MARC (11)

Letôr: Giorgio Cantarutti

LA MANIFESTAZION PUBLICHE

La jentrade in Gjerusalem

Mt 21,1-11; Lc 19,28-38; Zn 12,12-16

111Cuant che a forin dongje di Gjerusalem, a Betfagje e a Betanie, des bandis de mont Ulive, lui al mandà doi dai siei dissepui 2disintiur: “Lait tal borc ch’al è in face di vualtris e a pene jentrâts o cjatarês un mussut peât, che nissun no si è mai sentât parsore; dispeaitlu e menaitmal culì. 3Se cualchidun al ves di dîus: Parcè fasêso cussì?, rispuindêt: I covente al Signôr cumò; ma dopo us al tornarà a mandâ daurman indaûr”. 4Alore lôr a lerin e a cjatarin il mussut, peât dongje di une puarte, di fûr su la strade. Lu dispearin; 5ma cualchidun di chei ch’a jerin li ur disè: “Ce fasêso po, ch’o dispeais il mussut?”. 6Lôr ur rispuinderin come che ur veve dit Gjesù e chei ju lassarin fâ. 7Po i menarin il mussut a Gjesù, a slargjarin parsore lis lôr mantelinis e Gjesù si sentà parsore. 8Alore une vore di lôr a slargjarin lis lôr mantelinis su la strade e altris robe verde, taiade tai cjamps. 9Tant chei ch’a levin denant che chei ch’a levin daûr a berlavin:

“Osana!

Benedet chel ch’al ven tal non dal Signôr!

10Benedet il ream dal pari nestri David, ch’al sta rivant!

Osana tal plui alt dai cîi!”.

11Cussì al jentrà a Gjerusalem, tal templi, e dopo di vê cjalât dut, stant che l’ore e jere za tarde, al jessì de bande di Betanie compagnât dai Dodis.

Maludizion dal fiâr

Mt 21,18-19; Lc 13,6

12Tal indoman, jessint di Betanie, i vignì fan; 13vint viodût di lontan un fiâr za dât fûr, al lè a viodi se par cumbinazion al cjatave alc; ma, lant dongje, nol cjatà nuie, dome fueis, parcè che no jere la stagjon dai fics. 14Alore, voltantsi cuintri dal fiâr, i disè: “Che nissun nol puedi mangjâ pomis di te mai plui e mai altri”. E i siei dissepui a sintirin.

Purificazion dal templi

Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; Zn 2,14-16

15Al rivà a Gjerusalem, al jentrà tal templi e al scomençà a parâ fûr chei ch’a vendevin e a compravin propit dentri dal templi; al butà par aiar i taulins di chei ch’a gambiavin bêçs e lis cjadreis di chei ch’a vendevin colomps, 16e nol lassave che nissun nol puartàs argagns ator pal templi. 17Po al scomençà a insegnâur disint: “No isal forsit scrit:

La mê cjase e je cjase di preiere par ducj i popui?

Vualtris invezit le vês fate deventâ un landri di laris!”.

18Sintint cussì, i sorestants dai predis e i scrituriscj a cirivin il sisteme di fâlu fûr. Di fat a vevin pôre di lui, parcè che dut il popul al restave incantesemât pal so insegnament. 19Ma cuant che e vignì gnot, a jessirin fûr de citât.

Il fiâr secjât

Mt 21, 20-22; Lc 17,6

20Tornant a passâ tal indoman, a vioderin il fiâr che si jere secjât di lidrîs. 21Alore Pieri, che si jere visât, i disè: “Mestri, cjale: il fiâr che tu âs maludît si è secjât”. 22E Gjesù i rispuindè: “Vêt fede in Diu! 23Us al dîs in veretât che se un i disès a di cheste mont: Gjaviti di li e butiti tal mâr!, cence clopâ tal so cûr ma crodint ch’al sucedarà ce ch’al dîs, i sarà dât. 24Par chel us dîs: Dut ce ch’o domandais te preiere, crodêt di vêlu za vût e us sarà dât. 25Cuant che o sês daûr a preâ, s’o vês alc cuintri di cualchidun, perdonait, par che il Pari vuestri ch’al è tai cîi us perdoni a vualtris i vuestris pecjâts”. (26).

L’autoritât di Gjesù

Mt 21,23-27; Lc 20,1-8

27Tornâts un’altre volte a Gjerusalem, biel che lui al cjaminave sù e jù pal templi, i lerin dongje i sorestants dai predis, i scrituriscj e i anzians e i diserin: 28“Cun ce autoritât fasistu chestis robis? O cui ti aial dade l’autoritât di fâ chestis robis?”. 29Ur rispuindè Gjesù: “O vuei fâus une domande sole. Rispuindêtmi e dopo us disarai ancje jo cun ce autoritât ch’o fâs chestis robis. 30Il batisim di Zuan jerial dal cîl o dai oms? Rispuindêtmi mo!”. 31Chei alore a resonavin fra di lôr e a disevin: “Se i disìn ‘dal cîl’, nus disarà: E alore parcè no i vêso crodût? 32E se o disìn ‘dai oms’?”. A vevin pôre de int, parcè che ducj a ritignivin che Zuan al fos stât pardabon un profete. 33Alore i rispuinderin a Gjesù: “No lu savìn”. E Gjesù ur disè: “Nancje jo no us dîs cun ce autoritât ch’o fâs chestis robis”.