MARC (3)

Letôr: Giuliana Venturoso

L’om cu la man paralizade

Mt 12,9-14; Lc 6,6-11

31Al jentrà un’altre volte te sinagoghe, là ch’al jere un om ch’al veve une man paralizade, 2e lôr lu tignivin di voli par viodi se al varès vuarît di sabide, cul fin di podê incolpâlu. 3I dîs al om ch’al veve la man paralizade: “Jeve sù e ven chi tal mieç!”. 4Alore ur dîs: “Esal permetût di sabide fâ ben o fâ mâl? Salvâ une vite o sassinâle?”. Ma lôr a tasevin. 5Alore, cjalantju cun rabie e avilît pe tristerie dal lôr cûr, i disè al om: “Slungje la man!”. E chel le slungjà e la sô man e tornà sane. 6Ma i fariseus, a pene jessûts di li, a faserin consei cui erodians cuintri di lui, par studiâ il mût di fâlu fûr.

MOVIMENT ATOR DI GJESÙ

Ad ôr dal lât

Mt 12,15-16; Lc 6,17-19

7Alore Gjesù si ritirà cui siei dissepui des bandis dal mâr e un disordin di int de Galilee i lè daûrji. 8Ancje de Gjudee, di Gjerusalem, de Idumee, de regjon di là dal Gjordan e di chê ator di Tîr e di Sidon, une grande fole, sintût ce ch’al faseve, e vignì di lui. 9Alore ur disè ai siei dissepui di tignîi pronte une barcje, par vie de masse int, par no restâ tibiât. 10Di fat int vuarive une vore, pa la cuâl ducj chei che a jerin lambicâts dai malans si striçavin tor di lui par tocjâlu. 11I spirts soçs, a pene che lu viodevin, i plombavin denant dai pîts e a berlavin disint: “Tu tu sês il Fi di Diu”. 12Ma lui ur cridave di un continui par no che lu fasessin ricognossi.

La sielte dai dodis

Mt 10,1-4; Lc 6,12-16

13Po al lè su pe mont e al clamà dongje di sè chei che al volè; e lôr i lerin dongje. 14Alore int tirà fûr Dodis, che ju clamà apuestui, par ch’a stessin cun lui e par mandâju a predicjâ 15cul podê di parâ fûr i demonis. 16Cussì alore al costituì i Dodis: Simon, che i metè il non di Pieri, 17Jacum di Zebedeu e Zuan, fradi (simpri) di Jacum, che ur metè i nons di Boanerghes, tant a dî fis dal ton; 18Andree, Filip, Bartolomiu, Matieu, Tomâs, Jacum di Alfeu, Tadeu, Simon il Cananeu 19e Gjude Iscariot, che dopo lu tradì.

Gjesù e Beelzebul

Mt 12,23-32; Lc 11,14-23

20Al torne in cjase e si dà dongje indaûr tante di chê int che no rivavin nancje a tocjâ bocjade. 21Sintude cheste, i siei a rivarin par brincâlu, parcè che a disevin: “Al va vie di cjâf”.

22I scrituriscj, vignûts jù di Gjerusalem, a disevin invezit: “Al è paronât di Beelzebul”, e ancje: “Al pare fûr i demonis midiant dal princip dai demonis”. 23Alore lui ju clamà dongje di sè e ur disè in parabulis: “Cemût puedial satane parâ fûr satane? 24Se un ream al è dividût dentri di sè, chel ream nol pò stâ sù. 25Come ancje se une cjase e je dividude dentri di sè, chê cjase no pò stâ sù. 26Poben, se satane al è jevât sù cuintri di sè e si è dividût, nol pò tignî dûr, anzit le à finide par simpri. 27Nissun nol pò jentrâ dentri te cjase di un om fuart e puartâi vie la sô robe, se prime nol à peât chel fuart. Dome in chê volte al podarà fiscâ la sô cjase. 28Us al dîs in veretât che ai fis dai oms ur saran parâts jù ducj i pecjâts, ancje lis blestemis, par tant ch’a vedin podût blestemâ. 29Ma chel che al varà blestemât cuintri dal Spirtu Sant, nol varà remission par in eterni, ma al varà di rispuindi di un pecjât eterni”.

30Di fat lôr a disevin: “Al è paronât di un spirt soç”.

La vere parintât di Gjesù

Mt 12,46-50; Lc 8,19-21

31Po a rivarin sô mari e i siei fradis che, fermâts difûr, lu mandarin a clamâ. 32Intant la fole e jere sentade tor di lui. I disin: “Ve, tô mari e i tiei fradis a son chi difûr e ti cirin”. 33Ur rispuint: “Cui ise mê mari e cui sono i miei fradis?”. 34Po, cjalant chei ch’a jerin sentâts torator di lui, al dîs: “Ve mê mari e i miei fradis! 35Chel ch’al fâs la volontât di Diu, chel al è gno fradi, mê sûr e mê mari”.