MARC (8)

Letôr: Chiara Iacuzzi

Seconde moltiplicazion dai pans

Mt 15,32-39

81In chei dîs, par vie che e jere tornade a dâsi dongje une grande fole e che no vevin ce mangjâ, Gjesù al clamà i siei dissepui e ur disè: 2“O ài dûl di dute cheste int, parcè che a son za trê dîs ch’a son cun me e no àn ce mangjâ. 3S’o torni a mandâju a cjase lôr dizuns, ur vignarà imbast pe strade. Ancje parcè che cualchidun di lôr al è vignût di lontan”. 4I rispuinderin i dissepui: “Cemût si podaressial rivâ a passi di pan dute cheste int, culì tal desert?”. 5Ur domandà: “Trops pans vêso?”. I rispuinderin: “Siet”. 6Alore al ordenà a la fole di sentâsi par tiere. Po al cjapà i siet pans, al ringrazià, ju crevà e ur ai dè ai siei dissepui par che ju dessin fûr; e lôr ur ai derin fûr a la fole. 7A vevin ancje cualchi pessut; e lui, dopo di vêju benedîts, al ordenà ch’a fossin dâts fûr ancje chei. 8A mangjarin fin passûts e a cjaparin sù siet sportis di tocs vanzâts. 9A jerin sui cuatrimil. Lui ju mandà vie.

10Subit dopo, montât in barcje cui siei dissepui, si ’nt lè des bandis di Dalmanute.

Domande di un segnâl dal cîl

Mt 16,1-4

11Alore si faserin indenant i fariseus e a tacarin a cuistionâ cun lui, domandant un segnâl dal cîl par metilu a lis provis. 12Lui però, dant un grant suspîr, al disè: “Parcè mo cheste gjernazsie domandie un segnâl? Us al dîs in veretât che cheste gjernazie no varà nissun segnâl di sorte”. 13E dopo di vêju implantâts, al montà su la barcje e si ’nt lè sun chê altre rive.

Il levan dai fariseus

Mt 16,5-12; Lc 12,1

14Si jerin dismenteâts di cjoli i pans e no vevin daûrsi su la barcje che un pan sôl. 15Alore lui ur stave insegnant chest: “Stait atents! Vuardaitsi dal levan dai fariseus e dal levan di Erode!”. 16Ma lôr a cuistionavin un cul altri parcè che a disevin: “No vin pans”. 17Alore Gjesù, inacuarzût, ur disè: “Parcè cuistionaiso pal fat che no vês pans? No capîso e no resonaiso inmò no? Vêso propit il cûr indurît? 18Vêso vôi e no viodêso, vêso orelis e no sintîso? No si visaiso? 19Cuant che o ài crevâts cinc pans par cincmil di lôr, tropis cestis di pan vêso puartadis vie?”. I dìsin: “Dodis”. 20“E cuant che and ài crevâts siet par cuatrimil di lôr, tropis sportis di tocs vêso puartadis vie?”. I dìsin: “Siet”. 21Ur diseve: “Po no capîso inmò no?”.

Il vuarp di Betsaide

22A rivin a Betsaide e i puartin un vuarp, preantlu di tocjâlu. 23Alore lui, cjapât il vuarp pe man, lu menà fûr dal borc, i metè la salive sui vôi, i metè lis mans sul cjâf e i domandà: “Viodistu alc?”. 24E lui, alçant i vôi, i rispuindè: “O viôt oms e ju viôt come ch’a fossin arbui ch’a cjaminin”. 25Alore i tornà a meti lis mans sui vôi e lui al viodè perfet e al vuarì benon, che di fat al viodeve clâr ancje di lontan. 26Alore lu mandà a cjase disint: “No sta meti pît tal borc”.

IL MISTERI DI CRIST

La confession di Pieri

Mt 16,13-20; Lc 9,18-21

27Gjesù al partì cui siei dissepui pai borcs di Cesaree di Filip e pe strade al scomençà a interpelâ i dissepui disint: “La int cui disie che jo o sedi?”. 28I rispuinderin: “Cualchidun al dîs Zuan il Batiste, altris Elie e altris ancjemò un dai profetis”. 29Alore lui ur domandà: “Vualtris, invezit, cui disêso che jo o sedi?”. I rispuindè Pieri: “Tu tu sês il Crist!”. 30Ma lui ur intimà di no fevelâ sul so cont cun nissun.

Prime profezie de passion

Mt 16,21-23; Lc 9,22

31Alore al scomençà a inscuelâju: “Bisugne che il Fi dal om al patissi un grum, ch’al sedi refudât dai anzians, dai sorestants dai predis e dai scrituriscj, ch’al sedi copât e che dopo trê dîs al resurissi”. 32Ur faseve chest discors cun libertât e alore Pieri, tirantlu in bande, al tacà a cridâi. 33Lui però si voltà, al cjalà i siei dissepui e i cridà a Pieri disint: “Va vie lontan di me, satane, parcè che no tu le pensis come Diu ma come i oms”.

Par lâ daûrji a Gjesù

Mt 16,24-28; Lc 9,23-27

34Po, clamade dongje di sè la fole insieme cui siei dissepui, ur disè: “Se cualchidun al vûl vignî daûr di me, al à di rineâ se stes, cjapâ sù la sô crôs e vignî daûr di me. 35Di fat chel ch’al volarà salvâ la sô vite le pierdarà; invezit chel ch’al pierdarà la sô vite par colpe mê e dal vanzeli, le salvarà. 36Di fat ce i zovial al om di vuadagnâ il mont intîr, s’al piert la sô vite? 37Ce podaressial dâ l’om sore de sô vite? 38Chel che si sarà vergognât di me e des mês peraulis framieç di cheste gjernazie adultare e pecjadorie, ancje il Fi dal om si vergognarà di lui cuant che al vignarà te glorie di so Pari compagnât dai agnui sants”.