MARC (5)

Letôr: Alice Maria Passone

L’indemoneât di Gjerase

Mt 8,28-34; Lc 8,26-39

51A rivarin di chê altre bande dal mâr, te regjon dai gjerasens. 2A pene che Gjesù al dismontà de barcje, i lè subit incuintri, di framieç des tombis, un om paronât di un spirt soç, 3ch’al leve a lozâsi tes tombis e nissun nol rivave plui a peâlu nancje cu lis cjadenis, 4parcè che lu vevin peât plui voltis cui çocs e cu lis cjadenis e al veve crevadis lis cjadenis e spacâts i çocs e nissun nol veve rivât a domâlu. 5Al jere saldo, di dì e di gnot, framieç dai sepulcris e su pes monts, berlant e dantsi pachis cui claps. 6Al capità che, vint viodût Gjesù di lontan, al corè svelt a butâsi in genoglon denant di lui. 7Alore, berlant a dute vôs, i dîs: “Ce isal fra me e te, Gjesù, Fi di Diu l’Altissim? Ti sconzuri, tal non di Diu: No sta tormentâmi!”. 8Gjesù di fat i diseve: “Salte fûr di chest om, spirt soç!”; 9e i domandave: “Ce non âstu?”. I rispuindè: “Il gno non al è Legjon, parcè che o sin in tancj”. 10E lu suplicave che mai di no parâlu vie de regjon.

11E jere li, su la mont, une biele mandrie di purcits ch’a passonavin. 12Alore lu suplicarin disint: “Mandinus in chei purcits li, par ch’o podìn jentrâ dentri”. 13E lui ur al permetè. Alore i spirts soçs, saltâts fûr di chel om, a jentrarin intai purcits; la mandrie si butà jù par un cret intal mâr e un doimil di lôr si innearin tal mâr. 14I lôr vuardeans a scjamparin par lâ a contâ la gnove in citât e tes campagnis e la int e corè a viodi ce ch’al jere sucedût. 15Rivâts li di Gjesù, a vioderin l’indemoneât sentât, vistût e san di cjâf, lui che prime al veve vude la Legjon, e si spaventarin. 16Ma cuant che chei ch’a jerin li ur contarin ce che i jere capitât al indemoneât e ai purcits, 17a tacarin a sconzurâlu di slontanâsi dal lôr teritori. 18Intant che Gjesù al montave su la barcje, l’om ch’al jere stât paronât dal demoni lu suplicave di podê restâ cun lui; 19ma lui no lu lassà. I disè invezit: “Va a cjase tô, de tô int, e contiur ce che il Signôr ti à fat e cemût ch’al à vude remission di te”. 20Alore lui si ’nt lè e al scomençà a publicâ te Decapoli ce che i veve fat Gjesù; e ducj a restavin cence peraule.

La fie di Gjaîr e la femine ch’e pierdeve sanc

Mt 9,18-26; Lc 8,40-56

21A pene che Gjesù al tornà a passâ sun chê altre rive, si dè dongje ator di lui une grande fole e lui al jere su la rive dal mâr. 22Al capità un dai sorestants de sinagoghe, di non Gjaîr, e a pene che lu viodè si butà denant dai siei pîts 23e lu preave di cûr disint: “La mê frutute e je pes ultimis. Ven e met lis mans sore di jê, par che si salvi e e vivi”. 24Alore Gjesù al lè cun lui e i leve daûr une grande fole che lu striçave di ogni bande.

25Alore une femine, ch’a jerin dodis agns ch’e pierdeve sanc 26e e veve patît un disordin par mans di tancj miedis spindint dut ce ch’e veve cence nissun esit di sorte, anzit lant denant-daûr, 27a pene ch’e sintì a fevelâ di Gjesù si metè framieç de fole e di daûr i tocjà la vieste. Di fat si jere dite: 28“S’o rivarai a tocjâi ancje dome lis viestis, o sarai salve”. 29A colp la pierdite dal so sanc si suià e jê e sintì intal so cuarp che e jere stade vuaride dal mâl. 30Ancje Gjesù, che si jere inacuarzût a colp che une fuarce e jere jessude di lui, voltantsi viers la fole al domandà: “Cui mi àial tocjadis lis viestis?”. 31I dissepui i rispuinderin: “Tu viodis ben la fole che ti strice di ogni bande e tu domandis: Cui mi àial tocjât?”. 32Ma lui al cjalave ator par viodi la femine ch’e veve fat chel tant. 33Alore la femine, spauride e dute trimant, parcè che e saveve ce che i jere capitât, si butà denant dai siei pîts e i contà dute la veretât. 34Alore lui i disè: “Fie, la tô fede ti à salvade. Va in pâs e sta sane dal to mâl”.

35Gjesù al stave ancjemò fevelant cuant che, de cjase dal sorestant de sinagoghe, al rivà cualchidun che i disè a chest: “Tô fie e je muarte. Parcè lambichistu ancjemò il Mestri?”. 36Ma Gjesù, sintût par cumbinazion il discors ch’a fasevin, i disè al sorestant de sinagoghe: “No sta vê pôre; cîr dome di crodi!”. 37E nol lassà che nissun i les daûrji, fûr di Pieri, Jacum e Zuan, fradi di Jacum. 38Rivâts in cjase dal sorestant de sinagoghe, al sintì il davuei di chei che a vaivin e si lamentavin a fuart. 39Alore, jentrât, ur disè: “Parcè fasêso sunsûr e vaîso? La frute no je muarte, ma e duâr”. 40Alore lôr a scomençarin a ridilu. Ma lui, dopo di vêju parâts fûr ducj, al cjolè cun sè il pari de frute cu la mari e i dissepui e al jentrà là ch’e jere la frute. 41Po al cjapà la man de frute e i disè: “Talitha kumi!”, che, voltât, al vûl dî: “Frute, tal dîs jo: jeve sù!”. 42A colp la frute e jevà sù e si metè a cjaminâ. E veve di fat dodis agns. A restarin pe grande maravee. 43Ma Gjesù ur racomandà cun insistence che nissun nol vignìs a savêlu e al ordenà che i dessin alc di mangjâ.