47

38Biel insegnant, ur diseve ancje: “Vuardaitsi dai scrituriscj, che i tegnin une vore a lâ ator vistûts di fin e a jessi saludâts tes placis, 39a cjapâ lis primis sentis tes sinagoghis e a sentâsi tai prins puescj intai gustâs; 40a glotin lis cjasis des veduis e a fasin fente di preâ a lunc. A varan une condane plui tremende”.

L’ufierte de vedue

Lc 21,1-4

41Sentât denant dal tesaur, Gjesù al stave cjalant cemût che la int e butave i bêçs dentri dal tesaur. And jere tante int siore, ch’a butavin dentri une vore. 42Rivade però une puare vedue, e butà dentri dome dôs palancutis, ch’a àn il valôr di un cuadrant. 43Alore lui al clamà dongje di sè i siei dissepui e ur disè: “Us al dîs in veretât che cheste biade vedue e à butât dentri plui di ducj chei ch’a àn butâts bêçs intal tesaur. 44Di fat ducj a àn dât di ce che ur vanzave, ma jê, te sô miserie, e à butât dentri dut ce ch’e veve, dute la sô bocjade”.