MARC (1)

Letôr: Enzo Bertolissi

Vanzeli seont Marc

L’INIZI DAL VANZELI

11Inizi dal vanzeli di Gjesù Crist, Fi di Diu.

Zuan il precursôr

Mt 3,1-12; Lc 3,3-18; Zn 1,19-28

2Come ch’al è stât scrit in Isaie profete:

Ve, jo o mandi il gno mes denant di te,

ch’al prontarà la tô strade.

3Vôs di un ch’al berle tal desert:

Splanait la strade dal Signôr,

dreçait i siei trois.

4Al comparì Zuan il Batiste intal desert, predicjant un batisim di conversion pe remission dai pecjâts. 5A levin di lui dute la int de regjon de Gjudee e di Gjerusalem, e si fasevin batiâ di lui tal flum Gjordan intant che a confessavin i lôr pecjâts. 6Zuan al jere vistût di pêi di camêl e al veve une cinturie di corean ator dai ombui e si passeve di zupets e di mîl salvadie. 7Al predicjave disint: “Daûr di me al ven un ch’al è plui fuart di me, che jo no merti nancje di sbassâmi a disgropâ la coree de sô cjalçadure. 8Di fat jo us ài batiâts cun aghe, ma lui us batiarà cul Spirtu Sant”.

Batisim e tentazion di Gjesù

Mt 3,13-17; 4,1-11; Lc 3,21-22; 4,1-13; Zn 1,32-34

9In chei dîs, Gjesù al rivà di Nazaret di Galilee e al fo batiât di Zuan intal Gjordan. 10Biel ch’al saltave fûr da l’aghe, al viodè i cîi a spalancâsi e il Spirit a dismontâ jù sore di lui a mût di colombe. 11E e rivà une vôs dai cîi: “Tu tu sês il gno Fi plui cjâr; in te o ài metude dute la mê contentece”.

12Subit dopo il Spirit lu sburtà tal desert. 13E lui al restà intal desert par corante dîs, tentât di satane. Al jere cu lis bestiis salvadiis e i agnui lu servivin.

IniZi dal MINISTERI in galilee

14Dopo che Zuan al fo metût in preson, Gjesù al vignì in Galilee, predicjant il vanzeli di Diu. Al diseve: 15“Il timp si è colmât e il ream di Diu al è rivât. Poben, convertîtsi e crodêt tal vanzeli”.

I prins dissepui

Mt 4,18-22; Lc 5,1-11

16Passant ad ôr dal mâr di Galilee, al viodè Simon e Andree, fradi di Simon, ch’a jerin daûr a butâ lis rêts tal mâr. Di fat a jerin pescjadôrs. 17Gjesù ur disè: “Vignît daûr di me e jo us fasarai deventâ pescjadôrs di oms”. 18E lôr, bandonadis dal moment lis rêts, i lerin daûrji. 19Lant un toc plui indenant, al viodè Jacum di Zebedeu e Zuan so fradi, ch’a jerin ancje lôr su la barcje a comedâ lis rêts, 20e ju clamà dal moment. E lôr, bandonât lôr pari Zebedeu su la barcje insieme cui lavorents, i lerin daûrji.

Te sinagoghe di Cafarnao

Lc 4,31-32

21A van a Cafarnao. Alore lui, jentrât in dì di sabide te sinagoghe, al tacà a insegnâ. 22E ducj a restavin dal so insegnament, parcè che ju inscuelave come un ch’al à autoritât e no come i scrituriscj.

Al vuarìs un indemoneât

Lc 4,33-37

23Inte lôr sinagoghe al jere un om paronât di un spirt soç, che si metè a berghelâ 24disint: “Ce isal fra nô e te, Gjesù Nazaren? Sêstu vignût a ruvinânus? Jo o sai cui che tu sês: il sant di Diu!”. 25Ma Gjesù i cridà disint: “Tâs e salte fûr di lui!”. 26Alore il spirt soç lu sdrondenà di copâlu, po al petà un grant berli e al saltà fûr di lui. 27A cjaparin ducj une grande pôre, che di fat si domandavin un cul altri: “Po cui isal chel chi? Une dutrine gnove, insegnade cun autoritât. Ur comande fintremai ai spirts soçs e lôr i ubidissin”. 28E cussì il so non si slargjà di ogni bande, par dute la regjon de Galilee.

In cjase di Pieri

Mt 8,14-17; Lc 4,38-41

29Jessûts de sinagoghe, a rivarin in cjase di Simon e di Andree, insieme cun Jacum e Zuan. 30La madone di Simon e jere tal jet cu la fiere, e i fevelarin subit di jê. 31Lui si svicinà, le cjapà pe man e le fasè jevâ sù. La fiere le lassà e jê si metè a servîju.

32Sore sere, dopo lât a mont il soreli, i menavin denant ogni sorte di malâts e di indemoneâts. 33Dute la citât si jere dade dongje denant de puarte. 34Lui al vuarì une vore di malâts di tantis malatiis e al parà fûr une vore di demonis, ma nol lassave che i demonis a fevelassin, parcè che lu cognossevin benon.

Peregrinazions apostolichis

Lc 4,42-44

35Tal indoman, une vore a buinore, al jevà, al jessì e si ritirà tun puest fûr di man, là che si fermà a preâ. 36Alore Simon cui siei compagns si metè a cirîlu 37e, dopo di vêlu cjatât, i disin: “A son ducj che ti cirin!”. 38Ur dîs: “Anìn di un’altre bande, tai borcs dulintoôr, par predicjâ ancje li. Par chest, di fat, o soi jessût”. 39E al lè predicjant tes lôr sinagoghis par dute la Galilee e parant fûr i demonis.

Al vuarìs un levrôs

Mt 8,2-4; Lc 5,12-16

40I va dongje un levrôs e lu pree in genoglon disint: “Se tu vuelis, tu puedis smondeâmi”. 41Sintintsi a strengi il cûr, Gjesù al slungjà la man, lu tocjà e i disè: “Sì, lu vuei; che tu sedis smondeât!”. 42E a colp la levre si slontanà di lui e al fo smondeât.

43Podopo cun muse dure lu mandà vie disint: 44“Viôt di no dî nuie a dinissun; pluitost va a fâti viodi dal predi e ufrìs, in testemoneance par lôr, ce che Mosè al à ordenât pe tô purificazion”. 45Ma chel, saltât fûr di li, al tacà a contâ cence soste e a publicâ il fat, di mût che Gjesù nol podeve plui jentrâ libar intune sitât, ma al restave lontan, tai puescj plui fûr di man. Cun dut a chel, par altri, la int e coreve di lui di ogni bande.