MARC (9)

Letôr: Lea Franzil

91Ur diseve ancje: “Us al dîs in veretât: and è presints culì di chei che no frontaran la muart fin che no varan viodût il ream di Diu a vignî cun fuarce”.

La trasfigurazion

Mt 17,1-13; Lc 9,28-36

2Sîs dîs dopo, Gjesù al cjolè daûrsi Pieri, Zuan e Jacum e ju menà fûr di man, dome lôr, suntune mont alte, là che si trasfigurà denant di lôr. 3Lis sôs viestis a deventarin lusintis e tant candidis che nissun lavandâr di chest mont nol rivarès a fâlis vignî cussì candidis. 4E ur comparirin Elie e Mosè, ch’a stavin cjacarant cun Gjesù. 5Alore Pieri, cjapant la peraule, i disè a Gjesù: “Mestri, ce ben ch’o stin culì! Fasìn trê tendis: une par te, une par Mosè e une par Elie”. 6Par dî il vêr, nol saveve ce ch’al diseve, parcè che a jerin ducj cjamâts di pôre. 7Alore ur comparì un nûl blanc che ju invuluçà te sô ombrene; e dal nûl si sintì une vôs: “Chel chi al è gno Fi il plui cjâr: scoltaitlu!”. 8E lôr, di un moment al altri, cjalantsi ator, no vioderin plui nissun, dome Gjesù, dibessôl, ch’al jere cun lôr.

9Biel che a dismontavin de mont, Gjesù ur comandà di no contâi a dinissun ce ch’a vevin viodût, fin che il Fi dal om nol fos resussitât dai muarts. 10Lôr a mantignirin la peraule, ma intant si domandavin un cul altri ce ch’al voleve dî resurî dai muarts. 11Po lu interpelarin disint: “Parcè i scrituriscj disino che al à di vignî prime Elie?”. 12Ur rispuindè: “Sigûr, prime al vignarà Elie e al tornarà a sistemâ dut. Ma cemût mai isal scrit, rivuart al Fi dal om, ch’al varà di patî e di jessi svilanât? 13Jo però us dîs che Elie al è za vignût e i àn fat dut ce che a àn volût, come ch’al è scrit sul so cont”.

Al vuarìs un fantaçut indemoneât

Mt 17,14-21; Lc 9,37-42

14Rivâts li di chei altris dissepui, a vioderin ator di lôr une grande fole e i scrituriscj ch’a stavin cuistionant cun lôr. 15Nancje viodût, dute la int e restà a bocje vierte e e corè a saludâlu. 16Alore lui ur domandà: “Di ce staviso cuistionant cun lôr?”. 17I rispuindè un de fole: “Mestri, ti ài puartât gno fi, ch’al è paronât di un spirt mut; 18cuant che lu gafe, lu sdrondene di ca e di là e lui al bute fûr la bave, al cruste i dincj e al devente dut dûr. Ur ài domandât ai tiei dissepui di parâlu fûr, ma no àn rivât”.19Alore lui ur disè: “Gjernazie cence fede! Fin cuant varaio di restâ framieç di vualtris? E fin cuant varaio di sapuartâus? Puartaitmal chi di me”. 20Jal puartarin, ma il spirt, a pene che lu viodè, al tacà a sdrondenâ il frut, ch’al colà par tiere e si marcolave cu la bave te bocje. 21Alore i domandà al pari di lui: “Trop isal che i sucêt cussì?”. I rispuindè: “Di frut in sù. 22Tantis voltis lu à vût butât ancje tal fûc e ta l’aghe, par fâlu murî. Ma cumò, se tu puedis fâ alc, ve dûl di nô e judinus!”. 23I disè Gjesù: “Se tu puedis...? Dut al è pussibil par chel ch’al crôt!”. 24E subit il pari dal frut al disè a dute vôs: “Jo o crôt, ma tu jude la mê pocje fede”. 25Alore Gjesù, viodint che la fole s’ingrumave, cuntun intono trement i disè al spirt soç: “Spirt mut e sort, tal ordeni jo: salte fûr di chel chi e no sta tornâ dentri mai plui e mai altri!”. 26E chel, berghelant e sdrondenantlu a dute fuarce, al saltà fûr lassantlu come muart; che di fat une vore di lôr a disevin: “Al è lât”. 27Ma Gjesù, cjapantlu pe man, lu alçà sù e lui al restà in pîts.

