MARC (10)

Letôr: Daniela Bernardis Tirabassi

Il divorzi

Mt 19,1-9

101Partît di li, al lè tal teritori de Gjudee e di là dal Gjordan. La fole e tornà a dâsi dongje di lui e lui di gnûf ju inscuelave, seont il so solit. 2Si svicinarin un pôcs di fariseus e, par metilu a lis provis, i domandarin s’al jere permetût a un om di parâ vie la sô femine. 3Ma lui, rispuindint, ur domandà: “Ce us àial comandât Mosè?”. 4I rispuinderin: “Mosè al à permetût di scrivi une cjarte là che si romp il leam e di parâle vie”. 5Ma Gjesù ur disè: “Al è par colpe de vuestre durece di cûr che lui us à dât chest precet, 6ma tal imprin de creazion Diu ju fasè mascjo e femine. 7Par chel l’om al bandonarà so pari e sô mari e i doi a deventaran une cjar sole. 8Sichè no son plui doi, ma une sole cjar. 9Pa la cuâl ce che Diu al à dât dongje, l’om nol à di separâ”. 10Cuant che al tornà in cjase, i dissepui lu interpelarin sun chest cont e lui ur disè: 11“Chel ch’al pare vie la sô femine e int cjol un’altre al fâs adulteri tai siei confronts. 12E cussì une femine ch’e pare vie il so om e int cjol un altri, e fâs adulteri”.

Gjesù e i fruts

Mt 19,13-15; Lc 9,47; 18,15-17

13Cualchidun i menave dongje i fruts par che ju tocjàs, ma i dissepui ur cridavin. 14Viodût il fat, Gjesù si inrabià e ur disè: “Lassait che i fruts a vegnin di me e no stait a improibîural, parcè che il ream di Diu al è di chei come lôr. 15Us al dîs in veretât: chel che nol acetarà il ream di Diu come un frut, di sigûr nol jentrarà dentri”. 16E cjapantju tai braçs ju benedive e ur meteve lis mans sul cjâf.

Un om siôr

Mt 19,16-30; Lc 18,18-30

17Saltât fûr su la strade, un i corè incuintri, si butà denant dai siei pîts e i disè: “Mestri bon, ce àio di fâ par vê la vite eterne?”. 18I rispuindè Gjesù: “Parcè mi clamistu bon? Nissun nol è bon, fûr di un sôl: Diu. 19Tu cognossis pûr i comandaments: No sta copâ, no sta fâ adulteri, no sta robâ, no sta testemoneâ il fals, no sta imbroiâ, onore to pari e tô mari”.

20Ma chel i rispuindè: “Mestri, dutis chestis robis jo lis ài rispietadis di frut in sù”. 21Alore Gjesù, cjalantlu cun afiet, i disè: “Ti mancje dome une robe. Va, vent dut ce che tu âs, dàural ai puars e tu varâs un tesaur tal cîl; po ven daûr di me”. 22Sintint cussì, però, chel al fasè muse serie e si ’nt lè dut avilît, parcè che al veve une vore di robe.

23Alore Gjesù, cjalant ator, ur disè ai dissepui: “Ce dificil ch’al è pai siôrs jentrâ tal ream di Diu!”. 24I dissepui a restarin scaturîts di chestis peraulis; ma Gjesù, tornant a cjapâ la peraule, ur disè: “Fîs miei di cûr, ce dificil ch’al è jentrâ tal ream di Diu! 25Al è plui facil che un camêl al passi pe buse di une gusele, che no che un siôr al jentri tal ream di Diu”. 26E chei, scaturîts inmò di plui, si cisicavin un cul altri: “E cui rivial alore a salvâsi?”. 27Ma Gjesù, cjalantju, ur disè: “Pai oms al è impussibil, ma no par Diu. Par Diu, di fat, al è pussibil dut”.

