MARC (2)

Letôr: Evelyn Schwenner

CINC CÂS DI CONFLIT

Al vuarìs un paralitic

Mt 9,1-8; Lc 5,17-26

21Tornât dopo cualchi dì a Cafarnao, si vignì a savê che al jere in cjase 2e e corè tante di chê int che nol jere plui puest, nancje denant de puarte, biel che lui al predicjave la peraule. 3A rivarin di lui ancje cuntun paralitic, puartât di cuatri oms. 4Ma, stant che no podevin lâ dongje di lui par vie de tante int, a distaponarin il cuviert juste parsore di lui e, fate une buse, a molarin jù il jetut là ch’al jere distirât il paralitic. 5Alore Gjesù, viodint la lôr fede, i disè al paralitic: “Fi, i tiei pecjâts ti son parâts jù”.

6A jerin li un pôcs di scrituriscj che, stant sentâts, a pensavin intai lôr cûrs: 7“Cemût mai che chest om al fevele cussì? Chel chi al blesteme! Cui puedial parâ jù i pecjâts, senò dome Diu?”. 8Ma Gjesù, cognossût a colp intal so spirt che le pensavin cussì, ur dîs: “Parcè mo pensaiso chestis robis intai vuestris cûrs? 9Ce isal plui facil: dîi al paralitic: I tiei pecjâts ti son parâts jù, o dîi: Jeve sù, cjape sù il to jetut e cjamine? 10Ma par ch’o savedis che il Fi dal om al à il podê di parâ jù i pecjâts su la tiere – i dîs al paralitic –: 11Tal dîs a ti! Jeve, cjape sù il to jetut e va a cjase tô”. 12Alore chel al jevà sù, al spesseà a cjapâ sù il jetut e al jessì sot i vôi di ducj; sichè ducj a restarin scaturîts e a laudavin Diu disint: “No vin mai viodude une robe compagne!”.

La clamade di Levi

Mt 9,9-13; Lc 5,27-32

13Tornât a saltâ fûr sul ôr dal mâr, dute la int e coreve di lui, e lui le inscuelave. 14Lant plui indenant, al viodè Levi, fi di Alfeu, ch’al jere sentât tal banc des tassis, e i disè: “Ven daûr di me”. E lui, jevât sù, i lè daûrji.

15Po al capità che, intant ch’al jere a taule in cjase di lui, une vore di publicans e di pecjadôrs si jerin sentâts insieme cun Gjesù e cui siei dissepui, par vie ch’a jerin un grum chei che i levin daûr. 16I scrituriscj e i fariseus, viodintlu ch’al gustave insieme cui pecjadôrs e cui publicans, ur disevin ai siei dissepui: “Cemût mai ch’al mangje insieme cui publicans e cui pecjadôrs?”. 17Ma lui, sintude cheste, ur rispuindè: “No son i sans che a àn dibisugne dal miedi, ma i malâts. Jo no soi vignût a clamâ i juscj, ma i pecjadôrs”.

Cuistion sul dizun

Mt 9,14-17; Lc 5,33-39

18In chê volte i dissepui di Zuan e i fariseus a jerin daûr a zunâ. Alore a rivin un pôcs e i disin: “Parcè i dissepui di Zuan e i dissepui dai fariseus zunino, cu la cuâl che i tiei dissepui no zunin gran?”. 19Gjesù ur rispuindè: “Puedino i invidâts a gnocis zunâ biel che il nuviç al è ancjemò cun lôr? Fintremai ch’a àn il nuviç, no puedin zunâ. 20Al vignarà ben il timp che il nuviç ur sarà puartât vie, e alore, in chê dì, a zunaran. 21Nissun nol cûs un blec di tele grese suntun vistît vieri; senò la tele gnove, ch’e je stade zontade, e sbreghe chê viere e il sbrec al devente plui grant. 22Cussì nissun nol met vin gnûf in bufulis vieris, ma vin gnûf in bufulis gnovis; senò il vin al fâs spreçâ lis bufulis e tal ultin si piert vin e bufulis”.

I spîs cjapâts sù di sabide

Mt 12,1-8; Lc 6,1-5

23Po al capità che intant che lui, di sabide, al passave pai cjamps semenâts, i siei dissepui, par strade, si meterin a cjapâ sù i spîs. 24Alore i fariseus i diserin: “Cjale! Parcè fasino ce che nol è permetût di sabide?”. 25Ur rispuindè: “No vêso mai let ce ch’al à fat David, cuant che si è cjatât te dibisugne e a vevin fan tant lui che i siei compagns? 26Cemût ch’al è jentrât te cjase di Diu, sot dal sorestant dai predis Abiatar, e al à mangjât i pans benedîts, ch’a puedin mangjâju dome i predis, e ur ind à dâts ancje ai siei compagns?”. 27E ur diseve: “La sabide e je fate pal om e no l’om pe sabide. 28Pa la cuâl il Fi dal om al è paron ancje de sabide”.