28Cuant che plui in ca al fo jentrât in cjase, i siei dissepui i domandarin di scuindon: “Parcè po nô no vino rivât a parâlu fûr?”. 29Ur rispuindè: “Cheste gjenìe di demonis no si pò parâle fûr cun nissun sisteme senò cu la preiere”.

Seconde profezie de passion

Mt 17,22-23; Lc 9,43-45; Zn 7,1

30Partîts di li, a levin a traviers de Galilee, ma lui nol voleve che nissun no lu savès. 31Di fat al jere daûr a inscuelâ i siei dissepui e ur diseve: “Il Fi dal om al sarà consegnât tes mans dai oms, che lu coparan; ma, copât ch’al sarà, dopo trê dîs al resurissarà”. 32Lôr però no capirin chestis peraulis e a vevin rivuart a fâi domandis.

Il plui grant

Mt 18,1-5; Lc 9,46-48

33A rivarin a Cafarnao e cuant che al fo in cjase ur domandà: “Di ce cuistionaviso par strade?”. 34Lôr però a tasevin, parcè che a vevin cuistionât fra di lôr sun cui ch’al jere il plui grant. 35Alore lui, dopo di jessisi sentât, al clamà i Dodis e ur disè: “Se un al vûl jessi prin, al à di jessi l’ultin di ducj e il famei di ducj”. 36Po, cjapât sù un frut, lu metè tal mieç di lôr e, strengintlu tai braçs, ur disè:

37“Chel ch’al acete un di chescj fruts tal gno non, mi acete me; e chel che mi acete me, no mi acete me ma chel che mi à mandât”.

Un esorcist forest

Lc 9,49-50; 11,23

38I disè Zuan: “Mestri, o vin viodût un ch’al parave fûr i demonis tal to non e jal vin improibît, parcè che nol ven cun nô”. 39I rispuindè Gjesù: “No vês di improibîjal, parcè che nol è nissun ch’al puedi fâ un meracul tal gno non e subit dopo ch’al puedi fevelâ mâl di me. 40Di fat chel che nol è cuintri di nô al è par nô.

41Chel che us darà di bevi ancje dome une tace di aghe intal gno non, par vie ch’o sês di Crist, us al dîs in veretât che nol pierdarà la sô ricompense.

In merit al scandul

Mt 18,6-9; Lc 17,1-2

42Chel ch’al varà scandulizât un di chescj piçui ch’a crodin in me, al sarès miei par lui che i picjassin tor dal cuel une muele di mulin e al fos butât tal mâr. 43Parcè che, se la tô man ti è di scandul, cjoncile! Al è miei par te jentrâ mancin inte vite che no lâ cun dutis dôs lis mans te Gheene, vadì intal fûc che no si distude. (44) 45Se il to pît ti è di scandul, cjoncilu! Al è miei par te jentrâ çuet inte vite che no jessi butât cun ducj i doi i pîts te Gheene. (46) 47Ancjemò: se il to voli ti è di scandul, gjavilu! Al è miei par te jentrâ cuntun voli sôl tal ream di Diu che no jessi butât cun ducj i doi i vôi te Gheene, 48là che il lôr viêr nol mûr e il fûc no si distude. 49Parcè che si varà di jessi salâts ducj cul fûc. 50Il sâl al è une robe buine, ma se il sâl al devente lami, cun ce si àial di tornâ a dâi savôr? Viodêt di vê sâl dentri di vualtris e stait in pâs un cul altri”.