28Alore Pieri al tacà a dîi: “Ve: nô o vin bandonât dut e o sin vignûts daûr di te”. 29I rispuindè Gjesù: “Us al dîs in veretât: Nol è nissun ch’al vedi bandonât cjase o fradis o sûrs o mari o pari o fis o cjamps par colpe mê e dal vanzeli, 30che nol cjapi cumò, in chest timp culì, cent voltis tant in cjasis, fradis, sûrs, maris, fis e cjamps, insieme cu lis persecuzions, e la vite eterne tal mont a vignî. 31Intant une vore di prins a saran ultins e i ultins a saran prins”.

Tierce profezie de passion

Mt 20,17-19; Lc 18,31-33

32Intant ch’a jerin par strade, lant sù a Gjerusalem, Gjesù al cjaminave denant di lôr e lôr a jerin sconsortâts, biel che chei che ur levin daûr a vevin pôre. Al tornà a cjapâ in bande i Dodis e al scomençà a dîur ce ch’al stave par capitâi: 33“Ve: cumò o lin sù a Gjerusalem e il Fi dal om al sarà metût tes mans dai sorestants dai predis e dai scrituriscj; lu condanaran a muart, lu metaran tes mans dal paians, 34lu sblefaran, i spudaran intor, lu flagjelaran e lu coparan; ma lui, dopo trê dîs, al resurissarà”.

La pratese di Jacum e di Zuan

Mt 20,20-28; Lc 22,24-27

35Si svissinin Jacum e Zuan, fis di Zebedeu, e i disin: “Mestri, o volìn che tu nus fasis ce che ti domandìn”. 36Ur domandà: “Po ce volêso che us fasi?”. 37I rispuinderin: “Dànus di sentâsi un a la tô gjestre e un a la tô çampe inte tô glorie”. 38Ma Gjesù ur disè: “No savês nancje vualtris ce ch’o domandais! Rivaiso a bevi il cjaliç ch’o bêf jo o a jessi batiâts cul batisim ch’o soi batiât jo?”. I rispuinderin: “O rivìn”. 39Ma Gjesù ur disè: “Il cjaliç che jo o bêf lu bevarês ancje vualtris e ancje cul batisim ch’o soi batiât jo o sarês batiâts, 40ma sentâsi a la mê gjestre o a la mê çampe no mi sta a mi di dâusal, ma al è par chei ch’al è stât preparât par lôr”.

41Sintint cussì, chei altris dîs a tacarin a invelegnâsi cuintri di Jacum e di Zuan. 42Ma Gjesù, dopo di vêju clamâts dongje di sè, ur disè: “O savês in ce sisteme che chei che a son ritignûts sorestants dai popui ju tegnin sot di parons e i lôr grancj ju tibiin. 43Nol à di jessi cussì fra di vualtris; ma se un di vualtris al vûl jessi grant, ch’al sedi vuestri famei, 44e chel di vualtris ch’al vûl jessi il prin, ch’al sedi famei di ducj. 45Di fat il Fi dal om nol è vignût par jessi servît ma par servî e par dâ la sô vite in riscat par tancj di lôr”.

Bartimeu vuarît

Mt 20,29-34; Lc 18,35-43

46E cussì a rivin a Gjeric. Ma biel che lui cui siei dissepui e une grande fole al stave saltant fûr di Gjeric, il fi di Timeu, Bartimeu, ch’al jere vuarp, al jere sentât ad ôr de strade a cirî la caritât. 47Sintût ch’al jere Gjesù il Nazaren, al tacà a berlâ disint: “Gjesù, fi di David, ve dûl di me!”. 48Alore une vore di lôr a scomençarin a cridâi ch’al stes cidin; ma lui al berlave inmò plui fuart: “Fi di David, ve dûl di me!”. 49Alore Gjesù si fermà e al disè: “Clamaitlu chi!”. A clamin il vuarp e i disin: “Dài, jeve sù che ti clame”. 50Alore lui, butade vie la manteline, al saltà sù e al lè denant di Gjesù. 51Gjesù i disè: “Ce vuelistu che ti fasi?”. I rispuindè il vuarp: “Signôr, ch’o puedi viodi!”. 52Alore Gjesù i disè: “Va, la tô fede ti à salvât”. E a colp al viodè e si metè a lâi daûrji pe strade.